Katedry

Katedra teorie práva a právních učení nabízí studentům několik předmětů, jejichž absolvování jim umožní lépe pochopit podstatu práva a jeho působení ve společnosti. Základní kurz, Teorie práva I. a Teorie práva II., si klade za cíl seznámit studenty s právní terminologií, stěžejními právními vztahy a instituty a uvést je do základů právního myšlení a argumentace. Probírána látka je však vykládána šířeji, a to jako spojovací článek mezi různými právními odvětvími, což umožňuje nejenom teoretické zobecnění různých aspektů práva, ale i postihnutí různých dimenzí fenoménu práva. Na společné přednášky navazuje diferenciovaná seminární výuka, v rámci které studenti mají možnost proniknout hlouběji pod povrch některých složitých, nezřídka právněfilozofických otázek a současně se vytváří i vhodná atmosféra pro vštěpování základních profesně-etických postojů a přístupů k právu a k výkonu právních povolání (z hlediska postupů lege artis).
Kromě základního kurzu katedra nabízí bohatou paletu povinněvolitelných a volitelných předmětů. Mj. studenti mají možnost proniknout do tajů právní interpretace, právní logiky či právního jazyka, poznat vývoj a recentní směry právní filozofie. Pokud student absolvuje stanovený počet předmětů garantovaných katedrou, na dodatku jeho diplomu bude uvedeno, že v průběhu studia získal specializaci na obor Teorie práva.
Po dobu celého akademického roku se v pondělní podvečery konají vědecké semináře z teorie práva, které nabízí prostředí pro kritickou diskusi nad tématy z právní teorie i právní praxe v kruhu studentů všech ročníků, doktorandů a akademických pracovníků.
Kromě výuky v pregraduálním studiu katedra se významně podílí na výuce studentů doktorského studijního programu. Je garantem předmětu Obecné základy právní vědy pro všechny doktorandy a zajišťuje obor Teorie, filozofie a sociologie práva.

Katedra politologie a sociologie zajišťuje výuku předmětů představujících kontext funkcí, vzniku, aplikace a interpretace práva. Nabízí tak pohled na právo zevnitř i zvenku. Kromě politologie jako předmětu společného základu jde o plejádu vztahující se k sociologické i psychologické reflexi práva, dějinám i současnosti politických teorií, soudům jako politickým aktérům, poměru práva a literatury, filmu nebo také genderu, profesní etice či didaktickým dovednostem. Členové katedry vedou kvalifikační práce rovněž v oborech teorie, filosofie a sociologie práva a ústavního práva a státovědy.

Katedra právních dějin zajišťuje výuku předmětů pokrývajících nejen historický vývoj práva na území našeho státu, ale také v širším evropském i světovém kontextu, přičemž se jedná zejména o římské právo, ale také o právo konfesní a církevní. Katedra také garantuje doktorský studijní program „Právní dějiny a římské právo“, v rámci rigorózního řízení se pak jedná o tematické okruhy České a československé právní dějiny a Římské právo.

Katedra občanského práva zabezpečuje výuku ve dvou profilujících oborech práva, a to občanského práva hmotného, včetně práva rodinného a práv duševního vlastnictví, jakož i občanského práva procesního, včetně práva insolvenčního.
Při výuce občanského práva hmotného je kladen důraz na osvojení si teoretických základů tohoto základního soukromoprávního oboru se zvláštním zřetelem k nové koncepci, struktuře, obsahu i terminologii nového občanského zákoníku, jakož i pilotním rozhodnutím občanskoprávní soudní praxe. Při výuce občanského práva procesního je kladen důraz na teoretické základy civilního procesního práva se zvláštním zřetelem k nově účinnému zákonu o zvláštních řízeních soudních.
Výuka v obou profilujících se oborech je zajišťována učebními pomůckami připravenými zejména interními pracovníky katedry.
Na tyto profilující povinné předměty úzce navazuje soustava povinně volitelných předmětů zaměřených na speciální úpravu některých zvláštních soukromoprávních poměrů, a to konkrétně právní ochrany dítěte, bytového práva, zdravotnického práva, jakož i občanského práva v přepravě. V rámci povinně volitelných předmětů je věnována speciální pozornost i problematice zápisů do katastru nemovitostí. Významnými doplňky občanského práva procesního tvoří povinně volitelné předměty, konkrétně insolvenční právo, soudní rozhodnutí v civilních věcech a právnická povolání v justici.
Katedra zajišťuje doktorský studijní program „Občanské právo (včetně civilního procesu, rodinného práva a práv k nehmotným statkům)“ a v rámci rigorózního řízení program „Občanské právo hmotné“ a „Občanské právo procesní“. 

