Hodnocení výuky studenty za zimní semestr začíná 5. ledna

x

 

 

Milé studentky a milí studenti,

 

výuková část zimního semestru skončila a po vánocích začne zkouškové období. Opět můžete ohodnotit své vyučující za uplynulý zimní semestr a vyjádřit se k dalším oblastem, které jsou s výukou spjaty nebo ji doprovázejí.

V návaznosti na nový univerzitní Řád hodnocení výuky studenty a absolventy jsme připravili Opatření děkana č. 19/2017 o podrobnostech hodnocení výuky studenty magisterského studijního programu.

Opět se na Vás obracím s prosbou, abyste věnovali anketě trochu času a svými komentáři nám pomohli jít směrem, který je smysluplný pro Vás studenty i pro nás pedagogy.

Vaše názory a komentáře příslušní učitelé opravdu čtou a někteří také v anketě přímo reagovali, jak jste si mohli všimnout. Komentáři se zabývá vedení akademických pracovišť a vedení fakulty.

Kdo bude hodnotit

Ankety se mohou účastnit všichni zapsaní studenti v magisterském programu, ale také všichni účastníci kurzu CŽV!

Kdy bude anketa probíhat

Hodnocení výuky studenty bude v informačním systému spuštěno v pátek 5. ledna 2018 v 15 hodin.  Uzavřeno bude v pondělí 12. února 2018 v 15 hodin. Anketu najdete pod přihlášením v informačním systému v sekci „Výuka“.

Jak bude anketa probíhat

I.     Anketa bude spojena se zápisem předmětů do rozvrhu na letní semestr

Ti z Vás, kdo vyplní anketu do 18:00 v pondělí 5. 02. 2018 (podle harmonogramu ak. roku je to den zápisu předmětů do rozvrhu pro letní semestr), si budou moci zapisovat předměty do rozvrhu pro letní semestr již od prvního okamžiku spuštění zápisu 5. února v 19 hodin.

Ponecháváme v úvodu možnost odpovědět na otázku, zda jste ochotni výuku hodnotit, tj. vyjádřit se k jednotlivým předmětům, jež jste v ZS absolvovali, nebo ne.

Odpovědí NE sice splníte svou účast v anketě a můžete si předměty pro LS 2017/18 zapisovat okamžikem otevření zápisu v SIS, ale k hodnocení výuky bohužel nepřispějete.

 II.   Instrukce k jednotlivým položkám a hodnotící škála

Pokusili jsme se zjednodušit a zpřesnit otázky, snížili jsme jejich počet ze sedmi na šest, u pěti jsme zachovali pětistupňovou slovní škálu hodnocení, jež se pouze pro statistické vyhodnocení transformuje na číselnou škálu 1 (nejlepší) – 5 (nejhorší).

Otázka1

Po obsahové stránce byl výklad vyučujícího v rámci výuky daného předmětu

Škála: špatný- podprůměrný-adekvátní-nadprůměrný-výborný

Otázka 2

Jak vyučující komunikuje se studenty (např. zda odpovídá na otázky během výuky a po výuce, konzultuje, odpovídá na emaily)

Škála: špatně- podprůměrně-adekvátně-nadprůměrně-výborně

Otázka 3

Srozumitelnost výkladu vyučujícího byla při seminární výuce / přednáškách

Škála: špatná- podprůměrná-adekvátní-nadprůměrná-výborná

Otázka 4

Připravenost učitele hodnotím jako

Škála: špatnou- podprůměrnou-adekvátní-nadprůměrnou-výbornou

Otázka 5

Zajímavost a podnětnost výuky hodnotím jako

Škála: špatnou- podprůměrnou-adekvátní-nadprůměrnou-výbornou

Otázka 6

Dodržování rozvrhu (např. zda se výuka konala pravidelně, vyučující byl dochvilný, dodržoval konzultační hodiny, případná absence byla pedagogem včas oznámena)

Škála: ANO - NE

V obecné části máte možnost napsat svůj komentář k dalším oblastem:

 • Připomínky k IS, webu a facebooku fakulty
 • Připomínky k anketě
 • Připomínky k rozvrhu
 • Připomínky ke studijnímu oddělení
 • Připomínky k zahraničnímu oddělení
 • Připomínky ke knihovně
 • Připomínky k sekretářkám akademických pracovišť
 • Připomínky k neakademickým pracovníkům
 • Připomínky k prostředí a vybavení fakulty
 • Připomínky k menze a možnostem občerstvení
 • Ostatní připomínky


III.    Nikdo – ani vyučující ani studenti – nemá přístup k průběžným číselným ani slovním hodnocením po dobu otevření ankety.

 • Přístup k výsledkům se otevře až po skončení ankety 20. února 2018 se stejnými pravidly jako u minulé ankety:
 • Akademická obec pod přihlášením do IS uvidí číselná hodnocení předmětů a všechny komentáře k obecným tématům.
 • Každý vyučující bude mít přístup ke všem číselným údajům a slovním komentářům (podepsaným i nepodepsaným) ve svých předmětech a k hodnocení u obecných témat.
 • Tajemník a vedoucí akademického pracoviště bude mít přístup ke všem údajům za své pracoviště.
 • Děkan a příslušný proděkan bude mít přístup ke všem číselným hodnocením a slovním komentářům.
 • V souladu s opatřením děkana budou slovní komentáře k předmětům a vyučujícím zveřejněny pouze na základě výslovného souhlasu příslušného učitele v aplikaci moodle, přístupné pod individuálním přihlášením členů akademické obce.

IV.     Anketa je anonymní

Je zpracována v rámci studijního informačního systému Univerzity Karlovy a nikdo z pedagogů ani zaměstnanců Právnické fakulty nemůže jakkoliv identifikovat odpovědi či slovní komentáře konkrétní studentky nebo konkrétního studenta, protože k údajům nemá nikdo z nich přístup.

V.      Prosba nakonec

Jak všichni dobře víme, čísla mají jen omezenou vypovídací hodnotu a mnozí vyučující dávají přednost slovním komentářům, které jako zpětná vazba mají pro ně podstatně větší smysl. 

Proto bych Vás všechny chtěla opět poprosit, abyste při hodnocení věnovali trochu času i slovním komentářům k předmětům bez ohledu na to, jestli se k nim podepíšete nebo ne.

Anketa za ZS bude vyhodnocena do konce února 2018 a budete se závěry seznámeni na webu fakulty.

Děkuji Vám všem za čas, který vyplnění ankety věnujete.

Marta Chromá


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111