Juridim pořádá 4. 12. 2018 kurz Stavební právo

Juridim pořádá 4. 12. 2018 kurz Stavební právo

Stavební právo


Garant kurzu:
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (katedra správního práva a správní vědy) ve spolupráci s Českou společností pro stavební právo.


Cíl studia:
Cílem výuky je poskytnout přehled o nejnovějším stavu právní úpravy a její praktické aplikace v dané oblasti. Studium je zaměřeno zásadně na absolventy vysokých škol (právníky i neprávníky). Výjimečně mohou být do kurzu zařazeni zaměstnanci státní správy se středoškolským vzděláním.


Organizace studia:
Celkový rozsah kurzu je 96 hodin výuky rozdělených do čtyř soustředění v průběhu dvou semestrů od prosince 2018 do června 2019.

První soustředění 4. - 6. prosince (út, st, čt), další upřesníme na onom prvním - orientačně bude druhé leden/únor, třetí březen/duben, čtvrté červen.


Obsahová náplň:
Základní náplní kurzu bude tzv. veřejné stavební právo - stavební zákon a jeho zázemí v obecných institutech správního práva (správní činnost, správní dozor, správní trestání, správní řízení, kontroly státní správy). Podstatná část výkladu bude věnována jednak zkušenostem otázkám aplikací institutů stavebního zákona, jednak novinkám z jeho tzv. velké novely, která nabude účinnosti začátkem r. 2018. Pozornost bude též věnována základním občanskoprávním a obchodněprávním souvislostem výstavby, a to zejména ve vztahu k reformě soukromého práva, jakož i vybraným souvislostem finančněprávním a trestněprávním. 
1) Působnost orgánů veřejné správy v oblasti výstavby.
2) Správní postupy v oblasti výstavby.
3) Obecné nástroje územního plánování.
4) Územní rozhodování.
5) Provádění staveb a jejich změn.
6) Užívání a odstranění staveb. 
7) Správní řízení v oblasti výstavby. 
8) Správní dozor v oblasti výstavby. 
9) Správní odpovědnost ve výstavbě. 
10) Soudní kontroly veřejné správy a výstavba. 
11) Vliv staveb na životní prostředí. 
12) Podnikání ve výstavbě. 
13) Věcná práva ke stavbám. 
14) Katastr nemovitostí. 
15) Veřejnoprávní omezení vlastnického práva ke stavbě. 
16) Sousedská práva a výstavba. 
17) Vybrané smluvní typy ve výstavbě. 
18) Odpovědnost za vady ve výstavbě. 
19) Náhrada škody ve výstavbě. 
20) Zadávání veřejných zakázek ve výstavbě. 
21) Daně a poplatky související s výstavbou. 
22) Trestní odpovědnost a výstavba.


Forma výuky:
Přednášky, panelové diskuse. Výuka je vedena kvalifikovanými vysokoškolskými učiteli a odborníky z praxe.


Zakončení kurzu:
Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.


Cena: 12 000,- Kč

Odkaz na elektronickou přihlášku najdete ZDE