Organizace doktorského studia (informace pro přijaté uchazeče)

 

 

 

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta 

 

 

Organizace doktorského studia (informace pro přijaté uchazeče)

 

1)         Doktorský studijní program „teoretické právní vědy“ je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu. Studium probíhá především formou konzultací se školitelem, popř. s dalšími akademickými pracovníky fakulty. Student se účastní nabízených přednášek, kolokvií, seminářů a konferencí pořádaných katedrami (ústavy) či fakultou. Studovat lze ve formě kombinované nebo prezenční.

 

2)         Právní úprava: Zákon o vysokých školách (zákon č.111/1998 Sb.), Statut Univerzity Karlovy, Pravidla pro organizaci studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, opatření děkana č. 3/2009, opatření děkana č. 7/2010.

 

3)         Studium probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP) pod vedením školitele. Student je povinen písemně požádat do konce zimního semestru akademického roku, ve kterém se zapsal ke studiu, o schválení tématu disertační práce a ustanovení školitele. Za školitele navrhne student zpravidla akademického pracovníka fakulty, který mu podepsal projekt disertační práce a který mu rovněž podepíše výše zmíněnou žádost s návrhem. Uvedené návrhy se předkládají prostřednictvím studijního oddělení oborové radě, která po projednání navrhne děkanovi jmenování školitelů. Témata disertačních prací schvaluje přímo oborová rada.

Po vyjádření oborového garanta školitel předloží do jednoho měsíce po svém jmenování oborové radě návrh ISP, která studijní plán schvaluje. Jeho plnění hodnotí oborová rada jednou ročně, vždy po skončení hodnoceného akademického roku. Vychází přitom z návrhu školitele.

 

Obligatorní součástí schváleného ISP každého studenta jsou tyto zkoušky:

 

·         Obecné základy právní vědy (zkoušky probíhají v termínech červen a říjen)

·         Zkoušky ze dvou světových jazyků – volba záleží na studentovi. Zkoušky se konají z těchto jazyků: anglický, francouzský, italský, německý, ruský a španělský. Termíny zkoušek se stanovují průběžně, student si je domlouvá individuálně na katedře jazyků.

·         Státní doktorská zkouška (zkoušky probíhají v termínech říjen, leden, červen)

Konkrétní lhůty pro složení zkoušek stanoví studentovi jeho školitel v ISP, nejpozději však do konce třetího ročníku.

Ke státní doktorské zkoušce se může student přihlásit až po splnění zkoušky z obecných základů právní vědy a dvou světových jazyků. Lhůtu pro její složení určí školitel v ISP. Spolu s přihláškou ke státní doktorské zkoušce odevzdá student přehled publikační činnosti potvrzený školitelem a zprávu školitele o vědecké činnosti přihlašovaného, která musí být potvrzena oborovým garantem.

 

Školitel v ISP rovněž stanoví lhůtu pro odevzdání disertační práce. Podobu disertační práce určují Pravidla pro organizaci studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a opatření děkana č. 3/2009 a 7/2010. Název disertační práce se při odevzdání nesmí odchylovat od oborovou radou schváleného názvu disertační práce studenta, musí s ním být totožný. Schválený název disertační práce se vkládá do studentského informačního systému.

V ISP se dále uvádí, jak bude student provádět vědecko-výzkumnou a publikační činnost pod vedením školitele, způsob jeho zapojení do vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti katedry a zda v průběhu studia uskuteční studijní pobyt v zahraničí.

Studium v doktorském studijním programu se ukončuje úspěšnou obhajobou disertační práce.

  

4)         Standardní doba doktorského studia je 3 roky; po tuto dobu lze studovat v prezenčním studiu. V případě, že školitel hodnotil studenta v aktuálním a předchozím hodnocení za a) tj. že plní stanovený individuální studijní plán, může student prezenčního studia požádat o prodloužení studia o jeden rok. Žádost musí být doporučena školitelem a předkládá se prostřednictvím studijního oddělení oborové radě. Maximální doba doktorského studia v kombinované formě činí 8 let.

 

Nejkratší doba možného přerušení studia je jeden semestr (šest měsíců), nejdelší celková doba přerušení je pět let. Po dobu přerušení nemá dotyčný práva a povinnosti studenta. Doba přerušení studia se započítává do maximální doby studia. Studium lze přerušit z důvodu rodičovství dle Opatření rektora č.14/2013. Doba přerušení studia se v tomto případě do maximální doby studia nezapočítává.

 

 

 

 

V Praze dne 12. 9. 2014

 

 

 

 

Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.

proděkan pro doktorský studijní program a rigorózní řízení

  

 

 

 

Mgr. Eva Pavlíčková

referentka pro doktorský studijní program

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111