ministerský rada v oddělení rozkladové komise (SM 513 005).

ministerský rada v oddělení rozkladové komise (SM 513 005).

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
+420 950 192 508
 • Vhodné pro: Absolvent
 • Úvazek: Full-time
 • Mzda: 13. platová třída pro státní zaměstnance

Popis pracovní pozice

Státní tajemnice v Ministerstvu práce a sociálních věcí příslušná podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení rozkladové komise (SM 513 005).

 

Obor služby: Legislativa a právní činnost                       

Místo výkonu služby: Praha

Služební poměr na dobu: neurčitou

Předpokládaný den nástupu do služby na tomto služebním místě: 15. července 2022

Platová třída (podle Přílohy č. 1 k zákonu): 13. platová třída

 

Hlavní náplň činnosti na služebním místě:

 • zajišťování agendy správního řízení v případě rozkladů proti rozhodnutím vydaným ministerstvem jako správním orgánem prvního stupně v oblasti zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, rozhodnutím o akreditacích podle zákona č. 309/2006 Sb. a 108/2006 Sb., o sociálních službách, rozhodnutím o přestupcích podle zákona o sociálních službách v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání;
 • vyhodnocování podkladů pro jednání rozkladové komise po právní stránce a na základě jejího usnesení zpracovávání návrhů rozhodnutí ministra o rozkladu;
 • vyhodnocování po právní stránce podkladů pro posouzení důvodnosti podnětů k přezkumnému řízení směřujících proti rozhodnutím vydaným ministerstvem jako odvolacím orgánem v oblasti zákona č. 435/2004 Sb., č. 309/2006 Sb., č. 108/2006 Sb. a č. 2/1991 Sb;
 • na základě usnesení rozkladové komise zpracovávání vyrozumění o nedůvodnosti podnětu nebo rozhodnutí ministra o změně nebo zrušení rozhodnutí ministerstva, proti němuž podnět směřuje.

 

Možnosti podle zákona o státní službě:

 •  pružná služební doba;
 •  5 týdnů dovolené;
 •  5 dnů indispozičního volna;
 •  poukázky na stravování;
 •  možnost dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců;
 •  možnost umístění dítěte do dětské skupiny;
 •  zaměstnanecké benefity.

 

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 17. června 2022, tj. v této lhůtě zaslané státní tajemnici v Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mpsv.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: sc9aavg).

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení rozkladové komise (SM 513 005)“.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru).

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

 1. dosáhl věku 18 let;
 1. je plně svéprávný;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením.

 1. je bezúhonný;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[1], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[2].

 1. dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru. 

 1. má potřebnou zdravotní způsobilost;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti.

 

 1. splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem státní tajemnice v MPSV č. 3/2022, kterým je vysokoškolské vzdělání na v magisterském programu Právo a právní věda, obor Právo.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

 

 1. Od 1. 1. 2024 musí žadatel splňovat podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona požadavek stanovený dodatkem č. 1 služebního předpisu státní tajemnice v MPSV č. 3/2022, ve znění dodatku č. 1, kterým je splnění kvalifikačních požadavků na oprávněnou úřední osobu podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.

Splnění odborné způsobilosti zkouškou složenou u Ministerstva vnitra musí doložit oprávněná úřední osoba, která nezískala vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právo a právní věda, obor právo na vysoké škole v České republice. Odbornou způsobilost prokazuje oprávněná úřední osoba osvědčením o vykonání zkoušky vydaným Ministerstvem vnitra. Oprávněná úřední osoba musí splnit požadavky nejpozději do 18 měsíců ode dne, kdy začala provádět úkony správního orgánu v řízení o přestupku, nejpozději však do 31. prosince 2023.

 

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.

                                                      státní tajemnice 

                                     v Ministerstvu práce a sociálních věcí

 

 

Příloha:

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo www.mpsv.cz/documents/20142/3091849/Žádost.pdf/267c23f1-461a-adc1-1b68-9ad38b3e8975

 

[1] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[2] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.