Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 66 – Veřejné zakázky

 

Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3369, v odboru 66 – Veřejné zakázky, odd. 6601 - Právní a metodické, v oboru služby:
46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek
se služebním působištěm Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je prosinec 2018.

Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.

Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o státní službě do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.

Náplň činností:

- poskytování metodické činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek;
- vytváření metodického a právního rámce zadávání v resortu Ministerstva financí;
- připravování a tvoření koncepce centrálního nákupu státu;
- poskytování metodické podpory jiným útvarům Ministerstva financí;
- provádění kontroly veřejných zakázek v resortu Ministerstva financí;
- podílení se na zadávání vybraných veřejných zakázek Ministerstva financí.

Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě 1. října 2018, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna @ mfcr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3369, v odboru 66 – Veřejné zakázky, odd. 6601 - Právní a metodické“.

Více informaví ZDE: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/personalni-informace/volna-mista-mf/sluzebni-misto-vrchni-ministersky-rada-v-32833

 

Bližší informace poskytne:
Ing. Miloslava Baďurová
Odbor 30 – Personální
e-mail: Miloslava.Badurova @ mfcr.cz Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
www.mfcr.cz

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111