Opatření děkana č. 4/2015 o rozhodování o žádostech o účelová stipendia ze stipendijního fondu PF UK v Praze

Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

V Praze dne 6. 3. 2015
PF/ 553 /2015                                               

Opatření děkana č. 4/2015

o rozhodování o žádostech o účelová stipendia ze stipendijního fondu PF UK v Praze

Za účelem konkretizace podmínek rozhodování o žádostech o účelová stipendia ze stipendijního fondu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Stipendijní fond“) ve smyslu čl. 5 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze ze dne 22. ledna 1999 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stipendijní řád UK“) vydává děkan fakulty toto opatření:

Čl. 1
 
(1) Účelové stipendium ze Stipendijního fondu je přiznáváno pouze na základě tzv. žádosti o účelové stipendium (dále jen „žádost“), a to výlučně z důvodů uvedených v čl. 5 odst. 1Stipendijního řádu UK a v rámci limitů podle v čl. 5 odst. 2Stipendijního řádu UK.
(2) Stipendium podle čl. 5 odst. 1 písm. c) a písm. d) Stipendijního řádu UK lze přiznat:
a) jde-li o podporu aktivit, které pořádá či se na nich podílí Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (popř. univerzita jako celek),
b) v případě aktivit, které nesplňují podmínky uvedené v čl. 1 odst. 1 opatření, musí žádost konkrétně zdůvodnit, jaký přínos bude mít stipendiem podpořená aktivita ve vztahu ke studiu na PF UK či reprezentaci PF UK (UK) navenek.
(3) Stipendium podle čl. 5 odst. 1 písm. c) a písm. d) Stipendijního řádu UK nelze přiznat: jestliže student současně studuje na jiné fakultě UK či jiné vysoké škole a stipendiem podpořená aktivita souvisí s tímto studiem na jiné vysoké škole.
 
 Čl. 2
Forma a náležitosti žádosti o účelové stipendium
 
(1) Žádost je nutno podat zásadně před konáním akce, na kterou je stipendium žádáno. Žádostem podaným zpětně lze vyhovět pouze výjimečně v případech zvláštního zřetele hodných, maximálně však do konce příslušného kalendářního, resp. akademického roku.
(2) Účelové stipendium ze Stipendijního fondu je možno přiznat pouze na základě písemné žádosti podané na předepsaném Formuláři č. 9, obsaženém v příloze, který je nedílnou součástí tohoto opatření.
            (3) Každá žádost musí být podrobně zdůvodněna, obsahovat přesné vyčíslení očekávaných nákladů či potřeb a vlastnoruční podpis studenta. Přílohou každé žádosti musí být vlastnoručně podepsané individuální doporučení akademického pracovníka PF UK, popř. příslušného vedoucího oddělení děkanátu PF UK u akcí neakademického charakteru.
(4) Pokud ve vztahu k identické akci žádá o stipendium více studentů PF UK, je nutné, aby každý podal individuální žádost na samostatném formuláři.
 
Čl. 3
Podání žádosti
 
(1) V případě, že stipendiem podpořená aktivita nesouvisí se zahraničními aktivitami, podává se žádost:
a.       prostřednictvím vedoucího studijního oddělení buď
                                                                          i.      proděkanovi pro magisterské studium (u studentů magisterského studia),
                                                                        ii.       proděkanovi pro doktorské studium (u studentů doktorského studia).
b.      V případě, že stipendiem podpořená aktivita souvisí se zahraničními aktivitami, podává se žádost prostřednictvím vedoucího zahraničního oddělení proděkanovi pro zahraniční záležitosti.
(2) Vedoucí příslušného oddělení posoudí, zda žádost obsahuje všechny předepsané formální a obsahové náležitosti, a následně ji buď postoupí příslušnému proděkanovi k dalšímu řízení, nebo vrátí studentovi k doplnění.
 
Čl. 4
Rozhodování o žádosti
 
(1) O žádostech rozhoduje děkan PF UK po vyjádření příslušného proděkana a po projednání v kolegiu děkana.
(2) Na přiznání účelového stipendia není právní nárok. Děkan může požadovanou výši stipendia dle svého uvážení a ekonomického stavu Stipendijního fondu přiměřeně snížit, popř. žádost zcela zamítnout.
(3) V případě přiznání účelového stipendia se jeho výše určí s ohledem na limity stanovené v čl. 5 odst. 2 Stipendijního řádu UK na základě principů hospodárnosti a přiměřenosti podle vyčíslených nákladů či potřeb.
(4) Pokud ve vztahu k  identické akci žádá o stipendium více studentů PF UK, bude každému přiznána stejná výše stipendia.
(5) S výjimkou případů zvláštního zřetele hodných se nepřiznávají stipendia do výše 400,- Kč. Zásadně nelze účelové stipendium přiznat v případech, kdy student získal na stejnou akci stipendium z jiného zdroje v rámci PF UK či UK (zejména to platí v případech pobytů v rámci programu Erasmus+, pokud student získal tento zvláštní typ stipendia).
 
Čl. 5
Postup po rozhodnutí děkana o žádosti
 
            (1) Rozhodnutí děkana o přiznání či nepřiznání účelového stipendia a jeho výši se zaznamenává v zápisu z příslušného termínu zasedání kolegia děkana, na kterém byla žádost posouzena. Student, který žádost podal, obdrží následně zpět formulář žádosti s vyznačeným rozhodnutím. V dalších podrobnostech se na náležitosti rozhodnutí děkana o žádosti o účelové stipendium použijí ustanovení Stipendijního řádu UK.
            (2) Vyplacení přiznaného stipendia se provede bankovním převodem na číslo účtu, které student uvede ve své žádosti. Vyplacení přiznaného stipendia zabezpečí tajemník fakulty ve spolupráci se studijním či zahraničním oddělením a ekonomickým oddělením.
PF UK eviduje s ohledem na limity dané v čl. 5 odst. 2 Stipendijního řádu UK úhrnnou výši účelových stipendií vyplacených každému studentovi.
 
Čl. 6
Povinnosti studenta podpořeného účelovým stipendiem
 
            (1) Student, který získal stipendium pro účast na akci konané v ČR či v zahraničí, je povinen předložit do deseti dnů po skončení akce příslušnému proděkanovi prostřednictvím studijního či zahraničního oddělení závěrečnou zprávu, v níž zhodnotí průběh akce a její přínosnost. Délka a podrobnost závěrečné zprávy se odvíjí od výše poskytnutého stipendia. K této zprávě není třeba předkládat účetní doklady, stipendium se nevyúčtovává. Student, který získal stipendium pro účast na akci konané v zahraničí, je odpovědný za to, že si sám zajistí dostatečné pojištění na dobu pobytu v zahraničí.
(2) V případě, že se student nezúčastní akce, pro niž bylo účelové stipendium přiznáno, je povinen o tom PF UK neodkladně informovat a toto stipendium v plné výši neprodleně vrátit na účet PF UK. To platí přiměřeně i při výrazném zkrácení akce atd.
 
Čl. 7
Přezkum rozhodnutí
 
Přezkum rozhodnutí děkana, kterým rozhodl o žádosti o účelové stipendium, probíhá za podmínek stanovených čl. 13 Stipendijního řádu UK.
 
Čl. 8
Závěrečné ustanovení
 
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 9. března 2015.
 
 
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan
 
Příloha:
 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111