Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016

 

Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016

schválené Akademickým senátem PF UK dne 23. 9. 2014

A. Termín pro podání přihlášky ke studiu na PF UK

Termín pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2015/2016 určí rektor. Přihlášky bude možné podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím Informačního systému Univerzity Karlovy. Součástí přihlášky ke studiu bude ověřená kopie maturitního vysvědčení (bez ohledu na to, zda uchazeč žádá či nežádá o bonifikaci za maturitní zkoušku) a certifikátu z jazyka/jazyků u uchazečů, kteří maturovali před rokem 2015, zaslaná poštou na adresu PFUK nebo podaná osobně v podatelně PF UK. Uchazeči, kteří budou maturovat a skládat státní nebo mezinárodní zkoušku z jazyka ve školním roce 2014/2015, budou doručovat materiály na studijní oddělení průběžně (poštou nebo osobně). Materiály doručené po termínu zasedání hlavní přijímací komise mohou být zohledněny až v rámci přezkumného řízení.

B. Požadavky na uchazeče

Předpoklady ke studiu magisterského studijního programu právo a právní věda se ověřují účastí na Národních srovnávacích zkouškách (NSZ) organizovaných společností www.Scio.cz mezi prosincem 2014 a květnem 2015, a to z testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV).

Pokud se uchazeč zúčastní více jak jednoho termínu NSZ, bude mu zohledněn nejlepší dosažený výsledek. Výsledky předá společnost www.Scio.cz Právnické fakultě UK v elektronické podobě po posledním termínu NSZ, který se uskuteční v květnu 2015.
Výsledek Národních srovnávacích zkoušek – tzv. harmonizovaný percentil zaokrouhlený na jedno desetinné místo – bude pro účely přijímacího řízení přepočten následujícím koeficientem:

Obecné studijní předpoklady (OSP) koeficientem 1,25
Základy společenských věd (ZSV) koeficientem 0,75

Takto získané výsledky budou matematicky zaokrouhleny, a to opět na jedno desetinné místo.

C. Organizace přijímacího řízení a hodnocení uchazečů

Celkově dosažený počet bodů rozhodující pro přijetí uchazeče ke studiu bude dán součtem uchazečových bodů z nejlepšího výsledku z Národních srovnávacích zkoušek přepočítaného výše uvedeným koeficientem a bonifikace za maturitu s vyznamenáním a státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku z cizího jazyka.
V přijímacím řízení budou zohledněny výsledky maturity s celkovým hodnocením „prospěl/a s vyznamenáním“ s připočtením:

a) 5 bodů v případě maturit s vyznamenáním úspěšně vykonaných do roku 2010
b) 5 bodů v případě státních maturit s vyznamenáním vykonaných v letech 2011, 2012, pokud byly předměty ve společné části státní maturitní zkoušky
složeny z předmětů ve vyšší úrovni obtížnosti
c) 5 bodů v případě státních maturit s vyznamenáním vykonaných v letech 2013, 2014 a 2015

V přijímacím řízení budou zohledněny státní nebo mezinárodně uznávané zkoušky z cizích jazyků (od úrovně B2 včetně podle Evropského referenčního rámce a z dalších jazyků, z nichž bylo získáno vysvědčení o státní jazykové zkoušce na akreditované jazykové škole v České republice) připočtením až 10 bodů. 5 bodů bude započteno za jednu ze státních nebo mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka nebo za zkoušku z cizího jazyka ve vyšší úrovni obtížnosti (tj. B2) složenou v rámci státní maturitní zkoušky; eventuálních dalších 5 bodů bude započteno za další státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku nebo za zkoušku z cizího jazyka ve vyšší úrovni obtížnosti (tj. B2) složenou v rámci státní maturitní zkoušky, avšak z jiného jazyka. Uchazeči budou tyto body připočteny i za zkoušku složenou v minulosti, avšak pouze za zkoušku vykonanou po 1. 6. 2005, doručí-li na studijní oddělení Právnické fakulty UK v Praze příslušný certifikát o složení zkoušky. Státní a mezinárodně uznávané zkoušky budou zohledněny jen u těch uchazečů, pro něž bude daný jazyk jazykem cizím, nikoliv mateřským.

