Druhá novela Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě UK zveřejněna

x

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás informoval, že Akademický senát Univerzity Karlovy dne 14. prosince 2018 schválil druhou novelu Pravidel pro organizaci studia na PF UK. Tato novela nabude účinnosti dne 1. ledna 2019.

Text samotné novely i úplné znění pravidel po této novele je zveřejněn ve veřejné části internetových stránek fakulty.

Novela přináší změny v těchto oblastech:

1)      stanovení lhůty pro uznání kontroly studia předmětu absolvovaného v předchozím studiu na 7 let (čl. 8a)

2)      zrušení povinnosti zakládat klauzurní práce do spisu studenta (čl. 24)

3)      úprava postupu komise při podezření na plagiátorství (čl. 37)

4)      zpřesnění ustanovení upravující průběh třetí a čtvrté části státní závěrečné zkoušky (čl. 49, 51 a 52)

5)    zúžení možnosti uznání kontroly studia předmětu pouze na kontroly studia absolvované nikoliv uznané a výslovné doplnění případu, kdy kontrolu studia nelze uznat (čl. 55)

6)      omezení zařazování doktorandů na katedru pouze na doktorandy v prezenční formě studia (čl. 59 a 77)

7)      doplnění možnosti uvádět v individuálním studijním plánu doktoranda vzdělávací činnost (čl. 61 a 65)

8)      možnost provést hodnocení doktoranda v kratších než ročních intervalech (čl. 65)

9)      úprava působnosti oborových rad a hlasování per rollam (čl. 67 a 67a)

10)   úprava působnosti školitele (čl. 68)

11)   sjednocení lhůt, kdy mají být studentovi před obhajobou práce k dispozici posudky, a to pro diplomové, rigorózní a disertační práce (čl. 82)

12)   zrušení lhůty pro podání žádosti o uznání Diplomového semináře II (čl. 58)

13)   zpřesnění ustanovení upravující zveřejňování počtu opravných termínů u předmětů a podmínek pro plnění zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu (čl. 8 a čl. 17)

14)   výslovné zakotvení skutečnosti, že index obsahuje průkazovou fotografii studenta (čl. 15)

15)   sjednocení terminologie v Pravidlech pro organizaci studia na PF UK (čl. 6, 9, 35, 48, 54 a 70)

16)   legislativně technické změny (čl. 1, 3, 4, 14, 25 a 57)

Odůvodnění jednotlivých změn a text pravidel s vyznačenými změnami jsou k dispozici ve fakultním úložišti Akademického senátu PF UK na disku L: (DriveL_APPS/ASPFUK/22 13-12-2018/Druhá novela POS), který je přístupný dálkově přes aplikaci „Netstorage“ nebo přímo z fakultního počítače přes aplikaci „průzkumník“.

Věnujte prosím přijatým změnám pozornost a s ohledem na blížící se zkouškové období zejména změnám týkajícím se organizace 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky a pravidlům pro uznávání kontrol studia předmětů.

 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

 

předseda AS PF UK

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111