Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2017/2018

Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2017/2018

 

Univerzita Karlova
Právnická fakulta
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1 - Staré Město


Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu „TEORETICKÉ PRÁVNÍ VĚDY" pro akademický rok 2017/2018

Pro akademický rok 2017/2018 fakulta otevírá studium v českém jazyce ve všech třinácti studijních oborech. Studium v anglickém jazyce otevírá fakulta ve studijních oborech Mezinárodní právo, Evropské právo, Právo životního prostředí.

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu.

Přijímací řízení do doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy" na Právnické fakultě Univerzity Karlovy pro akademický rok 2017/2018 proběhne podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (§ 47 a násl.) a Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy. Provedení těchto předpisů do podmínek Právnické fakulty UK pro akademický rok 2017/2018 schválil Akademický senát Právnické fakulty UK (dále jen AS PF) podle čl. 13 odst. 1 písm. e) Statutu PF dne 23. 6. 2016.

Uchazeči budou přijati výlučně na základě výsledku přijímací zkoušky.

Přihlášky ke studiu se podávají do 30. 4. 2017.

Forma přihlášky:
Přihlášky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Informačního systému Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/


Náležitosti přihlášky:
Uchazeč prokáže absolvování magisterského studijního programu. Podle § 55 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, je dokladem o ukončení studia a získání příslušného akademického titulu vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu.

Bezprostředně po vyplnění elektronické přihlášky v Informačním systému Univerzity Karlovy na stránkách https://is.cuni.cz/studium/ uchazeč zašle poštou níže uvedené povinné přílohy na adresu:
Univerzita Karlova, Právnická fakulta,
Referát doktorského studia
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

nebo osobně doručí do podatelny Právnické fakulty:

a) úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu (u dřívějších absolventů vysvědčení o státní zkoušce); povinnost se nevztahuje na absolventy magisterského studijního programu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kteří absolvovali po 1. 1. 2008 (fakulta ověří z databáze absolventů PF UK);
b) podrobný odborný (profesní) životopis, jehož součástí bude informace o profesní činnosti (praxi);
c) projekt disertační práce v rozsahu 7-8 stran (v podrobnostech srov. níže); projekt zašle též elektronicky garantovi příslušného oboru;
d) v případě podání přihlášky do prezenční formy studia uchazeč přiloží písemný souhlas vedoucího katedry;
e) seznam publikovaných a nepublikovaných děl (v případě, že uchazeč nepublikuje, tuto přílohu neodevzdává).

Pokud nelze ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu (vysvědčení) k přihlášce připojit, dodá je uchazeč k přihlášce bezprostředně po ukončení studia v magisterském nebo v obdobném studijním programu, nejpozději však do 30. 9. 2017. Pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2017 rozhodnuto, je období pro ověřování podmínek k přijetí limitováno dnem 21. 10. 2017. Není-li do této doby potvrzení o řádném ukončení vysokoškolského studia odevzdáno referátu doktorského studia, nelze uchazeče ke studiu přijmout.

Pokud byly dokumenty o ukončení vysokoškolského studia (diplom a dodatek, příp. vysvědčení) vydány jinou vysokou školou, než se sídlem v ČR nebo SR, Polsku, Maďarsku, Slovinsku, je třeba dodat také osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání nebo jeho části v České republice, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak. Rovněž profesní životopis a projekt budoucí písemné práce musí být v českém nebo slovenském jazyce; v případě studia v angličtině v jazyce anglickém.

S podáním elektronické přihlášky a s úkony souvisejícími s přijímacím řízením je spojen poplatek ve výši 540,- Kč zaplacený v souladu s podmínkami uvedenými v opatření děkana č. 1/2016. Poplatek se hradí elektronicky bankovním převodem nebo platební kartou na účet PF UK u KB Praha 2, číslo účtu 0000868986130237/0100. Variabilní symbol a specifický symbol pro platbu bankovním převodem bude zaslán uchazeči e-mailem na jeho e-mailovou adresu zadanou v elektronické přihlášce. Poplatek je splatný bezprostředně po vyplnění elektronické přihlášky ke studiu a obdržení e-mailu s uvedením variabilního a specifického symbolu, nejpozději však do 30. 4. 2017. Poplatek se nevrací.