Pro získání bonifikace je nutné předat studijnímu oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy úředně ověřenou kopii vysvědčení. Jiná forma nebude pro potřeby bonifikace uznána.

Zkoušky z cizího jazyka musí být pro účely přijímacího řízení (přiznání bonifikace) vykonány nejpozději do 1. 6. 2015. K později složené zkoušce se v příjímacím řízení nepřihlíží.

Seznam standardizovaných zkoušek pro jednotlivé jazyky včetně upřesňujících informací je v příloze 1 a je součástí těchto podmínek.

Uchazeče, kteří absolvovali kurz celoživotního vzdělávání (CŽV) podle zvláštní smlouvy a splní do 30. června 2015 všechny předepsané povinnosti kurzu, dosáhnou šedesáti kreditů a průměru výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů 2.25 (včetně hodnocení „neprospěl“), přijme děkan PF UK ke studiu s prominutím přijímací zkoušky.

V jiném případě budou účastníci kurzu CŽV v přijímacím řízení hodnoceni jako ostatní uchazeči o studium.
Bližší podmínky pro konání kurzu CŽV jsou uvedeny v příloze 2.

Ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech, tj. pokud požádají o modifikaci přijímací zkoušky uchazeči se specifickými potřebami (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P), může děkan na základě individuální žádosti povolit vykonání přijímací zkoušky ústní formou v rozsahu přiměřeném testu u Národních srovnávacích zkoušek. Termín přijímací zkoušky pro tyto uchazeče bude 5. června 2015.

D. Počet přijatých (bez přezkumného řízení)

Počet přijatých uchazečů na základě přijímací zkoušky 600 plus každý další uchazeč, který dosáhne stejného počtu bodů jako uchazeč na 600. místě. Pokud se ke studiu nezapíše či závazně sdělí, že nemá zájem se zapsat, více než 40 ke studiu přijatých uchazečů, může děkan vypsat doplňovací přijímací řízení a snížit bodovou hranici nutnou pro přijetí tak, aby počet skutečně zapsaných dosáhl počtu 600.

E. Přezkumné řízení na PF UK

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáno pro ty uchazeče, kteří dodají materiály rozhodující pro toto rozhodnutí (maturitní vysvědčení a certifikát o jazykové zkoušce) do termínu zasedání přijímací komise, které se uskuteční v červnu 2015 (v závislosti na harmonogramu státních maturit). Pozdější dodání materiálů rozhodných pro přiznání bonifikace bude zohledněno v přezkumném řízení. Termín pro odevzdání materiálů rozhodných pro bonifikaci za jazykovou zkoušku je v takovém případě nejpozději do konce září 2015. Pro uchazeče přijaté na základě žádosti o přezkum s přiznáním bonifikace bude organizován zápis v náhradním termínu v měsíci září a říjnu 2015.

PŘÍLOHA 1

Informace o bonifikaci standardizovaných zkoušek z cizích jazyků pro přijímací řízení do magisterského studijního programu pro akademický rok 2015/2016

V přijímacím řízení lze získat bonifikaci na základě předložení osvědčení o složení standardizované zkoušky z cizích jazyků s těmito pravidly:

