Juridikum pořádá 15.11.2016 kurz Struktura církví a náboženských společností

Struktura církví a náboženských společností a jejich složek v ČR podle předpisů církevního práva

Garant kurzu:

Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, Doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D. (katedra právních dějin)  

Cíl studia:

Cílem kurzu je seznámit zájemce se strukturou církví a náboženských společností v České republice. Zejména se jedná o odborníky, kteří se zabývají aplikací zákona č.  428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a dalšími právními vztahy, v nichž vystupují církve a náboženské společnosti a od nich odvozené právnické osoby jako strany. Kurz je určen soudcům, pracovníkům veřejné správy, advokátům, notářům a pracovníkům církví a náboženských společností. Informace o právním postavení církví a náboženských společností mohou sloužit novinářům ve všech typech hromadných sdělovacích prostředků a dalším zájemcům.

Organizace studia:

Výuka je rozvržena do dvou dvouhodinových přednášek. První přednáška bude věnována struktuře Katolické církve, druhá struktuře nekatolických církví v českých zemích. Přednášky se konají v jednom dni a následující po sobě.

Termín konání: úterý 15. listopad 2016 od 12,00 – 16,00 hod

    Obsahová náplň:

     1.  Struktura Katolické církve

          a) Papež. Apoštolský stolec. Římská kurie. Jejich vztah k diecézním římskokatolické     

              církve a církvím východních obřadů. Nunciatury.

          b) Česká biskupská konference, Konference vyšších představených mužských řeholí a  

              Konference vyšších představených ženských řeholí.

          c) Diecéze (arcidiecéze) a jejich organizační složky. Exarchát.

          d) Vikariáty, farnosti a ostatní formy místní duchovní správy.

          e) Kláštery a jiné formy zasvěceného života.

          f) Charity a jiná sociální zařízení.   

     2.  Struktura nekatolických církví a náboženských společností v ČR

           a) Českobratrská církve evangelická: farní sbory, senioráty, celocírkevní správa,   

               diakonie a sbory ke zvláštní službě.

           b) Církev československá husitská: náboženské obce, diecéze a církevní ústředí,

          zařízení církve.

     c) Přehled o správě dalších vybraných církví a náboženských společností.

     Forma výuky:

     Dvě dvouhodinové na sebe navazující přednášky.

Zakončení kurzu:

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.

Cena: 2 000,- Kč

 

přihláška


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111