KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013
(§ 60 zákona č. 111/1998Sb., o vysokých školách ve znění zákona č. 147/2001 Sb.)

Do kurzu celoživotního vzdělávání na Právnické fakultě UK v Praze se může přihlásit jen účastník přijímacího řízení do magisterského studijního programu na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze pro akademický rok 2012/2013.

Podmínky kurzu:

  1. Kurz je omezen kapacitními možnostmi fakulty na 220 účastníků (přijat bude i žadatel, který by dosáhl v přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 stejného počtu bodů jako 220. žadatel v pořadí). Na účastníky kurzu se vztahují univerzitní a fakultní předpisy o celoživotním vzdělávání a přiměřeně i studijní a zkušební předpisy fakulty. Účastníci tohoto kurzu však ze zákona nejsou studenty! (stát nehradí zdravotní ani sociální pojištění, fakulta rovněž nemůže vystavit potvrzení, že účastník kurzu je studentem – např. pro cizineckou policii nebo pro různé studentské slevy apod.).
  2. O přijetí do kurzu rozhoduje děkan na základě výsledků přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013. Vyrozumění o přijetí (spolu s informací o dalším postupu) nebo nepřijetí do kurzu obdrží žadatelé písemně v druhé polovině září 2012. Přijati budou uchazeči, kteří přijmou nabídku kurzu ze strany fakulty, a to v pořadí podle počtu bodů získaných v přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013.
  3. Kurz tvoří předměty předepsané pro 1. ročník studijním plánem. Studijní plán bude zveřejněn na webových stránkách PF UK.
  4. Výuka probíhá ve formě přednášek a ve vybraných předmětech i formou seminářů. Přednášky a semináře se konají dle rozvrhu v zásadě ve čtvrtek (v odpoledních hodinách), v pátek (celý den) a v některých termínech i v sobotu (též celodenně).
  5. O podmínkách tohoto kurzu je s účastníkem uzavřena smlouva. Za uvedený kurz účastník zaplatí Právnické fakultě částku v předpokládané výši 45.000,- Kč, což může být změněno na základě usnesení AS PF UK. Splátky této částky nejsou možné. Celá částka je splatná v období od podepsání smlouvy o kurzu ař do termínu zápisu do kurzu (zpravidla na začátku měsíce října).
  6. Přijetí do kurzu nezakládá automaticky nárok na přijetí do řádného studia magisterského studijního programu. Absolventi kurzu usilující o přijetí do magisterského studia na PF UK v Praze se musí podrobit přijímacímu řízení (podat novou přihlášku ke studiu). Uchazeči, kteří absolvují kurz, splní do 21. 6. 2013 všechny předepsané studijní povinnosti a získají 60 kreditů budou na základě přihlášky ke studiu a jejich následné žádosti přijati s prominutím přijímací zkoušky.
  7. V případě přijetí ke studiu do magisterského studijního programu budou účastníkům kurzu uznány vykonané předměty absolvované v kurzu; za předpokladu zisku 60 kreditů může být absolvent kurzu zařazen přímo do 2. ročníku.
  8. O absolvování kurzu celoživotního vzdělávání se vydává účastníku kurzu osvědčení s přehledem konaných studijních povinností spolu s dosaženými výsledky.
  9. Bližší informace o kurzu CŽV budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách PF UK.

Termín podání přihlášky:

Podepsané přihlášky (jen v písemné formě – nikoliv však e-mailem) mohou doručit na Právnickou fakultu UK v Praze pouze účastníci přijímacího řízení do magisterského studijního programu na PF UK pro akademický rok 2012/2013, a to nejpozději do 14. 9. 2012 . Doporučujeme, aby případní zájemci nevázali podání přihlášky do kurzu CŽV na rozhodnutí rektora UK v přezkumném řízení.

Adresa k podání přihlášky:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta,
Studijní oddělení
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Informace o kurzu:
Studijní oddělení Právnické fakulty
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
116 40 Praha 1
Mgr. Jaroslav Prouza, tel. 221 005 203, e-mail: prouza @ prf.cuni.cz


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111