 1. V přijímacím řízení lze uplatnit mezinárodně uznatelné vysvědčení o složení standardizovaných zkoušek z cizích jazyků, které se na Právnické fakultě vyučují. Jedná se o tyto jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština a ruština. Minimální úroveň je B2 podle Evropského referenčního rámce (společný evropský referenční rámec Rady Evropy – Doporučení č. (82)18 Výboru ministrů členských států Rady Evropy).
 2. Dále lze uplatnit vysvědčení o státní jazykové zkoušce z kteréhokoliv cizího jazyka na úrovní B2 a vyšší (tj. základní, všeobecná nebo překladatelská státní zkouška), jež byla složena na českých jazykových školách s oprávněním MŠMT konat státní jazykové zkoušky.
 3. V rámci státní maturity se uznává zkouška z cizího jazyka na vyšší úrovni obtížnosti s prospěchem „výborně“ a „velmi dobře“.
 4. Zkoušky z cizího jazyka musí být pro účely přijímacího řízení vykonány v rozmezí od 1. června 2005 a do 1. června 2015 včetně.
 5. Úředně ověřené kopie vysvědčení o složení zkoušky z cizího jazyka pro přepočet bodů doporučuje fakulta doručit na studijní oddělení – přijímací řízení, Právnické fakulty UK v Praze, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, před zasedáním hlavní přijímací komise fakulty.
 6. Každý uchazeč může uplatnit pro udělení bonifikace maximálně dvě vysvědčení o zkoušce z různých cizích jazyků, které nejsou jeho jazykem mateřským. Osvědčení o absolvování přípravného kurzu nelze pro potřeby bonifikace zohlednit.
 7. Pro uznání maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze platí Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, zřízených ve spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským společenstvím Belgie, Spolkovou republikou Německo, Rakouskem, Itálií, Španělskem a v Rakouské škole v Praze, o. p. s. , č. j. 28 019/2001-23 ze dne 1. 2. 2002, ve znění pozdějších předpisů. Seznam bilingvních škol schválených MŠMT je přiložen na konci tohoto dokumentu.
 8. Mezinárodní maturitní zkouška International Baccalaureat z cizího jazyka bude uznána pro bonifikaci tehdy, je-li tento cizí jazyk na diplomu IB označen jako předmět A1 nebo A2. Týká se IB vydaný institucí, která je na seznamu škol MŠMT, tedy: The English College in Prague - Anglické gymnázium; 1st International School of Ostrava; PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.; Open Gate - Boarding School. Uchazeči, kteří získali International Baccalaureat na těchto školách ve šk. roce 2014-2015, musí IB předložit spolu s maturitním vysvědčením z českého jazyka, protože formálně je IB dodatek k maturitnímu vysvědčení a samostatně se nepovažuje za doklad o ukončeném středoškolském vzdělání s maturitou.

IB vydaný jakoukoliv jinou institucí v ČR nebo v zahraničí není ekvivalentem maturitního vysvědčení a musí být jako maturitní vysvědčení nostrifikován. Pokud je instituce zařazena do celosvětové sítě škol oprávněných vydávat International Baccalaureat a vyučovacím jazykem je angličtina v anglicky mluvící oblasti, němčina v regionech s němčinou jako úředním jazykem (Internationales Baccalaureat), francouzština ve frankofonních oblastech (Baccalauréat International), italština (Baccellierato Internacionale) v regionech s italštinou jako úředním jazykem a španělština v zemích se španělštinou jako úředním jazykem (Bachillerato Internacional), pak je IB vysvědčení pro potřeby bonifikace v rámci přijímacího řízení na PF UK bráno jako mezinárodně uznávané vysvědčení o složení zkoušky z cizího jazyka.

Přehled zkoušek pro přidělení bodů v přijímacím řízení na PF UK pro akademický rok 2015/2016

Angličtina

Úroveň B2
• FCE - First Certificate in English
• IELTS 5,5 – 6,4
• BEC 2 - The Business English Certificate 2
• STANAG 6001 - 2. stupeň (zkouška MO ČR)
• státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška základní)
• TOEFL paper 513 - 549
• TOEFL CB 183-212
• TOEFL iBT 65-78
• TELC (The European Language Certificates) - Certificate in English - advantage (B2)
• TELC - Certificate in English for Business Purposes - B2
• TELC - B2 English for Technical Purposes
• International ESOL and Spoken ESOL – Communicator (City&Guilds)
• Pitman Intermediate (Level 2) – Intermediate First Class Pass - B2 Vantage
• Zkouška zangličtiny na vyšší úrovni obtížnosti sprospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“ vykonaná jako součást státní maturitní zkoušky

Úroveň C1-C2
• IELTS 6,5 – 9
• CAE - Certificate in Advanced English
• CPE - Certificate of Proficiency in English
• BEC 3 - The Business English Certificate 3
• CEIBT - Certificate in English for International Business and Trade
• STANAG 6001 - 3. stupeň (zkouška MO ČR)
• TOEFL paper 550-677
• TOEFL CB 213-300
• TOEFL iBT 79-120
• Pitman Higher Intermediate (Level 2)
• Pitman Advanced (Level 3)
• International ESOL and Spoken ESOL – Expert (City&Guilds)
• International ESOL and Spoken ESOL – Mastery (City&Guilds)
• ILEC – International Legal English Examination (Cambridge)
• státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, překladatelská
• státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška všeobecná)
• maturitní zkouška z angličtiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce
• diplom o absolvování oborového studia angličtiny (anglistiky/amerikanistiky) na filozofické nebo pedagogické fakultě