Katedra trestního práva zajišťuje v rámci magisterského studijního programu výuku předmětu Trestní právo (I., II., III. a IV.), kde je vysvětlena nauka trestního práva hmotného, a to jak obecné, tak zvláštní části, a trestního práva procesního. Z volitelných předmětů katedra vyučuje např. předměty Kriminalistika, Kriminologie, Rozhodnutí ve věcech trestních, Vybrané kapitoly z trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, Soudní lékařství, Soudní psychiatrie a soudní sexuologie a další. Katedra vede rovněž předstátnicovou výuku a diplomový seminář z trestního práva. Za tradiční lze považovat vědecký seminář z trestního práva. Katedra rovněž garantuje doktorský studijní program. Katedra je předním českým vědeckým pracovištěm v oblasti trestního práva. V oblasti publikace pravidelně vydává učebnice ke garantovanému předmětu, monografie členů katedry a časopisecké a další články na vysoké odborné úrovni. Katedra pravidelně pořádá vědecké konference s mezinárodní účastí.

Katedra obchodního práva zastřešuje výuku dvou oborů, a to obchodního práva a mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu. Při výuce obchodního práva je kladen důraz na problematiku právní úpravy obchodních korporací a na specifika úpravy soukromoprávních vztahů vyvolaná zvláštní povahou podnikatele jako obchodního profesionála. Výuka mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu se zaměřuje zejména na kolizní právo a mezinárodní civilní právo procesní, s přihlédnutím k evropskému právu a mezinárodním smlouvám. Na výše uvedené povinné předměty navazuje široká škála volitelných předmětů zaměřených na dílčí úseky obou oborů soukromého práva. Katedra také garantuje doktorské studijní programy „Obchodní právo“ a „Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu“.

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení zajišťuje prostřednictvím předmětů společného základu Pracovní právo a Právo sociálního zabezpečení výuku tzv. sociálního práva. Ve výuce je věnována podrobná pozornost jak národní právní úpravě a historickým konsekvencím, tak mezinárodním aspektům a právu Evropské unie.
Vedle jmenovaných předmětů společného základu nabízí katedra širokou škálu souvisejících povinně volitelných a volitelných předmětů dále rozvíjejících otázky sociologické, historické a mezinárodněprávní aspekty, stejně tak jako na aspekty aplikační praxe.
Katedra taktéž garantuje doktorský studijní program Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, v rámci rigorózního řízení se jedná o tematický okruh Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.
 

Katedra ústavního práva zajišťuje výuku předmětů a Ústavní právo (I. a II.) a státověda. Předmět Státověda je "vědou o státě", jehož výklad směřuje k poznání struktury státu, jeho možných způsobů uspořádání, původu a vývoji jednotlivých institutů, stát a vztah stát-občan charakterizujících. Ústavní právo je předmětem zabývajícím se výkladem ústavy jako základního zákona státu, spolu s dalšími úzce souvisejícími normami. Cílem studia je tak sledování kořenů a původu jednotlivých ústavních institutů, jakož i rozbor základních vztahů mezi občanem, státem a mezi ústavními orgány navzájem. Katedra vedle svých základních kursů zajišťuje i výuku řady povinně volitelných a volitelných předmětů; za tradiční lze považovat vědecký seminář z ústavního práva. Katedra též vede předstátnicovou výuku z ústavního práva a diplomový seminář; garantuje doktorský studijní program „Ústavní právo a státověda“, v rámci rigorózního řízení se pak jedná o tematický okruh „Ústavní právo“.
 

