Vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka (právník)

 


Název pracovní pozice:
vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka (právník)
Délka pracovního poměru: doba neurčitá
Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek (40 h týdně)
Místo výkonu práce: město Moravská Třebová

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb., v platném znění,
 • věk starší 18 let,
 • svéprávnost,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu se zaměřením na právní vědy,
 • kompetence: komunikativnost, klientský přístup, zodpovědnost, spolehlivost a pečlivost, schopnost řídit, vést a motivovat pracovní kolektiv, organizační dovednosti, schopnost spolupráce,
 • základní znalost zejména těchto právních norem: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • orientace v oblasti veřejné správy,
 • dobrá počítačová způsobilost (znalost zejména prostředí Windows, MS Office),
 • výhodou:
 • praxe ve veřejné správě,
 • praxe v řízení pracovního kolektivu,
 • osvědčení zvláštní odborné způsobilosti,
 • osvědčení o absolvování vzdělávání vedoucích úředníků,
 • řidičské oprávnění sk. B a zkušenosti v řízení.

 

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • telefonní kontakt a e-mail,
 • informaci o splnění výše uvedených požadavků,
 • datum a podpis zájemce.

 

Charakteristika vykonávané činnosti zejména:

 • řízení odboru, plnění úkolů vedoucí/ho odboru dle Organizačního řádu Městského úřadu Moravská Třebová,
 • poskytování právních služeb pro město a organizace zřízené městem,
 • právní zastoupení města před soudy, správními orgány,
 • podílení se na tvorbě právních a vnitřních předpisů města po legislativní i obsahové stránce,
 • spolupráce, případně koncipování smluv uzavíraných městem, spolupráce při přípravě smluv,
 • vymáhání pohledávek města (s výjimkou pohledávek vzniklých z hospodářské činnosti), vymáhání škod způsobených na majetku města ad.

 

K přihlášce uchazeč připojí:

 • motivační dopis,
 • strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti,
 • originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • originál nebo ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě ukončení vysokoškolského studia a získání akademického titulu připojte ověřenou kopii diplomu a vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu),
 • doklady prokazující splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb. (nepožaduje se u osob narozených po 01.12.1971):

• osvědčení Ministerstva vnitra ČR, tzv. lustrační osvědčení
• čestné prohlášení dle § 2, odst. 1, písm. d) až h)

Pozn. V případě, že se uchazeči nepodaří získat tzv. lustrační osvědčení do termínu uzávěrky podání přihlášek, nahradí jej uchazeč dočasně svým čestným prohlášení ve znění § 2 odst. 1, písm. a) a b) zákona č. 451/1991 Sb.

Další informace:

 • práce je zařazena v 12. platové třídě dle zákona č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 222/2010 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění,
 • nabízíme: pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování a penzijní připojištění, indispoziční volno, vzdělávání v oboru ad.,
 • předpokládaný nástup od 01.05.2019, případně dle dohody,
 • poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účel tohoto výběrového řízení a po ukončení výběrového řízení budou veškeré poskytnuté doklady všem uchazečům zaslány zpět, nepřevzatá písemnost bude skartována,
 • informace o nakládání s osobními údaji (GDPR) jsou zveřejněny na www.moravskatrebova.cz,
 • bližší informace poskytne Mgr. Tereza Sísová, tajemnice, telefon 461353127.

 

Doručení přihlášky:
obálku s přihláškou označte:
„Neotvírat – personální výběrové řízení – vedoucí OKST“

způsoby doručení:
• poštou do 01.04.2019 (rozhodující je podací razítko na poště) na adresu:
Městský úřad
Bc. Helena Brziaková
nám. T. G. Masaryka č. o. 29
571 01 Moravská Třebová

• nebo osobně předejte do 01.04.2019 do 17.00 h – na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č. o. 2, Moravská Třebová, případně osobně Bc. Heleně Brziakové, personalistce úřadu.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111