Výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení kvalifikací řidičů, státního odborného dozoru a koncepcí v Odboru agend řidičů v Sekci dopravní Ministerstva dopravy

 Státní tajemník Ministerstva dopravy jako služební orgán příslušný podle § 1 O odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ( dále jen „zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady (30163.13308) v Oddělení kvalifikací řidičů, státního odborného dozoru a koncepcí v Odboru agend řidičů v Sekci dopravní Ministerstva dopravy v oboru služby „Doprava".

Místem výkonu služby je Praha.


Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je:
1. 12. 2017.
Služební místo je podle Přílohy č. 1 k zákonu zařazeno do 13. platové třídy.

Charakteristika činností vykonávaných na služebním místě:
• rozhodování o řádných a mimořádných opravných prostředcích dle zákona č. 500/2004 Sb. a zákona č. 200/1990 Sb. v působnosti Ministerstva dopravy, zejména v agendě přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a v souvisejících agendách dle zákona č. 361/2000 Sb. (námitky proti záznamu bodů v bodovém hodnocení porušení povinností stanovených zákonem, zadržení řidičského průkazu, vybírání kauce) a dle zákona č. 500/2004 Sb. ( ochrana proti nečinnosti, zneplatnění doručení, prominutí zmeškání úkonu),
• podílení se na tvorbě koncepčních, metodických a koordinačních postupů pro potřeby územních správních úřadů a úřadů samosprávných celků v oblasti dopravně správních agend,
• zabezpečení metodické a kontrolní činnosti vůči krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností ve výše uvedených agendách,
• zpracovávání výkladových stanovisek k právním předpisům upravujícím oblast dopravně správních agend (především zákon č. 361/2000 Sb. a jeho prováděcí předpisy),
• tvorba a posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo komunitárních předpisů,
• zabezpečení mezinárodní spolupráce na úseku tvorby a realizace mezinárodních dohod a předpisů ve výše uvedených oblastech,
• výkon vrchního státního dozoru dle zákona č. 361/2000 Sb.,
• zastupování Ministerstva dopravy v soudních řízeních (u správních soudů).

Posuzovány budou žádosti (příloha č. 1) o přijetí do služebního poměru a zařazeni na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost") podané ve lhůtě do 19.10.2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu státního tajemníka Ministerstva dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta @ mdcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (n75aau3).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: ,,Neotevírat" a slovy „Výběrové řízení č. j. 88/2017-010-VR na služební místo ministerského rady (30163.13308) v Oddělení kvalifikací řidičů, státního odborného dozoru a koncepcí v Odboru agend řidičů v Sekci dopravní Ministerstva dopravy".

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. I věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství1 popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

b) dosáhl věku 18 let[§ 25 odst. I písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]. Splněni tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením2;
d) je bezúhonný[§ 25 odst. 1 písm. d) zákona). Splnění tohoto předpokladu se podle§ 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstaráni výpisu z evidence.

Rejstříku trestů3 , nem JIZ povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti4;

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání5; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením6 U
• nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) splňuje jiný požadavek podle § 25 odst. 5 zákona pro vyse uvedené služební místo dle služebního předpisu č. 1 O státního tajemníka Ministerstva dopravy v platném znění, tj.:
a) dosáhl/a vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu právního zaměření. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. I věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání7; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111