Referent veřejné správy na úseku právním - Nový Jičín

Referent veřejné správy na úseku právním - Nový Jičín

 Druh práce a její charakteristika:
Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech státní správy nebo samosprávy včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: pracovní poměr na dobu neurčitou
Platová třída: 11*)
Předpokládaný nástup: 01.11.2019, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:
• uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
o fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
o je státním občanem České republiky nebo cizím státní občan s trvalým pobytem v České republice,
o ovládá jednací jazyk,
o je svéprávná,
o je bezúhonná.

Další předpoklady a požadavky:
• minimálně vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo nebo právo a právní věda na právnické fakultě v České republice,
• výborná orientace v platných právních předpisech, zejména pak občanský zákoník, občanský soudní řád, zákoník práce, správní řád, daňový řád, zákon o obcích, zákon o zadávání veřejných zakázek, apod.
• uživatelské znalosti práce s PC,
• dobré komunikační schopnosti, písemný projev, samostatnost, schopnost analyzování a řešení problémů, schopnost vyjednávání a prezentace,
• výhodou:
o odborná praxe ve veřejné správě.

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:
• Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
o přesné označení výběrového řízení,
o jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
o státní příslušnost uchazeče,
o místo trvalého pobytu uchazeče,
o číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
o telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
o datum a podpis uchazeče.
• Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
o životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
o výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
o ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dodatku k diplomu, popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, které jsou nedílnou součástí dokladu o vzdělání.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Organizace si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 22/19 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 30.09.2019. Další informace podá osobně nebo telefonicky JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kancelář vedení města, tel.: 556 768 314, popř. personalistka Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303.

 

 

Mgr. Josef Solanský, v. r.
tajemník MěÚ