Juridikum pořádá 2.12.2016 kurz Ochranná a bezpečnostní pásma v praxi stavebníků a stavebních úřadů

Ochranná a bezpečnostní pásma v praxi stavebníků a stavebních úřadů

Garant kurzu:

JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D.(katedra správního úprava a právní vědy)                          

Cíl studia:

S existencí ochranných (resp. bezpečnostních) pásem se ve své praxi setkávají poměrně často jak investoři, tak i znalci, vlastníci i uživatelé nemovitých věcí (zejména pozemků), případně potencionální zájemci o jejich koupi. Skutečnost, že nemovitá věc je těmito pásmy zatížena, implikuje celou řadu omezení jejich využití. Jednodenní seminář se věnuje právní úpravě těchto omezení vlastnického práva, zejména s ohledem na právní úpravu v oblastech energetiky (elektroenergetika, plynárenství, teplárenství, ropovody a produktovody), elektronických komunikací, drah silnic atd. a to zejména režimu vzniku a zániku ochranných pásem, možnosti výkonu vlastnických, resp. Uživatelských práv v těchto pásmech a v neposlední řadě vztahu k právní úpravě soukromoprávního vypořádání s vlastníky dotčených nemovitých věcí. Cílem semináře také poukázat na existující judikaturu českých soudů k této problematice.

 

Organizace studia:

Kurz bude realizován 2. prosince 2016 od 9,00 – 14,00 hodin.   

Obsahová náplň:

-          otázky vzniku, změny a zániku ochranných a bezpečnostních pásem (účastenství v řízení, doručování rozhodnutí atd.) 

-          režim vydávání souhlasů s prováděním činností v ochranných a bezpečnostních pásem (závazná stanoviska, rozhodnutí, souhlasy provozovatelů), jejich právní povaha a možnosti obrany

-          evidence ochranných a bezpečnostních pásem           

-          náhrady za omezení, způsobená ochrannými pásmy                  

-          vztah k jiným veřejnoprávním institutům (vyvlastnění, zákonná věcná břemena, lesní průseky)

-          vztah k institutům soukromého práva (věcná břemena)

 

Forma výuky:

Přednáška.                                       

Zakončení kurzu: 

  Po končení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.

Cena: 2 000,- Kč

 

 příloha

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111