Juridikum pořádá 20.2.2017 kurz Soutěžní právo ČR a EU pro podnikovou praxi

Soutěžní právo ČR a EU pro podnikovou praxi

    Garant kurzu:

JUDr. Václav Šmejkal, PhD. (katedra evropského práva)               

Cíl studia:

Kurz je koncipován pro podnikatele a zástupce podniků tak, aby je uvedl do problematiky veřejnoprávní ochrany hospodářské soutěže v podobě prakticky pojatého workshopu, který vychází z právní regulace i z ekonomicko-obchodních reálií. Vedle nezbytného minima legislativy a judikatury je postaven na praktických příkladech představujících typy nejčastějších narušení soutěžních pravidel. 

Absolventi kurzu získají orientaci v tom, jaká běžná jednání podniku se mohou dostat do rozporu s pravidly hospodářské soutěže, i v tom, jak případně tato pravidla využít, je-li podnik sám obětí protisoutěžního jednání někoho jiného. Dozvědí se, jak prakticky přivést podnik do souladu s pravidly hospodářské soutěže a zajistit prevenci jejich náhodného porušení.

Od účastníků nejsou vyžadovány specifické předpoklady, předchozí právní vzdělání není podmínkou.                                                            

Organizace studia:

Kurz je rozdělen do dvou tříhodinových bloků. První blok je převážně věnován seznámení s právní úpravou a relevantní judikaturou, druhý blok adaptaci podniku na požadavky soutěžního práva a řešení praktických situací.   

Termín konání: 20. února 2017 

Obsahová náplň:

1)   Cíle a prameny práva ochrany hospodářské soutěže v ČR a EU            

2)   Kartelové dohody na příkladech           

3)   Zneužití dominantního postavení na příkladech

4)   Porušení soutěžních předpisů při fúzích a převzetích na příkladech

5)   Pravomoci orgánů pro hospodářskou soutěž vůči podnikům

6)   Jak se vyhnout narušení soutěže – prevence a programy slučitelnosti ve firmách

7)   Jak snížit škody v případech, kdy k narušení soutěže došlo

Doporučená literatura: Munková J., Kindl J.,Svoboda P. Soutěžní právo.2. vydání Praha:C.H.Beck,2012

                                     Šmejkal V.,Dufková B., Průvodce aktuální judikaturou Soudního dvora EU                                                                

                               k ochraně hospodářské soutěže.77 rozsudků z let 2006-2015.Praha: UK v Praze

                              Právnická fakulta

    Forma výuky:

Workshop, powerpointová prezentace, výtisky případových mini-studií pro účastníky. Diskuse nad příklady uvedenými přednášejících i účastníky kurzu.   

 

Zakončení kurzu:

Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.

Cena: 4 000,- Kč

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111