Inspektor – právník Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze

Inspektor – právník Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze

Ředitelka Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektor – právník Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze (obor služby 55.) v oboru služby „55. Zeměměřictví a katastr nemovitostí“. Místem výkonu služby je Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze, Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8, Kobylisy.


Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. listopad 2019 nebo jiný termín dle dohody.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
• zpracovávání rozhodnutí o odvoláních proti rozhodnutí KÚ, případně rozhodování o opravách chyb technického charakteru v součinnosti s inspektorem technické kvalifikace
• zpracovávání vyjádření k právním otázkám obsaženým v podáních doručených ZKI
• zastupování ZKI před soudem v řízeních týkajících se rozhodnutí ZKI napadených žalobním návrhem
• kontrola výkonu státní správy u katastrálních pracovišť související se zápisy právních vztahů
• rozhodování o přestupku v návaznosti na výkon dohledu na ověřování výsledků zeměměřických činností

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 27. září 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (zki.praha @ cuzk.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: ck2adsq).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo inspektor-právník Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze (obor služby 55.)“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství ; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou. 
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; 
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením ;
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů , není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. 
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti ; 
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání bakalářského nebo magisterského programu 
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání - vysokoškolského diplomu. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání ; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; 
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením . U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;
2) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem č. 11, kterým se stanovují podrobnosti systemizace služebních a pracovních míst na Zeměměřickém a katastrálním inspektorátu v Praze a další požadavky pro vybraná systemizovaná služební místa ze dne 20. června 2019, č. j.: ZKI PR-11/664/2019, kterým je 
- odborné zaměření vzdělání – v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na právo.
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu.

K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis


Bližší informace poskytne:

Ing. Iva Bílková nebo Jitka Hájková
ředitelka ZKI v Praze asistent-účetní
tel.: +420 284 041 770 tel.: +420 284 041 310
email: iva.bilkova @ cuzk.cz email: jitka.hajkova @ cuzk.cz

 

Ing. Iva Bílková
ředitelka ZKI v Praze