Němčina

Úroveň B2
• TELC (The European Language Certificates) - Zertifikat Deutsch Plus (B2)
• Goethe-Zertifikat B2
• ÖSD - Mittelstufe Deutsch - B2
• TestDaf - (B2)
• Goethe-Zertifikat B2
• Zertifikat Deutsch für den Beruf
• státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška základní)
• STANAG 6001 - 2. stupeň (zkouška MO ČR)
• Zkouška zněmčiny na vyšší úrovni obtížnosti sprospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“ vykonaná jako součást státní maturitní zkoušky

Úroveň C1-C2
• ZMP - Zentrale Mittelstufenprüfung
• ÖSD-Mittelstufe (dnes Mittelstufe Deutsch - MD)
• ÖSD - Oberstufe Deutsch C1
• DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)
• PWD - Prüfung Wirtschaftsdeutsch InternationalKDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom
• GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom
• Goethe-Zertifikat C1
• Goethe-Zertifikat C2
• TestDaf - 3 (C1)
• TestDaf - 4 (C2)
• STANAG 6001 - 3. stupeň (zkouška MO ČR)
• DWD - Diplom Wirtschaftssprache Deutsch
• WD - Wirtschachftssprache Deutsch
• DSD - Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK
• státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška všeobecná)
• maturitní zkouška z němčiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce
• diplom o absolvování oborového studia němčiny (germanistiky) na filozofické nebo pedagogické fakultě
• státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, překladatelská

Francouzština

Úroveň B2
• DELF 2 (A5, A6) -- Diplôme élémentaire de langue française
• DELF B2 – Diplôme d´études en langue française (Ministère de lʼéducation)
• DL - Diplôme de Langue Française B2 (Alliance française)
• DFP affaires B2 (Chambre de commerce et de lʼindustrie de Paris)
• Dříve: DFA 1, DFA 2 - Diplôme de français des affaires
• DFP juridique B2 (Chambre de commerce et dʼindustrie de Paris) Dříve: CFJ - Certificat de français juridique
• DEF (B2): Diplôme d’études françaises (univerzitní diplom)
• CFJ - Certificat de français juridique
• CFS - Certificat de français de secrétariat
• CFTH - Certificat de français du tourisme et de l'hôtellerie
• CFST - Certificat de français scientifique et technique
• TELC (The European Language Certificates) - B2 Certificat Supérieur de Français
• STANAG 6001 - 2. stupeň (zkouška MO ČR)
• státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška základní)
• Zkouška zfrancouzštiny na vyšší úrovni obtížnosti sprospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“ vykonaná jako součást státní maturitní zkoušky

Úroveň C1-C2
• DALF - Diplôme approfondi de langue française (1. a 2. stupeň) (Ministère de lʼéducation)
• DS - Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises Modernes
• DHEF - Diplôme de Hautes Etudes Françaises (Alliance française)
• CFP - Certificat de français professionnel
• DSEF - Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises Modernes C2 (Alliance française)
• DSEF C2++: Diplôme supérieur d’études françaises (vydává Université Paris-Sorbonne)
• DAEF (C1): Diplôme approfondi d’études françaises (univerzitní diplom 3. stupně)
• DAFA - Diplôme approfondi de français des affaires C1 – C2 (Chambre de commerce et dʼindustrie de Paris)
• DFP affaires C1 – C2 (Chambre de commerce et dʼindustrie de Paris)
• DSLCF Diplôme supérieur langue et culture française (Alliance française)
• STANAG 6001 - 3. stupeň (zkouška MO ČR)
• státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška všeobecná) z francouzštiny
• maturitní zkouška z francouzštiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce
• diplom o absolvování oborového studia francouzštiny (romanistiky) na filozofické nebo pedagogické fakultě
• státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, překladatelská

