Mezinárodní konference Hans Kelsen - inspirující osobnost pro právní vědu, filozofii, politiku a mezinárodní vztahy

 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Hans Kelsen-Institut, Vídeň a Rakouským kulturním forem v Praze/ Die Juristische Fakultät der Karlsuniversität zu Prag in Zusammenarbeit mit dem Hans Kelsen-Institut, Wien, und dem Österreichischen Kulturforum in Prag

si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci/ erlaubt sich, Sie einzuladen zu der internationalen Konferenz

Hans Kelsen – inspirující osobnost pro právní vědu, filozofii, politiku a mezinárodní vztahy

Hans Kelsen - eine inspirierende Persönlichkeit für Rechtslehre, Philosophie, Politik und Internationale Beziehungen

Konference je pořádána v rámci programu PRVOUK 04 ve spolupráci s PRVOUK 06 /Die Konferenz wird im Rahmen des Programms PRVOUK 04 in Zusammenarbeit mit PRVOUK 06 veranstaltet

ve dnech 8. a 9. 10. 2015 / am 8. und 9. 10. 2015

Vstup pro zájemce volný, konference simultánně tlumočena do ČJ a NJ/Eintritt für Interessenten frei, die Konferenz wird simultan tschechisch und deutsch gedolmetscht

 

PROGRAM/ PROGRAMM

Čtvrtek / Donnerstag 8. 10. 2015

11:00

Úvodní program v Rakouském kulturním fóru – Um 11 Uhr Eröffnungsprogramm im Österreichischen Kulturforum Prag 
Jungmannovo nám. 753/18, 110 00 Praha-Nové Město

Přednáška prof. H. Schambecka: Hans Kelsen na prahu 21. století / Vortrag Prof. H. Schambeck: Hans Kelsen an der Schwelle des 21. Jahrhunderts

Promluva prof. M. Tomáška / Rede von Prof.  M. Tomášek

Přesun na PF / Wechsel an die PF (Juristische Fakultät Prag)

Slavnostní zahájení konference – sborovna, místnost č. 117 tlumočení ČJ, NJ / Feierliche Eröffnung der Konferenz - im Lehrerzimmer, Hörsaal Nr. 117, Simultandolmetschen (Tschechisch, Deutsch)

13:00 - 13:20

Přivítání a úvodní slovo děkana / Begrüßung durch den Dekan und sein Einleitungswort

Proslov J. E. Velvyslance Rakouské republiky v ČR Dr. Ferdinanda Trauttmansdorffa / Begrüßung durch S. E. den Botschafter der Österreichischen Republik in der ČR Dr. Ferdinand Trauttmansdorff

 13:20 – 15:30

První panel / Der erste Teil der Konferenz
Prof. T. Olechowski, (Hans Kelsen-Institut Wien / Institut Hanse Kelsena Vídeň) „Hans Kelsen und die Entstehung der Tschechoslowakei“ / „Hans Kelsen a vznik Československa“

Prof. K. Malý, „Hans Kelsen v archivních dokumentech Archivu UK“ / „Hans Kelsen in den Dokumenten des Archivs der Karlsuniversität Prag“

Dr. K. Zeleny, (Sekratär des Hans Kelsen-Institutes / sekretář institutu Hanse Kelsena), „Hans Kelsen als politischer Mensch“ / „Hans Kelsen jako politická osobnost“

Doc. J. Wintr, „Hans Kelsen a parlamentarismus“ / „Hans Kelsen und der Parlamentarismus“

Diskuze/ Diskussion

15 minut přestávka/ 15 Minuten Kaffeepause

15:45 – 18:00

Druhý panel /Der zweite Teil

Prof. Clemens Jabloner (Hans-Kelsen Professor an der Universität Wien, einer der zwei Direktoren des Hans-Kelsen-Institutes), „Rechtstheorie und Verfassungslegistik“ / (Hans-Kelsen profesor, Univerzita Vídeň) „Právní teorie a tvorba ústavních zákonů“

Prof. A. Gerloch, „Ochrana ústavnosti v ústavním systému České republiky“ / „Der Schutz der Verfassungsmäßigkeit im Verfassungssystem der Tschechischen Republik“

prof. V. Pavlíček, „Hans Kelsen a hodnoty demokracie” / „Hans Kelsen und die Werte der Demokratie“

JUDr. M. Antoš, „Ústavní soudnictví – nepravý dědic Hanse Kelsena?“ / „Die Verfassungsgerichtsbarkeit: ein Scheinerbe von Hans Kelsen?“

Diskuze/ Diskussion

18:00

Prezentace a křest reprintu česky vydaných prací Hanse Kelsena "O státu, právu a demokracii. Výběr prací z let 1914-1938" nakladatelství Wolters Kluwer – redaktor Ondřej Horák

Präsentation des Nachdrucks der tschechischen Ausgabe des Sammelbandes von Hans Kelsen „Staat, Recht und Demokratie. Ausgewählte Studien aus den Jahren 1914-1938“, Verlag Wolters Kluwer – Herausgeber Ondřej Horák


Pátek / Freitag  9. 10. 2015

9:00-12:00

Prof. M. Potacs (Wirtschaftsuniversität, Wien),  „EU-Recht und staatliches Recht im Lichte der Stufenbaulehre" /(Ekonomická univerzita Vídeň), „Evropské právo a státní právo z hlediska hierarchie“

Doc. K. Beran, „ Normativní konstrukce právnické osoby“ / „Die normative Konstruktion der juristischen Person“

Doc. P. Maršálek, „Merklovo Obecné právo správní a Pošvářovy obecné pojmy správního práva v komparativním pohledu“ / „Merkls Allgemeines Verwaltungsrecht und Pošvářs Allgemeine Begriffe des Verwaltungsrechts im Vergleich“

JUDr. O. Preuss, „Hans Kelsen a nezměnitelná norma“ / „Hans Kelsen und die unveränderliche Norm“

Oběd / Mittagessen 12:00-13:00

Odpolední program/ Programm für den Nachmittag

13:00 – 15:30
Hans Kelsen a Mezinárodní právo/ Hans Kelsen und Das Völkerrecht

Dr. Jörg Kammerhofer (Uni Freiburg), „Die Völkerrechtsquellen, der Stufenbau des Rechts und die Kelsen-Merklsche Strukturanalyse“/ „Prameny mezinárodního práva, hierarchie práva a Kelsenova-Merklova strukturální analýza“

Prof. P. Šturma, „Kelsen jako předchůdce dnešního mezinárodněprávního konstitucionalismu?“ / „Kelsen als Vorläufer des heutigen völkerrechtlichen Konstitutionalismus?“

Doc. V. Bílková, Debata „H. Kelsen v. C. Schmitt“ / – Debatte „H. Kelsen v. C. Schmitt“

JUDr. P. Mlsna (náměstek ministra vnitra, PF UK), „Normativistický monismus – Kelsenův pohled na vztah mezinárodního a vnitrostátního práva“ /(stellvertretender Innenminister, PF UK) „Normativistischer Monismus – Kelsens Blick auf das Verhältnis von Völkerrecht und innerstaatlichem Recht“


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111