Přihlašování na výjezdní seminář "Parlament a parlamentarismus" - 19.–22. dubna 2018

x

 

 
Výjezdní seminář:
 
Parlament a parlamentarismus
 
 • Seminář je určen pro studenty všech ročníků Právnické fakulty UK se zájmem o ústavní právo, státovědu či politologii. Podmínkou účasti je písemné zpracování vybraného tématu. Účastníci semináře budou své práce prezentovat vystoupením v délce cca 15 minut, na které naváže diskuse.
 • Přihlásit se je možné od 7. prosince 2017 do 5. března 2018 na e-mailové adrese wintr @ prf.cuni.cz. Přihláška obsahuje anotaci příspěvku v délce nejméně 1 normostrany, vyjadřující představu účastníka o tématu a obsahu jeho příspěvku a o relevantní literatuře. Protože kapacita semináře je omezena, bude třeba v případě výrazného převisu zájemců na základě těchto anotací provést výběr. Při výběru rozhoduje kvalita anotace, nikoli její pořadí. Tematický překryv není důvod k vyřazení, řeší se koordinací témat po výběru účastníků. Níže navrhujeme některá témata (a téměř u všech uvítáme komparativní pohled).
 • Výjezdní seminář se koná ve dnech 19.–22. dubna 2018 v Peci pod Sněžkou. Náklady spojené s ubytováním a stravováním hradí fakulta zpětně.
 • Zájemci o účast na semináři mohou požádat garanty o pomoc s výběrem tématu, literatury i se samotnou přípravou příspěvku. Nadto budou studentům k dispozici mentoři z řad doktorandů, kteří ještě před seminářem sdělí připomínky k odevzdaným pracím. Semináře se zúčastní též prof. Jan Kysela.
 • Příspěvek má mít podobu seminární práce odpovídající požadavkům kladeným na odborný text (členění do kapitol, řádné citace, seznam použité literatury) v rozsahu 8 až 20 normostran (30 řádek po 60 znacích).
 • Se seminárními pracemi lze též soutěžit ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) vyhlášené na PF UK v akademickém roce 2017/2018 (sledujte, prosím, podmínky a termíny na http://svoc.prf.cuni.cz/); nejlepší práce vydáme stejně jako v minulých letech ve sborníku.
 
Harmonogram
 • 5. března 2018                     termín pro odevzdání přihlášek a anotací příspěvků v rozsahu 1 normostrany
 • do 3. dubna 2018                    příprava příspěvků, konzultace s mentory a odbornými garanty
 • 3. dubna 2018                      odevzdání seminárních prací + aktualizovaných anotací (obojí bude rozesláno všem)
 • 5. 4. – 16. 4. 2018                   posuzování seminárních prací mentory, komunikace autorů a mentorů
 • 19.–22. dubna 2018             výjezdní seminář (Chata UK, Pec pod Sněžkou, Velká pláň 159; od čtvrtečního dopoledne do nedělního odpoledne) 
 
Nabídka témat


1.       Zlatá éra a úpadek parlamentů
2.       Pravidla jednání britského parlamentu
3.       Parlament proslovů a pracovní parlament
4.       Poslanecká imunita, (ne)postižitelnost parlamentních projevů
5.       Racionalizovaný parlamentarismus
6.       Bikameralismus – symetrický a asymetrický
7.       Rušení druhých komor
8.       Politické strany, stranický systém a jejich vliv na parlament
9.       Poslanecké kluby, frakce a skupiny
10.    Jak posílit atraktivitu parlamentní rozpravy?
11.    Průběh parlamentní schůze
12.    Práva parlamentní menšiny
13.    Funkce parlamentu (zákonodárná, kreační, kontrolní, autonomní) v různých formách vlády
14.    Má být parlament ústavodárce?
15.    Parlamentní obstrukce a jak (a kdy) jí čelit?
16.    Funkce a vhodná podoba interpelací a dotazů
17.    Vyšetřovací komise a výbory
18.    Řídící a pracovní orgány parlamentu
19.    Význam předsedy výboru
20.    Odpovědnost vlády parlamentu
21.    Referendum jako korektiv, nebo alternativa k parlamentní demokracii?
22.    Zákonodárná iniciativa, požadavky na podobu návrhu
23.    Pozměňovací návrhy a jejich podávání
24.    Parlamentní kontrola rozpočtu a státního hospodaření
25.    Zákonodárný proces – trojí čtení a jiné varianty
26.    Odchylky od běžného zákonodárného procesu umožňující rychlejší nebo důkladnější projednání
27.    Nástroje vlády k řízení parlamentního leg. procesu
28.    Statistický pohled na český legislativní proces
29.    Pravidla a formy parlamentního hlasování
30.    Role předsedy a předsedajícího v parlamentu
31.    Pravidla parlamentní rozpravy
32.    Agenda setting ze strany většiny i menšiny (Aktuelle Stunde a podobné instituty)
33.    Funkce a veřejné působení parlamentní rozpravy
34.    Poslanecké platy, náhrady, odměny a výhody
35.    Vznik, zánik a neslučitelnost mandátu (Hlavatý a příbuzné problémy)
36.    Klouzavý mandát
37.    Rozpouštění parlamentu
38.    Ustavování parlamentu po volbách – procedury, tradice, symboly
39.    Kvórum a jeho zjišťování (a ignorování)
40.    Suverenita parlamentu a brexit
41.    Parlamentarismus a vláda shromáždění
42.    Specifika Evropského parlamentu

 


Garanti:

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M., katedra ústavního práva PF UK, míst. č. 126, e-mail: antos @ prf.cuni.cz

 

Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., katedra teorie práva PF UK, míst. č. 333.2, e-mail: wintr @ prf.cuni.cz

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111