Mezinárodní konference "O zneužití práva"

 

Cíl konference

Konference je věnována fenoménu zvláštního druhu: zneužití práva je označením pro výkon subjektivního oprávnění nemravným, odsouzeníhodným, nepoctivým způsobem, mnohdy na základě nepřípustného, nesprávného či účelového výkladu práva objektivního. Specifikem zneužití je jeho jakási amébní, obtížně postižitelná povaha. Samotné subjektivní právo, o jehož nepoctivý výkon jde, je řádně nabyté, nezpochybnitelné oprávnění. Podstatou zneužití není však právo samotné, nýbrž jeho výkon. K nejasnostem přispívá i problematická hranice mezi zneužitím a dalšími jevy, jakými jsou obcházení zákona či šikana. Sporná může být míra neférového výkonu, jež je relevantní pro odepření ochrany (viz čl. 2 odst. 2 švýcarského ZGB či § 8 českého OZ – „zřejmé zneužití“). Neprobádaný je i obtížně zjistitelný vztah k dobrým mravům, dobré víře nebo dokonce veřejnému pořádku.
 
Zneužití práva existuje ve všech moderních právních řádech a jejich odvětvích. Proto byly vytvořeny specifické skutkové podstaty či kategorie zneužití a sankcí jako tomu je v soutěžním právu (zneužití dominantního postavení). Vzdor těmto okolnostem zůstává zneužití stranou pozornosti. Lze proto konstatovat, že tento fenomén přímo vyzývá k diskusi, jejímž základem budou příspěvky na konferenci.
 
Cílem konference je proto podat obraz tohoto fenoménu, analyzovat jeho podstatu a jednotlivé jevové projevy včetně jeho následků a tak přispět k lepšímu pochopení tohoto jevu a jeho právní regulace.
 
Jednou z osvědčených metod poznání právních problémů je komparace. Konference proto přinese nazírání problémů z perspektivy nejen českého a francouzského právního řádu, ale i z pohledu common law a rakouské jurisdikce, a to ve čtyřech blocích systémově řazených jako obecné nauky, evropské právo, právo veřejné a právo soukromé. Nakonec je naplánováno shrnutí a srovnání jednotlivých příspěvků.
 
Výsledky konference budou publikovány jak ve Francii, tak v České republice.
 
Program
 
18. června                8.45 – 18.00
 
Registrace                                     8.15
Zahájení – děkan PF UK              8.45
I.         Základy                                 9.00 – 13.00                                      moderace: Marc Blanquet
1.    Fabrice Bin – K zneužití práva ve francouzském právu (Toulouse)
2.    Luboš Tichý – Základní kategorie (CPK)
3.    Richard Pomahač - Lze se (ve správním právu) spoléhat na zákaz zneužití práva? (PF)
Přestávka 30 min.
4.    Joël Andriantsimbazovina – Zneužití práva v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva (Toulouse)
5.    Baptiste Tranchant – Zneužití práva přístupu k spravedlnosti v mezinárodním právu (Toulouse)
Diskuse
II.       Evropské právo                   14.00 – 18.00                                   moderace: Richard Pomahač
1.   Richard Král – Zneužití v právu EU (PF)
2.   Solange Maslowski – Zneužití práva v působnosti směrnice 2004/38 (CPK)
Přestávka 30 min.
3.    Catherine Grynfogel – Zneužití práva v soutěžním právu EU (Toulouse)
4.    Petra Pipková – Zneužití soukromoprávních nároků z porušení soutěžního práva (CPK)
5.    Guillemine Taupiac-Nouvel – Absence zákazu zneužití práva v oblasti trestního práva EU (Toulouse)
Diskuse
 
19. června                9.00 – 18.00
 
III.      Veřejné právo                9.00 – 13.00                                      moderace: Joël Andriantsimbazovina
1.      Michael Potacs – Zneužití v ústavním právu (Vídeň)
2.      Vít Zvánovec – Zneužití práva fiktivním oznámením shromáždění (CPK)
Přestávka 30 min.
3.      Sophie Raimbault de Fontaine – Zneužití práva ve francouzském daňovém právu (Toulouse)
4.      Michael Kohajda, Petra Kamínková - Právní institut zneužití práva v daňovém právu a judikatuře České republiky
5.      Robin Callender Smith – Ochrana osobních dat (Londýn)
Diskuse
IV.     Soukromé právo            14.00 – 17.30                                   moderace: Luboš Tichý
1.    Zdeněk Pulkrábek – Zákaz zneužití práva v soukromém právu (KS Plzeň)
2.    Eva Ondřejová – Zneužití v oblasti ochrany osobnosti (CPK)
Přestávka 30 min.
3.    Jiří Hrádek – Zneužití předběžných opatření v oblasti náhrady škody (CPK)
4.    Bohumil Dvořák – Zneužití práva v civilním procesu (CPK)
5.    Tomáš Troup, Adam Rakovský – Zneužití v insolvenčním právu (CPK)
Diskuse
V.       Shrnutí, výsledky konference 17.30 – 18.00                        Marc Blanquet
 
Simultánní tlumočení (čj, fj)
Vstup volný
Registrace a informace: Ludmila Nováčková, e-mail novackov @ prf.cuni.cz

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111