Letní turisticko-ústavněprávní seminář

 

 

 

Letní turisticko-ústavněprávní seminář

 

Poměřování základních práv

(Broumov, 28. července – 3. srpna 2018)

 

Seminář je určen pro studenty Právnické fakulty UK se zájmem o ústavní právo, teorii práva či politologii.
Program semináře tvoří referáty a diskuse vývoji ústavních principů, institutů a norem zvláště přiloženého seznamu témat.

Počítáme s krátkým vystoupením (5 až 15 minut, dle libosti) každého účastníka.

V doprovodném programu budeme turisticky putovat po kopcích a mezi skalami Broumovského výběžku a okolí.

Seminář se koná ve dnech 28. července – 3. srpna 2018 v Broumovském klášteře (http://www.klasterbroumov.cz).
Náklady spojené s ubytováním v zásadě hradí fakulta, jistou míru spoluúčasti však nelze vyloučit.

Přihlásit se je možné do 9. května 2018 na e-mailové adrese: wintr @ prf.cuni.cz 

V přihlášce je třeba si zvolit téma a připojit jedno- až dvoustránkový abstrakt ústního vystoupení včetně hlavní teze a seznamu literatury. Protože kapacita semináře je omezena, bude třeba v případě výrazného převisu zájemců na základě těchto abstraktů provést výběr. Při výběru rozhoduje kvalita abstraktu, nikoli jejich pořadí. Témata se nerezervují, tématický překryv není důvod k vyřazení, řeší se koordinací témat po výběru účastníků. Je možné vybírat ze seznamu témat, ale i přijít s vlastním tématem nebo analyzovat konkrétní judikát či problém.

Vybraní účastníci zašlou do 23. července 2018 aktualizovaný abstrakt.

Výstupem ze semináře bude sborník prací, ve kterém budou nejlepší příspěvky otištěny.

Pro podrobnější informace kontaktujte Jana Wintra (míst. 333,2, e-mail wintr @ prf.cuni.cz) či Marka Antoše (míst. 126, e-mail: antos @ prf.cuni.cz). Semináře se zúčastní, jako již tradičně, prof. Jan Kysela.

https://www.facebook.com/events/193487568100846/

Nabídka tématických okruhů

1. Poměřování a proporcionalita mimo ústavní právo
2. Aplikace základních práv subsumpcí versus poměřováním
3. Filosofické základy poměřování základních práv
4. Kritiky koncepce poměřování základních práv
5. Základní práva jako principy versus jako pravidla
6. Test proporcionality a jeho problémy
7. Vznik a vývoj principu proporcionality v poválečném německém ústavním právu
8. Používání principu proporcionality při tvorbě práva
9. Da mihi facta, dato tibi ius – problematika dokazování při argumentaci testem proporcionality
10. Princip proporcionality jako příklad migrace ústavních doktrín
11. Test omezování základních práv v judikatuře ESLP
12. Princip proporcionality a prostor uvážení států (margin of appreciation) v judikatuře ESLP
13. Používání testu proporcionality českým Ústavním soudem
14. Test proporcionality v judikatuře cizích ústavních soudů
15. Alternativy k testu proporcionality při přezkumu ústavnosti zásahů do základních práv
16. Test proporcionality a test racionality – různě přísné testy na různé druhy práv?
17. Test racionality, vyloučení svévole, rdousící efekt a extrémní disproporcionalita – stále totéž?
18. Test racionality v judikatuře ústavních soudů
19. Úrovně přezkumu zásahů do práv v judikatuře Nejvyššího soudu USA
20. Druhy základních práv z hlediska možnosti jejich limitování
21. Existují neomezitelná práva?
22. Lidská důstojnost jako neomezitelné základní právo?
23. Svoboda myšlení a svědomí jako neomezitelné základní právo?
24. Právo nebýt mučen jako neomezitelné základní právo?
25. Judikatura soudů k omezitelnosti základních práv bez limitační klauzule (tzv. nekvalifikovaných práv)
26. Jsou taxativní výčty důvodů pro omezení základního práva skutečně taxativní?
27. Znamená prostá výhrada zákona („lze omezit zákonem“) možnost omezení z jakéhokoli důvodu? Existují nelegitimní cíle omezení základních práv?
28. Je vymezení některých základních práv provedeno teprve zákonem? A může být provedeno libovolně?
29. Výklad článku 4 odst. 4 Listiny
30. Legitimní cíl a kritérium vhodnosti
31. Vybraný legitimní cíl omezení základního práva: veřejný pořádek, veřejná bezpečnost a bezpečnost státu, veřejné zdraví, mravnost, ochrana přírody, ochrana majetku, ochrana práv a svobod druhých, nestrannost a autorita soudní moci
32. Kritérium potřebnosti a minimální zásah do práva
33. Alexyho vážící formule a její kritika
34. Výhody a nevýhody tzv. strukturovaného vážícího testu Stijna Smeta
35. Souměřitelnost jako problém poměřování
36. Čl. 41 odst. 1 Listiny: v jaké míře zaručuje Listina sociální práva?
37. Jak posuzovat omezení sociálních práv?
38. Pozitivní závazky státu ve vztahu k základním právům
39. Vymezení rozsahu versus omezování základního práva
40. Jádro (esenciální obsah) základního práva
41. Snižování procedurální ochrany základních práv po nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 36/01
42. Má být při poměřování zohledněna demokratická legitimita parlamentu?
43. Co znamená doktrína self-restraint, sebeomezení ústavního soudu?
44. Doktrína politické otázky
45. Poměřování základních práv a veřejných statků
46. Limitování základních práv v katalozích lidských práv komparativně
47. Podmínky omezení základních práv podle Listiny základních práv EU
48. Rozbor vybraných rozhodnutí ústavního soudu či ESLP
49. Konkrétní kolize základních práv – svoboda projevu a právo na soukromí, nedotknutelnost osoby a právo na spravedlivý proces, náboženská svoboda vs. právo nebýt diskriminován, apod.
50. Konkrétní kolize základního práva a veřejného statku – nedotknutelnost osoby vs. veřejné zdraví, právo na soukromí vs. veřejná kontrola státní moci, právo na soukromí vs. veřejná bezpečnost, apod.

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111