Juridikum pořádá od 21. 2. 2017 kurz Základy veřejné správy

Základy veřejné správy

Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro vstupní vzdělávání a pro zvláštní odbornou způsobilost – obecnou část

Garant kurzu:

Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. (katedra správního práva a správní vědy)

Další vyučující v kurzu: doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc., JUDr. Ing. Josef Staša,

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D., JUDr. David  Kryska, Ph.D.  

Cíl studia:

Kurz je určen pro úředníky územních samosprávních celků a vedoucí úředníky. Kromě toho je určen i pro úředníky ve státní službě a další pracovníky, kteří potřebují získat nebo upevnit znalosti a dovednosti potřebné při výkonu veřejné správy, případně pro zájemce z řad odborné veřejnosti.

Organizace studia:

Kurz bude probíhat ve 4 jednodenních soustředěních po 8 hodinách (celkový rozsah 32 hod.). Termíny: 21.2., 13.3., 27.3. a 24.4. 2017

Obsahová náplň:

1)       Ústavní základy veřejné správy (pojem, druhy a postavení veřejné správy. Systém pramenů práva. Normotvorba veřejné správy. Principy demokratického ústavního systému. Základní lidská práva a svobody. Postavení jednotlivce ve vztazích veřejné správy. Ústavní základy činnosti veřejné správy).

2)       Organizace veřejné správy (základní organizační principy. Přehled české veřejné správy. Pojem a znaky územní samosprávy. Samostatná a přenesená působnost obcí a krajů. Právní předpisy obcí a krajů. Orgány obcí a krajů. Kontrola a dozor nad činností obcí a krajů.

3)       Základy evropského správního práva (základní smlouvy Evropské unie. Instituce Evropské unie. Právo Evropské unie. Evropský správní prostor).

4)       Činnost veřejné správy (obecně k formám správní činnosti. Právní předpisy vydávané orgány veřejné správy a jiné abstraktní akty. Správní akty. Opatření obecné povahy. Veřejnoprávní smlouvy. Faktické pokyny, bezprostřední zásahy, donucovací úkony. Jiné úkony orgánů veřejné správy. Správní dozor. Postup podle kontrolního řádu).

5)       Správní řízení (pojem správního řízení, prameny jeho právní úpravy. Základní zásady. Subjekty správního řízení. Postup před zahájením řízení. Zahájení a průběh správního řízení. Nečinnost správního orgánu. Rozhodnutí, formy rozhodnutí. Odvolací řízení. Přezkumné řízení. Obnova řízení).

6)       Správní trestání (odpovědnost za správní delikty. Sankce a ochranná opatření. Řízení o správních deliktech).

7)       Soudní kontrola veřejné správy, správní soudnictví (zásady správního soudnictví a jeho organizace. Řízení o jednotlivých typech žalob. Opravné prostředky).

8)       Náhrada škody (odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb.).

Forma výuky:

Kombinace přednášek a seminářů, diskuse s účastníky kurzu.

Zakončení kurzu:

Kurz je ukončen kolokviem. Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena: 8 800,- Kč


přihláška


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111