Juridikum pořádá 21.11.2016 kurz Nový přestupkový zákon

Nový přestupkový zákon

Garant kurzu:

Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc., (katedra správního práva a správní vědy)

Členka Komise pro reformu správního trestání, členka Rozkladové komise ministra

vnitra ČR                                                                               

Cíl studia:

Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky.  Dále je určen i pro úředníky ve státní službě a další zaměstnance, kteří uplatňují odpovědnost za přestupky a dosavadní správní delikty právnických osob a správní delikty podnikajících fyzických osob a vedou řízení o těchto správních deliktech, pro advokáty, případně pro další zájemce z řad odborné veřejnosti.

Organizace studia:

Kurz je jednodenní, 9 – 16 hodin

Termín konání: 21. listopadu 2016

 

Obsahová náplň:

 

1)    Základní  teze reformy správního trestání. Legislativní proces přijímání nového zákona o přestupcích.                                      

2)    Systematika zákona o přestupcích a řízení o nich. Základní principy správního trestání.                                              

1)       Časová, místní a osobní působnost zákona                            

2)       Pojem přestupku, vztah k trestním činům, trvající přestupky, hromadné přestupky a pokračování v přestupku.                  

3)       Základy odpovědnosti za přestupek ( subjekt přestupku, právnická osoba jako pachatel přestupku, trestání mladistvých, subjektivní předpoklady odpovědnosti za přestupek, skutkový a právní omyl, souběh přestupků, okolnosti vylučující protiprávnost, zánik odpovědnosti za přestupek)

4)       Druhy správních trestů za přestupek, podmínky ukládání jednotlivých druhů správních trestů, ochranná opatření

5)       Vyměřování správního trestu ( kritéria pro ukládání správních trestů, polehčující a přitěžující okolnosti, ukládání trestu při souběhu přestupků, upuštění a podmíněné upuštění od uložení správního trestu, výkon správních trestů)

6)       Přestupkové řízení (prameny právní úpravy, základní zásady přestupkového řízení)                                                                          

7)       Subjekty řízení ( příslušnost správních orgánů, okruh účastníků řízení, jejich procesní způsobilost)                                 

8)       Úkony před zahájením řízení, zahájení a průběh řízení, společné řízení, příkazní řízení, příkaz na místě, řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení

9)                 Rozhodnutí o přestupku, zastavení řízení, narovnání, přezkoumávání rozhodnutí podle správního řádu, soudní přezkum rozhodnutí o přestupku

Forma výuky:

Přednášky a diskuze s účastníky kurzu.

Zakončení kurzu:

Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.

Cena: 2 200,- Kč

přihláška


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111