Sdělení proděkanky o uznávání předmětů

Sdělení proděkanky o uznávání předmětů

V Praze dne 1.1.2019

Sdělení proděkana o pravidlech pro uznávání kontroly studia předmětů v rámci Kurzu celoživotního vzdělávání

 

Čl. 1
Žadatel

1) K podání žádosti o uznání předepsané formy kontroly studia předmětu je oprávněn pouze účastník Kurzu celoživotního vzdělávání (dále jen „kurz CŽV“).

2) Žadatel je oprávněn podat žádost, jestliže žádá o uznání skutečně vykonaných kontrol studia předmětů v předchozím Kurzu celoživotního vzdělávání v posledních 3 letech nebo skutečně vykonaných kontrol studia předmětů v předchozím studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „PF UK“) v posledních 6 letech (čl. 7 Podmínek kurzu, v jehož rámci se uskutečňuje program celoživotního vzdělávání).

 

Čl. 2
Žádost

1) Žadatel je povinen podat žádost o uznání kontroly studia předmětu na předepsaném formuláři, který bude vyplněn na počítači, vytištěn, podepsán a podán výlučně prostřednictvím podatelny PF UK.

2) Bude-li žádost podána na jiném pracovišti, než je podatelna PF UK, bude dotčeným pracovištěm vždy nejprve postoupena podatelně.

3) Datum podání osvědčené razítkem z podatelny PF UK je rozhodným dnem pro posouzení žádosti o uznání.

4) Žádost o uznání kontroly studia jednotlivého předmětu je třeba podat na samostatném formuláři, žádost o uznání kontroly studia více předmětů je třeba podat na formuláři pro souhrnnou žádost.
 

Čl. 3
Formální a obsahové náležitosti žádosti

1) Žadatel je povinen v žádosti uvést: příjmení a jméno, datum narození, adresu, PSČ, e-mailovou adresu, telefon.

2) Žádost musí být datována a vlastní rukou podepsána.

3) Žádost o uznání kontroly studia předmětu musí být podána na formuláři uvedeném v příloze tohoto Sdělení a musí obsahovat všechny údaje požadované v tomto formuláři.

 

Čl. 4
Postup při vyřizování žádosti

1) Podatelna postoupí žádost o uznání referentovi CŽV. Referent provede kontrolu, zda žádost splňuje formální a obsahové náležitosti. V případě, že žádost nesplňuje formální a obsahové náležitosti, vrátí referent žádost žadateli k doplnění.

2) V případě, že žádost splňuje formální a obsahové náležitosti, ověří referent, zda lze žádosti vyhovět, nebo ji zamítnout v souladu s podmínkami stanovenými vnitřními předpisy PF UK a opatřeními děkana o pravidlech pro uznávání kontroly studia předmětu, které závazně stanoví časový okamžik, před kterým nelze uznat příslušnou kontrolu studia předmětu.

3) Pokud žádost splňuje podmínky stanovené v čl. 1 a předmět byl vykonán po stanoveném datu (čl. 1 odst. 2), proděkan pro celoživotní vzdělávání v souladu s podmínkami stanovenými vnitřními předpisy PF UK a opatřeními děkana o způsobu podepisování a razítkování úředních dokumentů na úseku magisterského studijního programu, přijímacího řízení a celoživotního vzdělávání předmět uzná, včetně dosažené klasifikace.

4) V případě uznání kontroly studia předmětu bude účastníkovi kurzu CŽV připsán odpovídající počet kreditů ve Studijním informačním systému. V přehledu vykonaných studijních povinností v programu CŽV bude u daného předmětu uvedena klasifikace a datum splnění s označením „uznáno“. Při výpočtu průměru výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtu podle čl. 9 Podmínek kurzu, v jehož rámci se uskutečňuje program celoživotního vzdělávání, se započítává klasifikace uznaného předmětu bez hodnocení „neprospěl“.

5) Proděkan pro CŽV žádost zamítne, pokud nebyly splněny podmínky stanovené v čl. 1, kontrola studia předmětu byla vykonána před stanoveným datem (čl. 1 odst. 2), nebo žadatel žádost nedoplnil podle čl. 4 odst. 1.

6) K rozhodnutí o uznání předmětu a k rozhodnutí o neuznání předmětu v rámci kurzu CŽV se připojí razítko a doručuje se v souladu s podmínkami stanovenými vnitřními předpisy PF UK a opatřeními děkana o způsobu podepisování a razítkování úředních dokumentů na úseku magisterského studijního programu, přijímacího řízení a celoživotního vzdělávání.

 

Přílohy:


Formulář – Žádost o uznání kontroly studia předmětu v rámci kurzu CŽV (bude aktualizováno)