Juridikum pořádá 13. a 14.2.2017 kurz Aktuální otázky kapitálových společností

Aktuální otázky kapitálových společností

Garant kurzu:

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D, JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 

Cíl studia:

Přednášky se zaměří na vybrané aktuální otázky kapitálových společností. V prvním dni bude pozornost věnována jednání (za) kapitálové společnosti a postavení členů volených orgánů. Druhý den bude projednáno o aktuálních otázkách, které se diskutují v souvislosti s úpravou společností s ručením omezeným a akciových společností. Přednášky je možno navštívit i jednotlivě.  

 

    Organizace studia:

Dvoudenní kurz v rozsahu 12 hodin. Termín konání 13. a 14. února 2017. 

Obsahová náplň:

1. Jednání (za) kapitálové společnosti

     a) zastupování obecně

-          význam zápisu zástupce v obchodním rejstříku

-          rozsah zástupčího oprávnění

-          překročení zástupčího oprávnění a důsledky z toho plynoucí

      b) zastupování členy statutárního orgánu

-          způsob zastupování

-          zákonné omezení

-          vnitřní omezení

-          střed zájmů

2) Postavení člena voleného orgánu  

     a) povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře

      -    povinnost péče

      -    povinnost loajality

      -    pravidlo podnikatelského úsudku

      -    pokyny valné hromady

  

     b) důsledky porušení

      -    náhrada škody a možnosti její limitace

      -    diskvalifikace

      -    důsledky pro případ úpadku společnosti

     

     c) zákaz konkurence

     d) vznik a zánik funkce

        -   volba členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti

        -   komulativní hlasování

       -    odstoupení v nevhodnou dobu

  3) Aktuální otázky společnosti s ručením omezeným

      a) společník, jeho práva a povinnosti

-          podíl a kmenový list

-          vznik a zánik účasti                        

-          práva a povinnosti společníků               

      b) orgány společnosti s ručením omezeným

-          jednatelé               

-          valná hromada       

 4) Aktuální otázky akciové společnosti

      a) akcionář, jeho práva a povinnosti

-          druhy akcií

-          právo na podíl na zisku

-          právo žalovat na neplatnost usnesení valné hromady

-          akcionářská žaloba

-          povinnost loajality

b) orgány společnosti

-    dualistický a monistický systém

-    valná hromada – působnost, svolávání, rozhodování

 

Forma výuky:

Přednášky, řízená diskuze.   

Zakončení kurzu: 

 Po ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování  kurzu.

Cena: 5 000,- Kč

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111