Výběrové řízení na asistenta soudce k Okresnímu soudu v Chomutově

Předsedkyně Okresního soudu v Chomutově vyhlašuje výběrové řízení kandidátů na obsazení funkcí asistenta soudce k Okresnímu soudu v Chomutově
Na základě výsledku výběrového řízení budou obsazena 4 místa asistenta soudce.

Předpoklady pro výkon funkce asistenta soudce okresního soudu:
1) Vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva (Právo a právní vědy) na vysoké škole v České republice.
2) Bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům
3) Zkušenosti a morální vlastnosti dávající záruku řádného zastávání funkce asistenta soudce.
Přihlášku k účasti ve výběrovém řízení je nutno doručit v termínu do 31. 1. 2018 předsedkyni soudu.

K přihlášce, která je přílohou tohoto dokumentu, připojí ověřené kopie dokladů:

- o dosažení požadovaného vysokoškolského právnického vzdělání, popř. o získání akademického titulu a o dosažení vědeckých, nebo vědecko-pedagogických hodností a o dalším odborném vzdělávání,
- vlastnoručně psaný strukturovaný životopis a motivační dopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než dva měsíce
a případně:
- potvrzení a pracovní hodnocení předcházejících zaměstnavatelů
Uchazeči, který předloží požadované doklady a splní i další shora uvedené náležitosti, bude umožněno podrobit se přijímacímu pohovoru před komisí jmenovanou předsedkyní okresního soudu, která rovněž určí obsah přijímacího pohovoru a kritéria
pro hodnocení uchazečů.

Termín výběrového řízení bude uchazečům sdělen dodatečně na uvedený e-mail nebo mobilní telefon.
O výsledku výběrového řízení rozhodne v souladu se stanovenými kritérii předsedkyně okresního soudu.
Rozhodnutí předsedkyně okresního soudu je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.

Kontaktní osoba pro poskytování informací a další jednání:
Bc. Jolana Krejčová, ředitelka správy soudu, Na Příkopech 663, 430 14 Chomutov,
tel.: 474 698 372, e-mail: jkrejcova @ osoud.chv.justice.cz
JUDr. Kateřina Vltavská, v.r. předsedkyně okresního soudu

P Ř I H L Á Š K A
do výběrového řízení vyhlášeného na obsazení volných míst - asistenta soudce Okresního soudu v Chomutově
I. Základní údaje o uchazeči:
Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:
Rodné číslo:
Adresa zaměstnavatele, pracovní zařazení od kdy, e-mail, telefon:
Adresa bydliště, e-mail, telefon:
Kontaktní adresa, je-li od adresy bydliště odlišná:
II. Odborné údaje o uchazeči:
1. Ukončení vysokoškolského vzdělání
- přesné datum, název školy:
2. Dosavadní praxe:
3. Znalost práce s PC:
4. Znalost psaní na klávesnici:
5. Ostatní (další znalosti, schopnosti, zkušenosti, apod.):
III. Povinné přílohy připojené k přihlášce:
a) strukturovaný životopis
b) kopie dokladů o vzdělání
c) případná doporučení či hodnocení z doposud vykonávaných funkcí a pracovních zařazení
d) posouzení zdravotní způsobilosti (tiskopis přiložen na str. 3 této přihlášky)
IV. Prohlášení uchazeče:
Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů s o u h l a s í m se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním mých osobních údajů Okresním soudem v Chomutově a s jejich předáním Ministerstvu spravedlnosti ČR v Praze k realizaci výběrového řízení na funkci.
Beru současně na vědomí, že po skončení výběrového řízení mi budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost a že s nevyžádanými osobními údaji bude Okresním soudu v Chomutově naloženo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Prohlašuji, že proti mé osobě není vedeno trestní řízení.
V……………………………… dne…………………..
Podpis:


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111