Vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady na právním oddělení Inspektorátu v Ústí nad Labem, Státní zemědělské a potravinářské inspekce - PRÁVNÍK

Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014, o státní službě, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa odborného rady na právním oddělení Inspektorátu v Ústí nad Labem - právník.

Profil služebního místa
Informace o služebním místě:
obor služby: 29. Legislativa a právní činnost,

 • služební úvazek: 1,0,
 • služební poměr na dobu neurčitou,
 • předpokládaný nástup: 1. 5. 2018,
 • místo výkonu služby: Ústí nad Labem (Masarykova 19/275),
 • zařazení podle Přílohy č. 1 zákona o státní službě do 12. platové třídy.

 

Stručný popis činnosti:

 • samostatné vedení správních řízení na 1. stupni v oblasti národního a evropského potravinového práva a spotřebitelského práva,
 • agenda veřejných zakázek a smluvního práva,
 • práce na PC (Word, Excel, ASPI, internet),
 • práce s judikaturou národních soudů.

 

Pracovní podmínky a benefity:

 • 5 týdnů dovolené za kalendářní rok,
 • zdravotní volno (sick days),
 • pružná pracovní doba,
 • příspěvek na stravování formou stravenek,
 • osobní příplatek po zapracování,
 • příspěvek z FKSP,
 • služební telefon a notebook,
 • prostor pro další vzdělávání a odborný růst.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit uchazeč, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je plně svéprávný,
 • je bezúhonný,
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

 

2) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem - Služební předpis č. 4/2015, kterým ústřední ředitel SZPI jako služební orgán stanoví další požadavky pro služební místa ve služebním úřadu Státní zemědělské a potravinářské inspekce, kterými jsou pro služební místa odborného rady (právníka):
- odborné zaměření vzdělání - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva.
Výběrového řízení se může zúčastnit státní zaměstnanec i osoba jiná. Státní zaměstnanec podá v souladu s § 24 odst. 3 zákona o státní službě žádost o zařazení na služební místo." Osoba jiná podá v souladu s § 24 odst. 4 zákona o státní službě žádost o přijetí do služebního poměru", jejíž součástí bude též žádost o zařazení na služební místo.

K žádosti uchazeč přiloží příslušné listiny dokazující splnění předpokladů výše uvedených:

 • požadavek státního občanství a věku dokládá uchazeč předložením průkazu totožnosti nebo osvědčením o státním občanství (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě); žadatel, který není státním občanem České republiky, musí certifikovanou zkouškou prokázat znalost českého jazyka způsobem uvedeným v § 25 odst. 2 zákona,
 • písemné čestné prohlášení o svéprávnosti (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě),
 • originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (§ 26 odst. 1 zákona o státní službě),
 • písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,
 • originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího odborné zaměření vzdělání dle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě (nejčastěji stejný doklad jako doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání).

 

V souladu s § 26 odst. 2 zákona o státní službě může uchazeč požadavek státního občanství, požadovaného vzdělání a odborného zaměření vzdělání doložit při podání žádosti čestným prohlášením. V takovém případě příslušné listiny musí předložit následně, nejpozději však v den konání pohovoru.

K žádosti a příslušným listinám uchazeč dále doloží:

 • strukturovaný profesní životopis
 • motivační dopis

 

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 31. 3. 2018, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na podatelnu Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Květná 15, 603 00 Brno nebo doručí osobně na podatelnu na adresu: Květná 15, 603 00 Brno.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (epodatelna szpi.gov.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky je avraiqg). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost o zařazení na volné služební místo včetně požadovaných listin musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo Právník v Ústí nad Labem" a musí obsahovat kontaktní údaje odesílatele.

Bližší informace poskytne:
JUDr. Karel Stehlík,
Vedoucí právního oddělení, Inspektorát v Ústí nad Labem
tel. 475 317 083.

Přílohy:
Žádost o přijetí do služebního poměru
Čestné prohlášení o státním občanství
Čestné prohlášení o svéprávnosti
Čestné prohlášení o dosažení stanoveného vzdělání
Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

ke stažení zde: http://www.szpi.gov.cz/clanek/szpi-inspektorat-v-usti-nad-labem-prijme-pravnika-pravnicku-687073.aspx


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111