Kolokvium s autory Velkého komentáře k zákoníku práce 14.dubna

 

 

Ústav pro další vzdělávání právníků JURIDIKUM 

pořádá ve spolupráci s

Nakladatelstvím C. H. Beck

 
kolokvium s autory
Velkého komentáře k zákoníku práce.

Nové tituly komentářové literatury nakladatelství C. H. Beck jsou odbornou právnickou veřejností vždy netrpělivě očekávány. Nejinak tomu je v případě 2. vydání tzv. Velkého komentáře k zákoníku práce (autorský kolektiv pod vedením M. Běliny a L. Drápala), který vychází u C. H. Beck v únoru 2015 a bude na trhu právnické literatury bezesporu nejkomplexnějším komentářem pracovního kodexu, který byl vydán po rekodifikaci soukromého práva.
V souvislosti s uvedením Velkého komentáře k zákoníku práce na trh se Právnická fakulta UK rozhodla uspořádat, ve spolupráci s Nakladatelstvím C. H. Beck, celodenní pracovní setkaní zájemců z řad odborné veřejnosti s členy autorského kolektivu Velkého komentáře. 
Je zřejmé, že zejména názory soudců Nejvyššího soudu ČR, stejně jako náhledy dalších členů autorského kolektivu z řad akademiků, advokátů a specialistů na pracovní právo, mohou být pro účastníky setkání přínosem při řešení mnoha problémů, které stojí nyní před aplikační praxí v oblasti pracovního práva.
 
Formou úvodního slova a následné diskuse s účastníky panelu budou pojednána zejména následující témata:
  • subjekty pracovněprávních vztahů,
  • základní zásady pracovněprávních vztahů,
  • subsidiární použití občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy,
  • vznik, změna a zániku pracovního poměru, náhrada škody
  • náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce
  • pracovní doba a dovolená
  • dočasné přidělení, agenturní zaměstnávání,
  • kolektivní pracovněprávní vztahy,
  • kontrolní činnost inspektorátu práce
 
Kolokvium je pořádáno ve spolupráci s Nakladatelstvím C. H. Beck, které poskytne každému účastníkovi kurzu 20% slevu na nákup jednoho výtisku Velkého komentáře k zákoníku práce.
 
Odborným garantem kolokvia je doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK
Rozsah kolokvia: 4 bloky v délce 90 min.
Den konání: 14. duben 2015
Cena: 2. 000,- Kč (cena zahrnuje též jeden oběd účastníka v menze PF UK)    
 
Program kolokvia:
 
9.00 - 9.10                        Zahájení (doc. Pichrt)
 
I. Blok (dopolední)          Předsedající dopoledního jednání kolokvia  - doc. Pichrt
 
9.10 - 10.40                     Panelisté: prof. Bělina, dr. Drápal, doc. Pichrt
                               Hlavní témata:
subjekty pracovněprávních vztahů,
základní zásady pracovněprávních vztahů,
subsidiární použití občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy, aj.
 
10.50     - 12.20               Panelisté: prof. Bělina, dr. Doležílek, dr. Drápal, doc. Pichrt
Hlavní témata:
vznik, změna a zániku pracovního poměru, včetně otázek vztahujících se k tzv. „souběhu“, konkurenčním doložkám,
 
II. Blok (odpolední)       Předsedající odpoledního jednání kolokvia  - doc. Štefko
 
13.00 - 14.30                 Panelisté: dr. Bognárová, dr. Doležílek, dr. Novotný, doc. Štefko
Hlavní témata:
náhrada škody,
náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce,
pracovní doba a dovolená
 
14.45     - 16.15             Panelisté: doc. Pichrt, Dr. Stádník, doc. Štefko
Hlavní témata:
dočasné přidělení, agenturní zaměstnávání (a další flex. formy zaměstnávání …), kolektivní pracovněprávní vztahy (zejména projednání, informování, kolektivní smlouvy, …),
kontrolní činnost inspektorátu práce (zejm. BOZP, tzv. švarcstystém, ...)
 
Organizátor si vyhrazuje možnost operativní obsahové/personální úpravy programu kolokvia. 
 
Pro informace ke kolokviu volejte na níže uvedená tel. čísla; přihlášky k účasti na kolokviu zasílejte na adresu: 
Ústav pro další vzdělávání právníků JURIDIKUM        
Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, Česká republika
tel: (420) 221 005 504, 221 005 503, fax: (420) 221 005 577

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111