Italština

• Základní státní zkouška z italštiny (státní jazyková zkouška základní)
• Všeobecná státní zkouška z italštiny (státní jazyková zkouška všeobecná)
• Překladatelsko-tlumočnická státní zkouška z italštiny (státní jazyková zkouška speciální)
• Maturitní zkouška z italštiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce
• Zkouška z italštiny na vyšší úrovni obtížnosti s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“ vykonaná jako součást státní maturitní zkoušky
• Diplom o absolvování oborového studia italštiny na filozofické nebo pedagogické fakultě
• TELC (The European Language Certificates) - B2 Certificato Superiore d'Italiano
• PLIDA (Progetto Italiano Dante Alighieri) : úrovně B2, C+, C2
• CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) - Università per Stranieri di Siena

CILS 2: obtížnostní stupeň : B2
CILS 3: obtížnostní stupeň : C1
CILS 4: obtížnostní stupeň : C2

• CELI (Ceriticato di lingua italiana) – Università per Stranieri di Perugia

CELI 3: obtížnost B2
CELI 4: obtížnost C1
CELI 5: obtížnost C2

Španělština

• Základní státní zkouška ze španělštiny (státní jazyková zkouška základní)
• Všeobecná státní zkouška ze španělštiny (státní jazyková zkouška všeobecná)
• Překladatelsko-tlumočnická státní zkouška ze španělštiny (státní jazyková zkouška speciální)
• Maturitní zkouška ze španělštiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce
• Zkouška ze španělštiny na vyšší úrovni obtížnosti s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“ vykonaná jako součást státní maturitní zkoušky
• Diplom o absolvování oborového studia španělštiny na filozofické nebo pedagogické fakultě
• TELC (The European Language Certificates) - B2 Certificato de Espanol para relaciones profesionales
• Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera (DELE), organizuje univerzita v Salamance a Instituto Cervantes.
• Diploma Básico obtížnostní stupeň : B2
• Diploma Superior obtížnostní stupeň : C2
• Certifikáty za španělského jazyka garantované Madridskou obchodní a průmyslovou komorou (Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid)

i. Certificado Básico de Español de los Negocios - obchodní španělština základní B2
ii. Certificado Superior de Español de los Negocios - obchodní španělština vyšší C1
iii. Diploma de Español de los Negocios - obchodní španělština C2
iv. Certificado Básico de Español del Turismo - španělština pro turistický ruch základní B2
v. Certificado Superior de Español del Turismo - španělština pro turistický ruch vyšší C1
vi. Certificado Básico de Español de las Ciencias de la Salud - španělština pro zdravotnictví základní B2
vii. Certificado Superior de Español de las Ciencias de la Salud - španělština pro zdravotnictví vyšší C1

Ruština

• Základní státní zkouška z ruštiny (státní jazyková zkouška základní) Všeobecná státní zkouška z ruštiny (státní jazyková zkouška všeobecná)
• Překladatelsko-tlumočnická státní zkouška z ruštiny (státní jazyková zkouška speciální)
• Diplom o absolvování oborového studia ruštiny na filozofické nebo pedagogické fakultě
• Zkouška z ruštiny na vyšší úrovni obtížnosti s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“ vykonaná jako součást státní maturitní zkoušky
• TELC (The European Language Certificates) - B2 (Certificate in Russian Plus)
• Mezinárodní zkoušky z ruského jazyka pořádané MSU M. V. Lomonosova, Sanktpetěrburskou státní univerzitou, Ruskou univerzitou družby národů a Státním institutem ruského jazyka A. S. Puškina (certifikované Hlavním centrem testování občanů cizích zemí Ministerstva vzdělávání a vědy Ruské federace) a dále certifikovaná zkouška vykonaná v Ruském středisku vědy a kultury v Praze (ve spolupráci s MSU M. V. Lomonosova) v následujících úrovních:

ТРКИ / ТORFL-2 (B2 dle Evropského referenčního rámce)
ТРКИ / ТORFL-3 (C1 dle Evropského referenčního rámce)
ТРКИ / ТORFL-4 (C2 dle Evropského referenčního rámce)

Základní předpisy:

 1. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování ukončování studia v The English College in Prague (Anglické gymnázium v Praze) podle programu International Baccalaureate č. j. 28 020/2001-23, Věstník MŠMT sešit 3/2002, ve znění změny č. j. 30 327/2003-23, Věstník MŠMT sešit 2/2004.
 2. Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, zřízených ve spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským společenstvím Belgie, Spolkovou republikou Německo, Rakouskem, Itálií, Španělskem a v Rakouské škole v Praze, o. p. s., č. j. 28 019/2001-23, Věstník MŠMT sešit 3/2002, ve znění změny č. j. 32 228/2004-23, Věstník MŠMT sešit 2/2005, a ve znění změny č. j. 23 565/2008-23, Věstník MŠMT sešit 2/2009.
 3. Vyhlášení pokusného ověřování tvorby rámcového vzdělávacího programu a školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia a následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia, č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. 9. 2007, Věstník MŠMT sešit 2/2008.