Katedra národního hospodářství zajišťuje výuku, jejímž cílem je seznámit s ekonomickými a hospodářsko-politickými pojmy, principy a nástroji nutnými k pochopení a analýze jevů, vývojových trendů a institucí současné národní i globální ekonomiky. Zvýšená pozornost je věnována institucionálnímu a regulatornímu rámci národního i mezinárodního hospodářství a jeho dopadu na ekonomickou výkonnost a efektivitu. Vedle svého základního kurzu (Teorie národního hospodářství) a výběrových předmětů, věnovaných makro i mikroekonomickým tématům, se katedra podílí na kurzech vyučovaných v programu Erasmus a kurzech Juridika.

Katedra správního práva a správní vědy zajišťuje výuku předmětu Správní právo (I., II., III. IV.), který zahrnuje všechny základní instituty správního práva jako práva veřejné správy. V základních rysech postihuje též evropské právo správní. Ze zvláštní části správního práva jsou pro potřeby výuky vybrány některé obory, např. stavební právo. Katedra vede předstátnicovou výuku ze správního práva a diplomový seminář. Kromě toho zajišťuje výuku řady povinně volitelných a volitelných předmětů. Katedra také garantuje doktorský studijní program „Správní právo a správní věda“, v rámci rigorózního řízení se pak jedná o tematický okruh „Správní právo“.

Katedra finančního práva a finanční vědy zajišťuje v rámci magisterského studijního programu výuku povinných předmětů Finanční právo I a II a řady dalších výběrových a volitelných předmětů z oblasti finančního práva a finanční vědy (např. Bankovní právo, Daňové právo procesní, Rozpočtové právo, Pojišťovací právo, Finanční věda a daňová teorie, Účetnictví pro právníky aj.). Katedra také garantuje doktorský studijní obor „Finanční právo a finanční věda“, v rámci rigorózního řízení se pak jedná o tematický okruh Finanční právo.

Katedra práva životního prostředí zajišťuje výuku českého práva životního prostředí, a to v unijním a mezinárodním kontextu, dále jako volitelné či výběrové předměty vyučuje i problematiku práva pozemkového, zemědělského, horního, energetického, vodního, mořského a stavebního. Katedra garantuje doktorský studijní program „Právo životního prostředí“, a to nejen v českém, ale i anglickém jazyce (Environmental Law). V rámci katedry probíhá též rigorózní řízení a anglické kurzy LLM a Erasma těchto disciplín. Katedra je také vrcholným českým vědeckým, výzkumným a expertním pracovištěm na úseku právní úpravy ochrany přírody a přírodních zdrojů.

