Kolik kreditů a za co bude třeba splnit pro zápis do vyššího ročníku?

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

již brzy bude zahájen zápis předmětů pro letní semestr akademického roku 2015/2016. Prosím, abyste v souvislosti s tímto zápisem vzali na vědomí, že došlo ke změně podmínek tj. zejména čl. 3 a čl. 4 Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen POS) pro zápis do vyššího ročníku, které se týkají

a) minimálního počtu kreditů, který je třeba pro postup do vyššího ročníku získat

b) maximálního počtu kreditů za volitelné předměty, který lze započíst do celkového počtu kreditů pro postup do vyššího ročníku,

ad A) Podle znění těchto předpisů, které je účinné již pro akademický rok 2015/2016, je pro zápis do dalšího ročníku třeba získat alespoň minimální počet kreditů:

• do 2. ročníku 55 kreditů,
• do 3. ročníku 120 kreditů,
• do 4. ročníku 170 kreditů,
• do 5. ročníku 230 kreditů,
• do 6. až 10. ročníku 290 kreditů.

Ad B) Z čl. 3 POS přitom dále vyplývá, že kredity za volitelné předměty, bez kterých by nebylo možné dosáhnout této hranice, by neměly převyšovat 16 % z doporučeného počtu kreditů (tedy z 60 kreditů za každý absolvovaný ročník). V opačném případě o přiměřenosti poměru kreditů potřebných pro dosažení této hranice rozhodne děkan.

Při zápisu do vyššího ročníku v akademickém roce 2016/2017 (který však začne již 1. 6. 2016) bude děkan postupovat výlučně podle Opatření děkana č. 2/2016, které stanoví pravidla pro započítání kreditů za absolvování volitelných předmětů nad rámec šestnácti procent pro účely kontroly při zápisu do vyššího ročníku. Aby nevznikly žádné pochybnosti o tom, jaký je maximální počet kreditů za volitelné předměty, který lze započíst do celkového počtu kreditů pro postup do vyššího ročníku, rozhodl děkan na zasedání kolegia děkana dne 18. února 2016, že se za maximální počet kreditů za volitelné předměty, který lze započíst do celkového počtu kreditů pro postup do vyššího ročníku, považuje: 

ročník
kreditů za všechny VP
kreditů za VP
vyučované pouze na PF
2.
10
10
3.
19
19
4.
29
45
5.
38
60
6. - 10.
48
75

Abyste si mohli ověřit, zdali kredity, které můžete získat za Vámi zapsané předměty, budou stačit k Vašemu zápisu do dalšího ročníku, připravil pro Vás Mgr. Sojka níže uvedenou tabulku: 

 

V této souvislosti podotýkám, že přestože kredity nebudou započteny z hlediska kontroly pro postup do dalšího ročníku, tj. i když nebudou zohledněny při kontrole pro postup do vyššího ročníku, budou se započítávat do celkového počtu kreditů.

 

Vážené studentky a vážení studenti,

věřím, že Vám tyto informace pomohou k tomu, abyste si s rozvahou zapsali takové předměty, jejichž úspěšné absolvování Vám umožní hladký zápis do vyššího ročníku.

S pozdravem

Karel Beran


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111