Bilingvní gymnázia – seznam MŠMT platný k 11. září 2014:

 1. Gymnázium Písek Komenského (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francouzským společenstvím Belgie); adresa: Komenského 89, 397 01 Písek; ID: 108054071; MATURITA SLOŽENÁ NEJPOZDĚJI DO KONCE ZÁŘÍ R. 2014 (od šk. roku 2014-15 již nemá status bilingvního gymnázia).
 2. Gymnázium Olomouc – Hejčín (česko-anglické třídy zřízené ve spolupráci s Velkou Británií); adresa: Tomkova 45/314, 779 00 Olomouc – Hejčín; ID: 00 601 799
 3. Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, příspěvková organizace (česko-německé třídy zřízené ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo); adresa: Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11; ID: 000081868
 4. Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo (česko-německé třídy zřízené ve spolupráci s Rakouskem); adresa: Komenského náměstí 4, 669 75 Znojmo; ID: 102867097
 5. Gymnázium, Praha 8, Ústavní (česko-italské třídy zřízené ve spolupráci s Itálií); adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8; ID: 000340383
 6. Klasické a španělské gymnázium, Brno – Bystrc (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se Španělskem); adresa: Vejrostova 2, 635 00 Brno-Bystrc; ID: 60 555 211
 7. Rakouské gymnázium v Praze o.p.s.; adresa: U Uranie 14, 170 00 Praha 7; ID: 041194462
 8. Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola (šestileté bilingvní česko-španělské studium); adresa: Jirsíkova 5, 370 01 České Budějovice; ID: 000666122
 9. Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace (šestileté bilingvní česko-španělské studium); adresa: Hladnovská 35/1332, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava; ID: 000842753
 10. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského; (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se Španělskem); adresa: Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc; ID: 000848956
 11. Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií); adresa: Hellichova 3/457, 118 00 Praha 1 – Malá Strana ; ID: 110001656
 12. Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se Španělskem); adresa: Budějovická 680, 140 00 Praha 4; ID: 000335479
 13. Slovanské gymnázium, Olomouc, (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií); adresa: tř. Jiřího z Poděbrad 13, 771 11 Olomouc; ID: 000601781
 14. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií); adresa: Žižkova 55, 616 00 Brno; ID: 000559008
 15. Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií); adresa: Nám. Frant. Křižíka 860, 390 30 Tábor; ID: 060061812
 16. The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s. adresa: Sokolovská 320, 190 00 Praha 9 – Vysočany IČ: 257 19 815
 17. Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, (česko-španělské třídy) adresa: Opavská 21, 312 00 Plzeň ID: 049778102

Maturitní vysvědčení z bilingvního gymnázia musí být opatřeno kódem oboru 79-41-K/610

Uchazeči, kteří získali International Baccalaureat na školách The English College in Prague - Anglické gymnázium; 1st International School of Ostrava; PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.; Open Gate - Boarding School ve šk. roce 2014-2015, musí IB předložit spolu s maturitním vysvědčením s kódem oboru 79-41-K/610 v případě The English College in Prague - Anglické gymnázium, a kódem oboru 79-41-K /81 v případě PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.; Open Gate - Boarding School. Nebude-li IB předložen spolu s maturitním vysvědčením, nelze bonifikaci za cizí jazyk přiznat.

