Monika Pauknerová

foto

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
profesorka v oboru mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
Právnická fakulta, Katedra obchodního práva, Univerzita Karlova, Praha
 
Autorka přibližně 170 publikací v oboru mezinárodního práva soukromého, práva mezinárodního obchodu a evropského práva, seznam nejdůležitějších publikací připojen.
Odborné zaměření: mezinárodní právo soukromé a procesní, evropské mezinárodní právo soukromé, právo mezinárodní přepravy, právo mezinárodního obchodu, rozhodčí řízení.
 
Vzdělání:
 
1975
 
absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
1975-1979
 
v interní aspirantuře v oddělení mezinárodního práva soukromého a srovnávacího práva Ústavu státu a práva ČSAV v Praze
1980
 
obhájila kandidátskou disertační práci na téma „Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží“ a získala titul CSc.
Od 1980
 
vědecká pracovnice v Ústavu státu a práva ČSAV v Praze
od 1993
 
asistentka v oboru mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu na Katedře obchodního práva na Právnické fakultě UK v Praze
1996
 
na UK obhájila habilitační práci na téma „Společnosti v mezinárodním právu soukromém“ a byla jmenována docentkou
2002
 
jmenována profesorkou UK v oboru mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
2009
 
obhájila doktorskou disertační práci na téma „Evropské mezinárodní právo soukromé“ a Vědecká rada AV ČR jí udělila vědecký titul „doktor sociálních a humanitních věd“
 
 
Zaměstnání:
od 1975
Ústav státu a práva AV ČR, od r. 1993 vědecká pracovnice v Oddělení soukromého    práva pouze na částečný úvazek
 
od 1993
profesorka (původně asistentka, později docentka) mezinárodního práva soukromého  a práva mezinárodního obchodu na Právnické fakultě UK v Praze, Katedra obchodního práva
 
 
 
 
Členství ve významných vědeckých a odborných společnostech:
 
od 1999 předsedkyně Českého národního komitétu Mezinárodního sdružení právních věd (IALS - International Association of Legal Science)
 
od 1976 členka České (původně Československé) společnosti pro mezinárodní právo
 
od 2002 členka České společnosti pro dopravní právo
 
od 1991 členka Českého národního komitétu International Law Association
 
od 2003 členka Mezinárodní akademie srovnávacího práva (IACL - International Academy of Comparative Law, Paříž)
 
od 2003 členka International Committee of Comparative Law, od r. 2010 místopředsedkyně IALS (International Association of Legal Science, Paris)
 
od 2004 členka Evropské skupiny pro mezinárodní právo soukromé Groupe européen de droit international privé (Luxemburg), jako první reprezentant z tzv. nových členských států EU
 
od 2007 předsedkyně Českého národního komitétu International Academy of Comparative Law
 
od 2003 členka Vědecké rady Právnické fakulty UK
od 2007 členka Vědeckého kolegia Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i.
 
od 2009 členka Vědecké rady Právnické fakulty ZČU
od 2011 členka Vědecké rady Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i.
 
členka redakční rady časopisu Právník
od 1985 rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
 
od 1914 členka Řídící rady (Governing Council) Mezinárodního ústavu pro sjednocení soukromého práva UNIDROIT, Řím
 
Jazykové znalosti: němčina, angličtina, španělština, ruština, francouzština, pasivně portugalština
 
 

 

 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111