PODKLADY OSOB NAVRŽENÝCH PRO VOLBU KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA

 

Zápis o schůzi komise AS PF UK pro volbu kandidáta na funkci děkana PF UK pro funkční období 1. 2. 2014 – 31. 2018
konané dne 3. 10. 2013 od 16.00 hodin
 
Přítomni: Doc. JUDr. Vladimír Kindl - předseda, PhDr. Marta Chromá - členka, Ph.D., Marie Pechancová - tajemnice
 
1.      Komise konstatovala, že do konce dříve vyhlášené lhůty (30. 9. 2013, 16.00 hod.) byly do sekretariátu AS PF UK doručeny návrhy obsahující jména dvou osob v tomto chronologickém pořadí:
1. Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., proděkan na téže fakultě
2. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D., advokát se sídlem Jungmannova 24, 110 00
    Praha 1
Předseda komise všechny došlé návrhy zkontroloval, ověřil, zda byly podány členy akademické obce fakulty a opatřeny podpisy navrhovatelů. Komise je proto dnešního dne uznala za autentické.
 
2.       
-          Navržený kandidát uvedený na prvním místě obdržel celkem 13 návrhů (11 x jednostránkových, 2 x dvoustránkových), z nichž 2 byly předloženy a podepsány jedním členem akademické obce fakulty a 11 bylo podepsáno množinou těchto osob v rozmezí 4 podpisy – 27 podpisů. Celkově tohoto navrženého podpořilo 121 podepsaných. Podpis jednoho navrhujícího se ale vyskytuje ve 3 návrzích. Proto je nutno počet korigovat na 119 osob. Z tohoto počtu je 21 studentů magisterského i doktorského studia. V počtu 98 učitelů jsou vedoucí kateder a ústavů (11), profesoři (10) a docenti (15), kteří nejsou vedoucími pracovišť a odborní asistenti a asistenti (zbytek).
-          Navržený kandidát uvedený na druhém místě obdržel celkem 2 návrhy, z nichž jeden byl podepsán jedním členem akademické obce, druhý – třístránkový – podepsán 29 členy akademické obce. Většina navrhujících (25) jsou studenti 1., 3., 4. a 5. ročníku magisterského studijního programu a 4 navrhující studenti doktorského studijního programu. Celkem jej navrhlo 30 osob.
3.      Komise obdržela od obou kandidátů „podklady pro jednání“ uvedené v odst. 2. vyhlášky voleb písm. a-c. Oba kandidáti využili možnosti odst. 2 písm. d) vyhlášky AS PF UK o volbě kandidáta na funkci děkana a předložili „programové prohlášení“. Z předložených podkladů budou zítra, tj. 4. 10. 2013 zveřejněny na webových stránkách fakulty tyto podklady: a) životopisy navrhovaných, b) programová prohlášení navrhovaných.
4.      Na rozdíl od údajů uvedených původně ve vyhlášce o volbě kandidáta na funkci děkana odst. 5 se předvolební zasedání senátu, kde budou oba navržení prezentovat své programy, uskuteční dne 10. 10. 2013 od 17.00 hod. v místnosti č. 300/III. patro.
 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111