PŘÍLOHA 2

Pravidla pro kurz CŽV pro akademický rok 2014/2015

 1. Počet účastníků: 200
 2. Kurz je určen pro ty uchazeče přijímacího řízení do magisterského studijního programu pro akademický rok 2014/2015, kteří nedosáhnou požadované bodové hranice a projeví o kurz zájem do 12. září 2014. Těmto zájemcům je nabídka kurzu zaslána spolu s rozhodnutím o nepřijetí ke studiu
 3. O přijetí do kurzu rozhodne děkan podle pořadí daného výsledky v přijímacím řízení
 4. Částka: 48 000 Kč za roční kurz
 5. Přijetí k řádnému studiu: Uchazeče, kteří absolvovali kurz celoživotního vzdělávání (CŽV) podle zvláštní smlouvy a splní do 30. června 2015 všechny předepsané povinnosti kurzu, dosáhnou šedesáti kreditů a průměru výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů 2.25 (včetně hodnocení „neprospěl“), přijme děkan PF UK ke studiu s prominutím přijímací zkoušky.
 6. Uznávání předmětů – omezení oproti řádnému studiu

Děkan může uznat jen ty předměty, které splnil účastník kurzu v předchozím kurzu CŽV (s možností stanovit omezení jen na poslední tři roky), popřípadě v předchozím studiu na PF

PŘÍLOHA 3

Podmínky pro přijetí uchazečů do magisterského studijního programu oboru právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen PF UK), kteří absolvovali část studijního programu právo a právní věda nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí (§ 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění)

1. Odlišné podmínky pro přijetí spočívají v prominutí přijímací zkoušky (testu), jíž se ověřují znalosti a schopnosti uchazečů.

Tyto odlišné podmínky se vztahují jen na uchazeče, kteří

a) absolvovali část studijního programu právo a právní věda na PF UK a studium jim bylo ukončeno

b) absolvovali část studijního programu právo a právní věda a aktuálně studují studijní obor právo a právní věda na jiné vysoké škole v České republice nebo v zahraničí a podali přihlášku ke studiu na PF UK.

2. Přijetí je možné jen na základě řádně podané přihlášky ke studiu v rámci přijímacího řízení. K přihlášce je nutné přiložit odůvodněnou žádost o prominutí přijímací zkoušky (testu), potvrzení o studiu (je-li uchazeč studentem) nebo kopii rozhodnutí o ukončení studia a výpis dosavadních splněných studijních povinností ve studijním programu právo a právní věda.

3. O přijetí rozhoduje děkan po vyjádření přijímací komise. Odmítnutý uchazeč může podstoupit přijímací zkoušku (test) a být přijat na základě podmínek řádného přijímacího řízení.

4. O žádosti uchazeče lze rozhodnout, pokud splnil podmínky pro zápis do 2. ročníku studia ve studijním oboru právo a právní věda. Do doby předložení potvrzení o uzavření 1. ročníku a výpisu splněných studijních povinností se přijímací řízení přerušuje, nejdéle však do zahájení akademického roku, v němž má být uchazeč přijat.

5. Nelze přijmout uchazeče, který neabsolvoval studijní program právo a právní věda nebo jeho část na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí.

6. Nelze přijmout uchazeče, který absolvoval studijní program právo a právní věda nebo jeho část na PF UK, pokud od doby, kdy uchazeč přestal být studentem takového programu, uplynulo více než 5 let.

7. Nelze přijmout uchazeče, který absolvoval část studijního programu právo a právní věda na PF UK, pokud byl již v minulosti přijat ke studiu na PF UK s prominutím přijímací zkoušky (testu).

8. Nelze přijmout uchazeče

a) pokud mu studium bylo ukončeno z důvodu, že neuspěl u státní zkoušky, resp. nevyužil lhůtu pro její vykonání, nebo

b) pokud nedosáhl v předchozím studiu studijního aritmetického průměru do 2,00.

9. Žádost uchazeče musí být odůvodněna. Nelze přijmout uchazeče, který řádně neodůvodnil žádost o přijetí s prominutím přijímací zkoušky, nebo důvody pro takové přijetí přijímací komise nepovažuje za dostatečné.

10. Akademický senát PF UK může na návrh děkana omezit počet přijímaných uchazečů na základě těchto odlišných podmínek; takový návrh předloží děkan akademickému senátu PF UK ve lhůtě podle § 49 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění.

11. Přijetí podle těchto odlišných podmínek zakládá právo na zápis do 1. ročníku studia.

12. Schválením těchto podmínek se ruší dosavadní odlišné podmínky.

13. Tyto odlišné podmínky nabývají účinnosti dnem schválení Akademickým senátem PF UK.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111