Úřednice/úředník na úseku právní agendy odboru majetkového

 

místem výkonu práce Žižkova 57 Jihlava

požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu právního zaměření
• základní orientaci v oblasti veřejné správy ČR
• znalost fungování krajského zřízení, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• orientaci v problematice majetkoprávních agend ve veřejné správě, katastru nemovitostí
• schopnost logického a analytického myšlení
• samostatné uvažování a organizační schopnosti
• komunikativnost a dobrou schopnost jednat s partnery
• vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů
• dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou:
• zkušenosti v oblasti majetkové správy ve veřejné správě

nabízíme:
• perspektivní pozici
• zázemí stabilní organizace
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• předpokládané zahájení pracovního poměru – únor 2019
• plný pracovní úvazek
• 11. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu1)
• zajímavou práci v dobrém kolektivu spolupracovníků
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu
k zapracování
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program

uchazečka/uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno a příjmení, titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost2)
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizí/ho státní/ho občanku/občana
• kontaktní spojení (telefonní, e-mailové)
• datum a podpis

k přihlášce je nutno přiložit:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad příslušného státu)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Kontaktní osoba:
Jana Činčárová, tel: 564 602 151,
e-mail: cincarova.j @ kr-vysocina.cz.

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111