Služební místo „odborný rada v Oddělení kontroly tržní síly

 

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení 
na služební místo „odborný rada v Oddělení kontroly tržní síly 2“.

Služební poměr na služebním místě odborného rady v Oddělení kontroly tržní síly 2 je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby „Hospodářská soutěž, dohled nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí a dohled nad poskytováním veřejné podpory“, s místem výkonu služby Praha. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto místě je 10. 12. 2018 (nástup možný i dříve, ihned po ukončení výběrového řízení, případně dle dohody).

Hlavní pracovní náplň státního zaměstnance zařazeného na daném služebním místě spočívá zejména v:
• Dozoru nad dodržováním zákona o významné tržní síle.
• Provádění plošných šetření situace na trhu nákupu a prodeje potravin v ČR.
• Šetření jednotlivých nekalých obchodních praktik, investigativní činnosti.
• Vedení správních řízení.
• Plnění legislativních úkolů.
• Spolupráci s ECN, pracovní skupinou FOOD.
• Mezinárodní spolupráci, zejména s jinými NCA v rámci EU.
• Vzdělávací a metodické činnosti (vydávání stanovisek, informačních listů).
• Reprezentační činnosti (účast na konferencích).
• Informování o činnosti (podle zák. č. 106/1999 Sb.).

Státnímu zaměstnanci zařazenému na daném služebním místě nabízíme:
• Služební poměr na dobu neurčitou.
• 13. platovou třídu, odměny.
• Příspěvek na stravování, příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb.
• Pružnou pracovní dobu.
• 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days.
• Možnost dalšího vzdělávání.
• Přátelský pracovní kolektiv.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie 
nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; 
to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední 
nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou,
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona],
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením,
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem 
o bezúhonnosti,
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu; splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, a
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 dokládá písemným čestným prohlášením. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem (Příkaz předsedy č. 6/2017 – Stanovení odborného zaměření vzdělání pro státní zaměstnance), kterým je:
a) vysokoškolské vzdělání v oboru právo nebo obdobném na právnické fakultě se sídlem v České republice,
b) vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření na vysoké škole se sídlem v České republice, nebo
c) vysokoškolské vzdělání v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno 
za rovnocenné vzdělání uvedenému v písm. a) a b) na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v uvedených oborech na vysoké škole v České republice.
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom), blíže viz odst. 1 bod e) tohoto oznámení o vyhlášení.

K žádosti dále žadatel přiloží:
• Strukturovaný profesní životopis.
• Motivační dopis.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 20. 11. 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta @ uohs.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky
(ID datové schránky služebního úřadu: fs2aa2t).

 

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborného rady v Oddělení kontroly tržní síly 2“.

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111