Vrchní ministerský rada v oddělení obecné legislativy (SM 512 001)

Vrchní ministerský rada v oddělení obecné legislativy (SM 512 001)

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
+420 950 192 508
 • Vhodné pro: Absolvent
 • Úvazek: Full-time
 • Mzda: 14. platová třída (státní služba)

Popis pracovní pozice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

vrchní ministerský rada v oddělení obecné legislativy (SM 512 001)

                           Praha             

                                                   Č. j.: MPSV-2022/129007-111

 

Státní tajemnice v Ministerstvu práce a sociálních věcí příslušná podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení obecné legislativy (SM 512 001).

 

Obor služby:             Legislativa a právní činnost

                 

Místo výkonu služby: Praha

Služební poměr na dobu: neurčitou

Předpokládaný den nástupu do služby na tomto služebním místě: 15. září 2022

Platová třída (podle Přílohy č. 1 k zákonu): 14. platová třída

 

Hlavní náplň činnosti na služebním místě:

 • komplexní posuzování nových právních předpisů s celostátní působností a právních úprav dosud zákony neupravenými v připomínkovém řízení z komplexního hlediska a zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům;
 • podílení se na zpracovávání souhrnných stanovisek ministerstva k návrhům právních předpisů jiných orgánů včetně poslaneckých iniciativ, koordinace stanovisek jednotlivých odborných útvarů ministerstva k těmto návrhům a jejich posuzování z hlediska ústavního a legislativního ve vztahu k ostatním souvisejícím právním předpisům a z hlediska zákonem stanovené působnosti ministerstva;
 • zajišťování projednání stanovisek ministerstva s předkladateli návrhů;
 • spolupráce při tvorbě informačních podkladů a stanovisek k návrhům právních předpisů pro jejich projednání vládou, zaujímání stanovisek a vyjadřování právního názoru k návrhům aktů řízení ministerstva a k otázkám vztahujícím se k působnosti ministerstva vyplývající z kompetenčních a jiných předpisů;
 • podílení se na vypracovávání stanovisek k návrhům na zveřejnění některých zásadních judikátů;
 • vedení dokumentace návrhů právních předpisů projednávaných v meziresortním připomínkovém řízení včetně uplatnění stanovisek ministerstva a ostatních náležitostí.

 

Možnosti podle zákona o státní službě:

 •  pružná služební doba;
 •  5 týdnů dovolené;
 •  5 dnů indispozičního volna;
 •  poukázky na stravování;
 •  další odborné vzdělávání zaměstnanců;
 •  umístění dítěte do dětské skupiny;
 •  zaměstnanecké benefity.

 

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 16. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané státní tajemnici v Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mpsv.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: sc9aavg).

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení obecné legislativy (SM 512 001)“.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství, popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

 

 1. dosáhl věku 18 let;

 

 1. je plně svéprávný;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením.

 

 

 1. je bezúhonný;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[1], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[2].

 

 1. dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru. 

 

 1. má potřebnou zdravotní způsobilost;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti.

 

 1. splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem státní tajemnice v MPSV č. 8/2022, kterým je vysokoškolské vzdělání v magisterském programu Právo a právní věda, obor Právo.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

 

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis.

 

 

                                        Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.

                                                         státní tajemnice

                                          v Ministerstvu práce a sociálních věcí

 

 

 

Příloha:

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo www.mpsv.cz/web/cz/-/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vrchni-ministersky-rada-v-oddeleni-obecne-legislativy-sm-512-001-

 

[1] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[2] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.