Katedra mezinárodního práva zajišťuje výuku mezinárodního práva, ve dvou semestrech umožňuje studentovi získat komplexní znalosti tohoto právního odvětví. V základním kursu MPV je nejprve věnována pozornost obecným otázkám (zejm. subjekty, prameny, druhy pravidel, poměr práva mezinárodního a vnitrostátního, odpovědnost a řešení sporů), poté zvláštním (zejm. mezinárodněprávní ochrana lidských práv, režim státního území, kosmu, moře, právo mezinárodních organizací, zejm. OSN, či právo mezinárodní bezpečnosti). Katedra zaštiťuje řadu povinně volitelných a volitelných předmětů, které nabízejí studentům získání podrobných znalostí mimo jiné v oblasti mezinárodního práva trestního, mezinárodního práva humanitárního, uprchlického práva, ochrany lidských práv, kodifikace mezinárodního ekonomického práva, práva mezinárodních prostorů a mnoha dalších. Součástí nabídky, která tvoří specializační modul, jsou vedle SVOČ i stáže (na Ministerstvu zahraničních věcí ČR), či právní klinika (Odborná praxe – praxe v neziskových organizacích); zde získají studenti nejen možnost prohloubit své znalosti, ale také zkušenosti s praktickou prací v dané oblasti. Katedra dlouhodobě garantuje přípravu týmů pro mezinárodní moot courts, mimo jiné JESSUP, Telders, Vis Moot Court, či je přímo (spolu)organizuje (Asylum Law Moot Court).
Katedra je výrazně zapojena do vědeckých projektů (v např. v rámci PRVOUK 04, UNCE). Katedra také nabízí doktorandům a studentům s hlubším zájem o problematiku mezinárodního práva podle možností zapojení do projektů, kupříkladu tzv. Specifický vysokoškolský výzkum (SVV), kde se spolu se členy katedry věnují zajímavým tématům (cyklus seminářů a kolektivní publikace). Členové katedry se aktivně účastní mezinárodních konferencí a publikují v ČR i zahraničí. Řada z nich také působí v mezinárodních expertních orgánech.
Katedra mezinárodního práva dále garantuje doktorský studijní program „Mezinárodní právo“, a to nejen v českém, ale i anglickém jazyce (International Law). Katedra zajišťuje též rigorózní řízení a anglické kurzy v rámci programu LLM a Erasmus.
 

Katedra evropského práva zajišťuje výuku vývoje evropské integrace, vztahu práva EU k právu vnitrostátnímu a mezinárodnímu, jakož i výuku o pramenech a systému unijního práva. Jedním ze základních stavebních kamenů práva EU je právo institucionální, které v kurzu zaujímá klíčovou pasáž v prvním semestru výuky. Druhý semestr přednášek se soustřeďuje na hmotněprávní matérii a na unijní soudnictví. Hmotněprávní matérie je rozdělena na dva okruhy: na okruh právních vztahů založených na ekonomickém prvku, což jsou hlavně vnitřní trh, hospodářská soutěž a hospodářská a měnová unie; dále na pojednání o právních vztazích, založených na občanském prvku, které zahrnují nejen pojmy a instituty jako je občanství Evropské unie, ale též oblast základních práv a svobod, nebo dynamicky se rozvíjející agendu prostoru svobody, bezpečnosti a práva.
Katedra také garantuje doktorský studijní program evropského práva v češtině a v angličtině a zajišťuje rigorózní zkoušky pro obor evropské právo.

Hlavním úkolem katedry je zajistit a rozvíjet výuku právnických cizích jazyků – angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny a italštiny. Učitelé katedry jsou autory mnoha učebnic zpracovaných tak, aby bylo možné co nejlépe připravit studenty na jejich profesionální působení po absolvování právnické fakulty. Vedle právnických cizích jazyků v rámci povinného základu katedra nabízí desítky povinně volitelných a volitelných předmětů, rozvíjejících právnělingvistické znalosti a cizojazyčné komunikační dovednosti studentů. Odborná práce učitelů katedry se soustředí na zkoumání v rámci právní lingvistiky, překladové právní lexikografie – učitelé katedry jsou autory několika překladových právnických slovníků, teorie právního překladu a didaktiky právnických cizích jazyků. V rámci CŽV organizuje katedra kurzy pro širokou právnickou obec a pro překladatele právních textů.

Katedra tělesné výchovy si za základní cíl klade zakotvení pohybových aktivit v hodnotovém žebříčku sportujících studentů. Prostřednictvím semestrální výuky jednotlivých TV oddílů, jakož i zimních a letních TV kurzů širokého spektra zaměření umožňuje tělesná výchova zvyšovat fyzickou kondici, podporuje psychickou odolnost a je významným prostředkem regenerace (zdravotní aspekt), zároveň pozitivní měrou upevňuje vztahy mezi studenty a kladně působí na jejich charakterový rozvoj (společenský aspekt). A protože sport má být především zábava, neopomíjíme ani soutěžní akce a studenti mají možnost vyzkoušet si také méně tradiční disciplíny (prožitkový aspekt).

 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111