VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO VSÚ OKRESNÍHO SOUDU V HODONÍNĚ


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO VSÚ OKRESNÍHO SOUDU V HODONÍNĚ
Předseda Okresního soudu v Hodoníně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vyššího
soudního úředníka/ vyšší soudní úřednice s pracovní náplní v rozsahu zákona č. 121/2008 Sb.
o vyšších soudních úřednících v platném znění.

Požadavky na uchazeče:
- vysokoškolské vzdělání v oboru právo nebo absolvent Justiční školy v Kroměříži
- trestní a morální bezúhonnost
- odpovídající vystupování
- schopnost komunikace s lidmi
- schopnost vysokého pracovního nasazení
- znalost práce na PC

Termín pro podání přihlášky: do 8. 3. 2019

Přihlášky zasílejte na adresu:
Okresní soud v Hodoníně
k rukám Ing. Pokorníkové
Velkomoravská 4
695 46 Hodonín

Přílohou přihlášky bude:
- strukturovaný profesní životopis uchazeče
- motivační dopis
- kopie dokladu o dosaženém požadovaném vzdělání
- kopie výpisu z rejstříku trestů ne starší než dva měsíce
- souhlas se zpracováním osobních údajů (viz příloha)
Další informace podá:
- Ing. Lada Pokorníková, ředitelka správy Okresního soudu v Hodoníně,
tel. 518 307 227, e-mail lpokornikova @ osoud.hod.justice.cz

Termín nástupu: duben 2019

Platové zařazení: platová třída 12. dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění

Další informace o průběhu výběrového řízení:
- součástí výběrového řízení bude pohovor před komisí určenou předsedou OS
- pohovor se může týkat také znalostí z oblasti soukromého i veřejného práva, vč. práva
procesního
- předseda okresního soudu si vyhrazuje možnost zrušit vyhlášené výběrové řízení kdykoli
v jeho průběhu
Mgr. Roman Smetka v.r.
předseda Okresního soudu v Hodoníně
Spr 158/2019
Přihláška k výběrovému řízení na místo vyššího soudního úředníka/vyšší soudní
úřednice

Příjmení, jméno a titul:
Adresa trvalého bydliště:
Adresa kontaktní, jeli-li odlišná od místa trvalého pobytu:
Datum narození:
Telefon:
e-mail:
1) Datum získání vysokoškolského vzdělání v oblasti práva na vysoké škole v ČR:
2) Datum absolvování studia na Justiční škole v Kroměříži:
3) Jazykové znalosti
4) Dosavadní praxe:
5) K přihlášce připojuji:
a) strukturovaný životopis
b) motivační dopis
d) kopii dokladu o dosaženém požadovaném vzdělání
e) kopie výpisu z rejstříku trestů ne starší než dva měsíce
f) souhlas se zpracováním osobních údajů
V ………… ....….dne …………….. Podpis uchazeče ………………………………
Přihlášky se přijímají do 8.3.2019 včetně (rozhoduje datum poštovního razítka)
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já níže podepsaný/á
Jméno a příjmení
Datum narození
Bydliště
uděluji tímto Okresnímu soudu v Hodoníně, se sídlem Velkomoravská 4, 695 46 Hodonín, (dále
jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
1. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ BUDOU ZPRACOVÁNY A UKLÁDÁNY (dále jen „OÚ“):
a. jméno a příjmení,
b. dosažené vzdělání a kvalifikace,
c. kontaktní údaje (telefonní číslo nebo e-mailová adresa),
d. předchozí pracovní zkušenosti,
e. životopis,
f. podpis.
2. ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE:
A. Účast na výběrovém řízení na obsazení pozice*):
VSÚ Spr 158/2019
B. Zápis do evidence uchazečů o zaměstnání u Správce*)
Poskytnuté osobní údaje budou Správcem zpracovávány a ukládány pouze za účelem uvedených
v bodu 2. A. nebo 2.B.
Poučení k bodu 2.A: Pokud uchazeč o zaměstnání v rámci výběrového řízení tento souhlas dle bodu
2.A. nepodepíše a neodevzdá ve lhůtě stanovené pro zaslání podkladů pro výběrové řízení
personálnímu oddělení, jedná se o důvod k vyřazení takového uchazeče z výběrového řízení. Všechny
zaslané dokumenty tímto uchazečem, které obsahují OÚ personální oddělení neprodleně skartuje a
provede o tom záznam v správním spise, pod kterým je vedeno příslušné výběrové řízení.
Poučení k bodu 2.B: V případě obdržení životopisu v průběhu roku, zašle personální oddělení osobě,
která zaslala životopis k vyplnění tento souhlas. Pokud neobdrží personální oddělení ve lhůtě 30 dnů
od odeslání souhlasu podepsaný souhlas subjektu údajů, neprodleně zaslaný životopis a všechny
dokumenty obsahující OÚ skartuje a provede o tom záznam v správním spise, pod kterým je vedena
evidence uchazečů o zaměstnání.
Pro evidenční potřeby personálního oddělení budou OÚ o potencionálních uchazečích o zaměstnání
evidovány a ukládány pouze v listinné podobě. Dobu ukládání takto zaslaných životopisů, či
kontaktních údajů na uchazeče o zaměstnání je stanovena v délce 12 měsíců od data obdržení
souhlasu. O všech udělených souhlasech je vedena evidence, kterou vede personální oddělení.
Svým podpisem stvrzuji, že souhlas jsem udělil(a) svobodně a informacím rozumím.
Dne Podpis
__________________
*) nehodící se škrtněte


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111