Výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci Magistrátu města Ostravy č. 30/2022

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci Magistrátu města Ostravy č. 30/2022

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
+420 599 442 251
 • Vhodné pro: Absolvent
 • Úvazek: Full-time
 • Mzda: 11. platová třída

Popis pracovní pozice

Druh práce: výkon právních činností

Popis pracovní činnosti: výkon právních činností právní porada při uzavírání závazkových a jiných smluvních vztahů; projednávání návrhů smluv s druhou stranou; zpracování právních výkladů a stanovisek; zpracování návrhů na změny Statutu města Ostravy

Odbor magistrátu: majetkový

Místo výkonu práce: území statutárního města Ostravy

Předpoklady:

 • státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 •  dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka

Požadovaná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu – právního směru

Jiné požadavky: orientace v právních předpisech na úseku soukromého a veřejného práva (zejména občanský zákoník, zákon o obcích, katastrální zákon); flexibilita; komunikativnost; uživatelská znalost práce na PC a afinita k IT systémům

upozornění: úředník nesmí být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání, úředník může vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím souhlasem územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán

Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • druh práce (pracovní místo), o kterou se ucházíte, číslo VŘ 
 • datum a vlastnoruční podpis

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise apod.

Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – originál nebo ověřená kopie, cizí státní příslušník obdobný doklad (výpis z evidence RT lze pořídit na počkání za poplatek 100 Kč ve Středisku informačních služeb magistrátu – Czech POINT, dveře č. 105)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Hlásí-li se zájemce do více souběžně probíhajících výběrových řízení, postačí připojení těchto dokladů pouze k jedné přihlášce spolu s uvedením čísla výběrového řízení, do nějž byly doklady dodány. Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné výpis z evidence RT, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Platové zařazení: 11. platová třída (22.980, - Kč – 33.790, - Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; odměny za splnění mimořádného nebo zvlášť náročného úkolu

Lhůta pro podání přihlášky: 23.05.2022

Místo a způsob podání přihlášky: poštou nebo osobním doručením v podatelně Magistrátu města Ostravy, v uzavřené obálce s označením „NEOTVÍRAT!“, adresou odesílatele a čísla VŘ

Adresa pro podání přihlášky: Magistrát města Ostravy, odbor platový a personální Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, informace na telefonu 599 442 251

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoli v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. O ukončení výběrového řízení bude vyhlašovatel uchazeče informovat prostřednictvím e-mailu, bude-li uchazečem uveden.