Organizace a požadavky přijímací zkoušky:
Přihlášky se podávají do některého ze třinácti studijních oborů
1. Právní dějiny a římské právo;
2. Teorie, filozofie a sociologie práva;
3. Občanské právo (včetně civilního procesu, rodinného práva a práva k nehmotným statkům);
4. Obchodní právo;
5. Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu;
6. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení;
7. Evropské právo;
8. Trestní právo, kriminologie a kriminalistika;
9. Ústavní právo a státověda;
10. Finanční právo a finanční věda;
11. Mezinárodní právo;
12. Správní právo a správní věda;
13. Právo životního prostředí.


Přijímací zkouška je ústní a vykonává se zásadně v českém jazyce nebo slovenském jazyce; v případě studia v angličtině v jazyce anglickém.

Děkan PF UK jmenuje zkušební komisi, která zkouškou ověří rozsah znalostí a zejména širších souvislostí v uchazečem zvoleném studijním oboru. Přijímací zkouška ověřuje:

a) odborné schopnosti studovat příslušný obor a předpoklady k samostatné vědecké práci. Při odborné rozpravě se předpokládají znalosti v rozsahu státní závěrečné zkoušky (u nestátnicových oborů v rozsahu postupové zkoušky) odpovídající oboru, na nějž se uchazeč hlásí. Zkušební komise přihlédne zejména k dosavadní publikační činnosti uchazeče (uchazeč k přihlášce k přijetí připojí přehled publikovaných i nepublikovaných děl), k jeho účasti a k výsledkům v studentské vědecké a odborné činnosti, k jeho účasti na vědeckých konferencích a k vystoupením na nich, k posudkům konzultanta a oponenta na obhájenou diplomovou práci, k jeho zapojení do Specifického vysokoškolského výzkumu, jakož i k jeho grantovým aktivitám (standardní granty, juniorské granty);
b) kvalitu projektu disertační práce v rozsahu 7-8 stran, který odpovídá programu rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK), a který obsahuje alespoň cíl disertace a stav studované problematiky, jakož i očekávaný přínos uchazeče do řešené problematiky. Projekt disertační práce vychází z okruhů témat pro doktorské disertační práce vyhlášených katedrami; možnost volby individuálního tématu se souhlasem garanta oboru se zachovává. Projekt je předběžně odsouhlasen akademickým pracovníkem fakulty – předpokládaným školitelem uvedeným v seznamu školitelů. Pro daný akademický rok si může jedno téma zvolit jen jeden student.

Forma doktorského studijního programu:
Studium se uskutečňuje v prezenční nebo v kombinované formě. K žádosti o přijetí do prezenční formy studia uchazeč připojí vyjádření vedoucího katedry zvoleného oboru.

O průběhu zkoušky sepíše komise stručný zápis, ve kterém zhodnotí úroveň znalostí uchazeče podle písmena a) shora, tak i kvalitu předloženého projektu disertační práce podle písmena b) shora. Zápis vyústí do doporučení nebo nedoporučení uchazeče ke studiu. V doporučení může být zohledněna jiná profesní aktivita uchazeče, související se zvoleným studijním oborem (zejména publikační činnost).

O přijetí, resp. nepřijetí rozhoduje děkan PF UK.

Termín zkoušek:
Řádný termín: 8. 6. 2017
Náhradní termín: 20. 6. 2017
Na náhradní termín bude pozván uchazeč, který se nebude moci na řádný termín přijímací zkoušky dostavit a požádá děkana PF UK o zařazení na náhradní termín. Žádosti se podávají cestou studijního oddělení.

Podmínkou přijetí je doporučení k přijetí zkušební komisí a rozhodnutí děkana o přijetí.


23. 6. 2016

 

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111