Kontrola výsledků a žádosti v rámci přijímacího řízení a pro CŽV

 

KONTROLA výsledku přijímacího řízení

Na základě kontroly výsledku přijímacího řízení v informačním systému může uchazeč v případě nejasností a upřesnění připočtení bonifikace kontaktovat studijní referentku pro přijímací řízení ZEJMÉNA na e-mail: ferjenci @ prf.cuni.cz.

Dotazy můžou být zodpovězeny až na základě kontroly doručených materiálů, což nelze provádět při telefonickém dotazování.

Doplnění bonifikace od 16. června 2015 bude možné POUZE na základě žádosti o bonifikaci v přezkumném řízení.
 

Žádost o přiznání bonifikace za maturitu s vyznamenáním nebo za jazykovou zkoušku od úrovně B2 se vyplňuje, pokud uchazeč žádá o bonifikaci až po zasedání hlavní přijímací komise děkana PF UK, když již bylo vytvořeno pořadí pro přijetí. Doručování žádostí se předpokládá od 16. června 2015. Formulář žádosti o přiznání bonifikace ke stažení  zde.

Žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana PF UKje možné podat podle § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí/zveřejnění v informačním systému PF UK. Pokud děkan nezmění své rozhodnutí, předá žádost o přezkoumání k rozhodnutí rektorovi UK. Rektor podle zákona změní rozhodnutí, jen pokud bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo podmínkami pro přijetí. Žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana PF UK bude možné doručovat na studijní oddělení – přijímací řízení  od 16. června 2015. Formulář žádosti ke stažení zde.

Žádost o přijetí do programu Celoživotního vzdělávání pro uchazeče, kteří se zúčastnili Národních srovnávacích zkoušek a nebudou přijati, ale budou nejblíže pod bodovou hranicí na přijetí, je možné doručovat do podatelny PF UK od 16. června až do 11. září 2015.  Uchazeči o přijetí/nepřijetí do programu CŽV budou vyrozuměni písemně do konce září 2015. Formulář žádosti  ke stažení  zde.

MATERIÁLY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ může uchazeč doručit
 
a) POŠTOU na adresu Právnická fakulta UK, studijní oddělení–přijímací řízení, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
 
b) DO PODATELNY PF UK - vstupní hala PF UK vpravo; pondělí – pátek 10,00 – 15,00 hod.
  • Upozorňujeme uchazeče, že převzetí dokladů potvrzuje pouze podatelna PF UK na připravenou kopii
 
c) DO OZNAČENÉ SCHRÁNKY

v budově PF UK v přízemí vpravo u dveří č. 2 dole


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111