Asistent soudce

Asistent soudce

Okresní soud v Prachaticích
Pivovarská 3, Prachatice
+420 420 388 305
  • Úvazek: Full-time

Popis pracovní pozice

 

Předsedkyně Okresního soudu v Prachaticích vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice asistenta soudce.

Sp. zn. Spr 405/2022

Požadované předpoklady:

- Státní občanství České republiky.

- Trestní bezúhonnost (podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, pokud se na něj nehledí, jako by odsouzen nebyl).

- Plná svéprávnost.

- Vzdělání: Ke dni nástupu do zaměstnání ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, studijní obor Právo na vysoké škole v České republice

- Dovednosti: Praktická znalost práce na PC, základní znalost MS Office Word.

Popis pracovní pozice asistenta soudce:

- provádí rozhodovací činnost a ostatní činnosti podle zákona o vyšších soudních úřednících;

- provádí práce v oboru statistiky;

- provádí práce s rejstříkem, vkládá dokumenty a pracuje s informačním systémem okresního soudu;

- vyhledává data a informace v evidencích státní správy a ostatních veřejných informačních systémech v oblasti justice;

- vyznačuje doložky právní moci a vykonavatelnosti;

- provádění lustrace v centrální evidenci obyvatel;

- vykonává pro soudce právní expertizy a další odborné právní činnosti;

- vykonává různé administrativní práce, přípravné práce a úkony pro soudce podle jeho pokynů;

- plní další ústní i písemné příkazy nadřízeného pracovníka, udělené v souladu s druhem a povahou práce ujednané v pracovní smlouvě.

Platové zařazení:

- 13. platová třída v souladu s nařízením vlády číslo 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění; platový stupeň podle § 5 odstavec 1 nařízení vlády číslo 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Délka pracovního poměru:

- pracovní poměr na dobu určitou (předpoklad 1. 9. 2022 - 30. 9. 2025) s možností prodloužení.

Termín nástupu:

- 1. 9. 2022, případně podle dohody.

Způsob podání přihlášek:

- poštou nebo osobně na adrese Okresní soud v Prachaticích, Pivovarská 3, 383 18 Prachatice,

- elektronicky na e-mailovou adresu: podatelna@osoud.ptc.justice.cz,

- prostřednictvím datové schránky IDDS: iurabu8.

Termín pro podání přihlášky:

- do 18. 7. 2022 včetně.

Požadovaný obsah přihlášky:

- strukturovaný životopis,

- podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění výběrového řízení na obsazení pracovní pozice asistenta soudce (v případě elektronického podání – naskenovaný podepsaný souhlas).

Pokud bude přihláška podána poštou nebo doručena osobně, bude obálka s přihláškou opatřena textem „Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice asistent soudce – NEOTVÍRAT“.

Kontaktní osoba:

Jan Křiváček, ředitel správy soudu, telefon 388 305 101, e-mail: jkrivacek@osoud.ptc.justice.cz.

Další podrobnosti ohledně pracovní pozice a uzavření pracovního poměru budou sděleny při ústním pohovoru.

Předsedkyně okresního soudu si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného z uchazečů/uchazeček.

Prachatice 26. května 2022

JUDr. Vladislava Halodová předsedkyně okresního soudu

Za správnost: Jan Křiváček