Organizace doktorského studia (informace pro přijaté uchazeče)

Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta


Organizace doktorského studia (informace pro přijaté uchazeče)

1) Doktorský studijní program „Teoretické právní vědy“ je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu. Studium probíhá především formou konzultací se školitelem, popř. s dalšími akademickými pracovníky fakulty. Student se účastní nabízených přednášek, kolokvií, seminářů a konferencí pořádaných katedrami (ústavy) či fakultou. Studovat lze ve formě kombinované nebo prezenční.


2) Právní úprava: Zákon o vysokých školách (zákon č.111/1998 Sb.), Statut Univerzity Karlovy, Pravidla pro organizaci studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, opatření děkana č. 3/2009, opatření děkana č. 12/2014.


3) Studium probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP) pod vedením školitele. Z důvodu přechodu na elektronickou formu evidence doktorského studia dostávají studenti doktorského studia při zápisu do studia login a heslo (m. č. 34 – výdejní centrum průkazů – přízemí PF UK), kterým se přihlásí do Studijního informačního systému (dále jen SIS). V SIS a po konzultaci se školitelem každý student vyplní svůj ISP. Návod k vyplnění naleznou studenti a školitelé na webových stránkách fakulty – v aktualitách studijního oddělení a rovněž v sekci Studium – Dokumenty – Doktorské studium.
Názvy disertačních prací se shodují s těmi, které byly uvedeny v projektech odevzdávaných do přijímacího řízení. V případě, že student bude chtít název změnit, neprodleně kontaktuje svého školitele, se kterým změnu zkonzultuje, a následně písemně či e-mailem sdělí upravené téma referentce pro doktorský studijní program Mgr. Evě Pavlíčkové (pavlicko @ prf.cuni.cz). Ta provede změnu, která se následně promítne do ISP. Tento postup je nezbytné provést co nejdříve, neboť ISP (včetně názvu disertační práce a školitele) bude schvalovat Oborová rada na svém podzimním zasedání.


Plnění ISP hodnotí oborová rada jednou ročně, vždy po skončení hodnoceného akademického roku. Vychází přitom z návrhu školitele.

Obligatorní součástí schváleného ISP každého studenta jsou tyto zkoušky:

• Obecné základy právní vědy (zkoušky probíhají v termínech červen a říjen)
• Zkoušky ze dvou světových jazyků – volba záleží na studentovi. Zkoušky se konají z těchto jazyků: anglický, francouzský, italský, německý, ruský a španělský. Termíny zkoušek se stanovují průběžně, student si je domlouvá individuálně na katedře jazyků.
• Státní doktorská zkouška (zkoušky probíhají v termínech říjen, leden, červen)

Pro první ročník se přednášky k předmětu Obecné základy právní vědy konají v zimním semestru, v letním semestru jsou přednášky zajišťovány oborovými katedrami. Rozpis přednášek na zimní semestr je zveřejňován na začátku akademického roku na webových stránkách fakulty v aktualitách studijního oddělení. Studenti studující v prezenční formě studia se povinně účastní přednášek, které probíhají v prvním ročníku v zimním a v letním semestru včetně kurzů Základy akademického psaní a Základy didaktiky práva (bližší informace o těchto kurzech naleznete v aktualitách studijního oddělení na webových stránkách PF UK).


Ke státní doktorské zkoušce se může student přihlásit až po splnění zkoušky z obecných základů právní vědy a dvou světových jazyků. Lhůtu pro její složení určí školitel v ISP. Spolu s přihláškou ke státní doktorské zkoušce odevzdá student přehled publikační činnosti potvrzený školitelem a zprávu školitele o vědecké činnosti přihlašovaného, která musí být potvrzena oborovým garantem.


Konkrétní lhůty pro složení zkoušek stanoví studentovi jeho školitel v ISP, nejpozději však do konce třetího ročníku. Školitel v ISP rovněž stanoví lhůtu pro odevzdání disertační práce. Podobu disertační práce určují Pravidla pro organizaci studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a opatření děkana č. 3/2009 a č. 12/2014. Název disertační práce se při odevzdání nesmí odchylovat od oborovou radou schváleného názvu disertační práce studenta, musí s ním být totožný.


V ISP se dále uvádí, jak bude student provádět vědecko-výzkumnou a publikační činnost pod vedením školitele, způsob jeho zapojení do vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti katedry a zda v průběhu studia uskuteční studijní pobyt v zahraničí. Student studující v kombinované formě studia v ISP uvede minimálně jeden zamýšlený publikační výstup, student studující v prezenční formě studia uvede minimálně dva (rok plnění záleží na studentovi).


Studium v doktorském studijním programu se ukončuje úspěšnou obhajobou disertační práce.


4) Standardní doba doktorského studia je 3 roky; po tuto dobu lze studovat v prezenčním studiu. V případě, že školitel hodnotil studenta v aktuálním a předchozím hodnocení za a) tj. že plní stanovený individuální studijní plán, může student prezenčního studia požádat o prodloužení studia o jeden rok. Žádost musí být doporučena školitelem a předkládá se prostřednictvím studijního oddělení oborové radě.
Maximální doba doktorského studia v kombinované formě činí 8 let.

Nejkratší doba možného přerušení studia je jeden semestr (šest měsíců), nejdelší celková doba přerušení je pět let. Po dobu přerušení nemá dotyčný práva a povinnosti studenta. Doba přerušení studia se započítává do maximální doby studia.
Studium lze přerušit z důvodu rodičovství dle Opatření rektora č.14/2013. Doba přerušení studia se v tomto případě do maximální doby studia nezapočítává.

 


V Praze dne 31. 8. 2016

 


Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
proděkan pro doktorský studijní program a rigorózní řízení

 


Mgr. Eva Pavlíčková
referentka pro doktorský studijní program

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111