Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) stipendijní program japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research – termín pro předložení žádostí 21. března 2019

 

Informace pro rok 2019/2020


Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff) je stipendijní program zahájený v roce 1987 na podporu studentů, kteří studují v humanitních a společenských oborech. Od počátku programu byla vyplacena dotace ve výši 1 milionu dolarů, a to na 69 institucích v celkem 44 zemích světa. Cílem programu Sylff je identifikovat a vychovávat vůdčí osobnosti, které při řešení globálních problémů dokáží překonávat rozdíly v národnosti, jazyce etnickém původu, náboženství a politických systémech. Od zahájení programu získalo stipendium asi 16 000 studentů a mnozí z nich se po absolvování stali úspěšnými lídry ve svých oborech.

Program Sylff je společnou iniciativou nadace Nippon Foundation, dárce dotace, a Tokyo Foundation
for Policy Research, správce programu. Byl inspirován vizí Ryoichi Sasakawy, filantropa a zakládajícího předsedy nadace Nippon, který uvedl, že „svět je jedna rodina a celé lidstvo jsou bratři a sestry.“ Nadace ve vysokoškolských institucích po celém světě slouží jako udržitelný zdroj stipendií, která jsou poskytována na podporu vzdělávání vynikajících studentů s vysokým potenciálem vedení.

 

Podmínky programu

 • Student doktorského studijního programu sociálního či humanitního zaměření
 • o Zúčastněné fakulty: FF, FSV, FHS, PF a PedF.
 • Stipendium je udělováno na rok, na základě plnění studijního plánu může být prodlouženo o další rok
 • Během doby pobírání stipendia je potřeba dokončit dizertační práci nebo zpracovat její podstatnou část
 • Student musí být zapsán do denní formy studia
 • Celkem budou přidělena 2 stipendia ročně + možnost prodloužení 2 stávajících stipendií

 

Postup

Univerzita Karlova podepsala s Tokyo Foundation rámcovou smlouvu s platností na dobu 5 let. Na základě této smlouvy se mohou studenti prostřednictvím rektorátu UK hlásit do stipendijního programu.

Termín pro předložení žádostí je 21. března 2019, přičemž přihlášky jsou podávány prostřednictvím fakult.

V případě zájmu můžete podat svou přihlášku v úředních hodinách (po-čt od 9.00 do 11.00 hodin) u paní Renaty Beranové v m. č. 118, a to nejpozději dne 21. 3. 2019.

Přihlášky jsou dále posouzeny nejprve fakultní, později univerzitní komisí. Koordinátor UK nominuje vybrané kandidáty na Tokyo Foundation, která provede konečný výběr. Všichni uchazeči jsou o výsledku řízení informováni přímo z Tokyo Foundation, která s nimi také podepíše individuální smlouvu. Tato smlouvy určuje přesné podmínky pro udělení stipendia. Jakákoliv další komunikace s Tokyo Foundation probíhá v anglickém jazyce. Výše stipendia je 12 500 USD/rok.

Každý student vypracuje závěrečnou zprávu, kterou předloží na Tokyo Foundation, a to v souladu s Operačním manuálem v době do 30 dnů od oficiálního konce stipendia, případně zpracuje průběžnou zprávu do konce října.

V souladu s propagací programu je každý student povinen uvést, že práce vznikla za podpory SYLFF stipendia.

 

Požadované dokumenty

 • Přihláška
 • Životopis s uvedením dosavadní publikační, vědecké nebo umělecké činnosti
 • Motivační dopis obsahující plány po ukončení studia
 • Projekt disertační práce obsahující základní teze
 • Doporučení školitele, včetně souhlasu vedoucího katedry
 • Seznam plánovaných aktivit pro dobu pobírání stipendia na 2 roky (slouží pro hodnocení k udělení stipendia v 2. roce)
 • Při výjezdu nutno dodat oficiální akceptační dopis zahraniční univerzity
 • Čestné prohlášení, že student nepobírá současně jiné stipendium (mimo standardní doktorské stipendium), tedy jiné spolufinancování pobytu, např. Fond mobility, jiná nadace apod.
 • Bankovní údaje pro zaslání stipendia


Dokumenty předloží student na fakultu v anglickém jazyce, a to jak v tištěné podobě, tak i v .pdf formátu do 30. března 2019.

 

Harmonogram

7. 1. 2019 vyhlášení výzvy prorektora pro zahraniční styky a mobilitu a předsedy univerzitní komise prof. Škrhy na webu a sociálních sítích

21. 3. 2019 podání přihlášek na fakulty, interní výběrové řízení

30. 4. 2019 nominace kandidátů z jednotlivých fakult na rektorát + zaslání průběžné zprávy stávajících stipendistů

1. 6. 2019 odeslání návrhů na Tokyo Foundation

1. 7. 2019 Tokyo Foundation provede konečný výběr kandidátů k vyplacení stipendií v následujícím akademickém roce

srpen – září podpis dohody mezi studentem a Tokyo Foundation

30. 9. 2019 zaslání stipendií vybraným studentům

31. 10. 2019 zaslání závěrečných či průběžných zpráv koordinátorovi

21. 12. 2019 UK zašle roční zprávu na Tokyo Foundation

 

Složení komise

Předseda:
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA - Prorektor pro zahraniční styky a mobilitu

Členové:
PhDr. Radek Buben, Ph.D. – Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – Fakulta sociálních věd, proděkanka pro zahraniční styky
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. – Fakulta humanitních věd, proděkanka pro zahraniční styky
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. – Právnická fakulta, děkan
doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. – Pedagogická fakulta, vedoucí Katedry výtvarné výchovy

 

Kontaktní osoba

Mgr. Tereza Vosejpková
Odbor zahraničních vztahů
Rektorát Univerzity Karlovy
Tel: 224 491 279
E-mail: tereza.vosejpkova @ ruk.cuni.cz

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111