Výběrové řízení na obsazení místa referenta odboru vnitřních věcí Městského úřadu Lysá nad Labem v platové třídě 10 pro výkon státní správy – agenda přestupkového řízení.

 

Výběrové řízení na obsazení místa referenta odboru vnitřních věcí Městského úřadu Lysá nad Labem v platové třídě 10 pro výkon státní správy – agenda přestupkového řízení.


Pracovní smlouva na dobu neurčitou.

Místo výkonu práce: Městský úřad Lysá nad Labem

Nástup: možný od 01.06.2018

O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR, dosáhli věku 18 let a jsou způsobilý k právním úkonům, bezúhonní, ovládající jednací jazyk.


Zájemci musí dále splňovat tyto předpoklady:
• VŠ vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo, nebo VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu s následnou zkouškou u MV ČR, příp. doklad o studiu v jednom z výše uvedených programů s předpokládaným ukončením studia do 31.12.2022
• schopnost práce v kolektivu
• uživatelská znalost Word, Excel + pozitivní vztah k PC
• vysoká flexibilita a spolehlivost
• občanská a morální bezúhonnost
• komunikativnost v jednání s lidmi
• pečlivost a příjemné vystupování

Výhodou při výběrovém řízení je:
• zkouška ZOZ
• praxe na městském nebo obecním úřadě
• znalost problematiky samosprávy a státní správy

Přihlášku je třeba doručit do 25.05.2018 do 11:00 do podatelny Městského úřadu, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, buď osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu uveďte: „Výběrové řízení PŘESTUPKY – zaměstnání“.

Přihláška musí obsahovat:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce musí být připojeny následující dokumenty:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Kontakt + další informace:
Tajemník Ing. Miloš Dvořák, tel. 325 510 221, nebo ref. odboru vnitřních věcí paní Mgr. Ludmila Procházková, tel. 325 510 245.

Výběr uchazečů provede komise na základě doručených úplných přihlášek včetně požadovaných podkladů, a to do 28. 05. 2018, případně budou uchazeči pozváni k pohovoru v dohodnutém termínu.
O výsledku budou uchazeči informováni mailem a následně písemně poštou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111