Samostatný odborný referent přestupků pro odbor životního prostředí

 
Městská část Praha 11,zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 11
vyhlašuje dne 08.04.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa


samostatný odborný referent přestupků pro odbor životního prostředí
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11


Sjednaný druh práce: samostatný odborný referent přestupků


Platové zařazení: 10. platová třída


Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění :
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost.


požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
požadovaný obor, zaměření: - obor právo na VŠ v ČR (nejméně magisterský studijní program) nebo obory s jiným právním zaměřením na VŠ v ČR (nejméně bakalářský studijní program)


požadované znalosti: -vítána orientace v zákonech a dalších předpisech a jejich praktická aplikace v rámci správních činností při přestupkovém řízení (zejména zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 500/2004
Sb., správní řád)
-výhodou orientace v základních předpisech vztahujících se k problematice ochrany životního prostředí (např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, apod.
-aktivní uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet, ASPI, apod.)
další dovednosti, schopnosti: -dobré komunikační schopnosti v písemném i mluveném projevu
-samostatnost, přesnost, pečlivost v práci, spolehlivost
-příjemné a profesionální jednání
-psychická odolnost a asertivní chování

nabízíme:
-možnost přidělení bytu ve veřejném zájmu na dobu určitou

 

dále nabízíme benefity:
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- příspěvek na rehabilitaci a rekondici
- zdravotní volno
- praxe ve veřejné správě výhodou


Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel v zalepené obálce nejpozději dne 10.05.2019 v podatelně Úřadu městské části Praha 11, adresa:
Úřad městské části Praha 11 personální oddělení
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
obálku označit slovy: "Výběrové řízení - pozice samostatný odborný referent přestupků pro odbor životního prostředí“


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Praha 08.04.2019
Ing. Simona Klimakovská tajemnice Úřadu městské části Praha 11

 

 


Pracovní náplň nabízené pozice představuje výkon státní správy a výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Na základě došlých oznámení o přestupku od orgánů policie, fyzických či právnických osob, případně na základě poznatků zjištěných pracovníky odboru, bude referent provádět nezbytné správní úkony k projednání širokého spektra přestupků. Konkrétně se jedná o vybrané přestupky proti veřejnému pořádku podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a zejména pak projednávání přestupků za porušení povinností či protiprávní jednání vyplývající ze speciálních zákonů v oblasti ochrany životního prostředí (např. nepovolené pokácení dřevin rostoucích mimo les, porušení zákona o odpadech, zákona o ochraně ovzduší, zákona na ochranu zvířat proti týrání, apod.). Součástí výkonu svěřené agendy je také práce s Automatizovaným systémem právních informací (ASPI), programem pro evidenci přestupků v rámci Úřadu MČ Praha 11 a v případě přestupků proti veřejnému pořádku též provádění nezbytných úkonů v Centrální evidenci přestupků (ISEP) – zápis pravomocných rozhodnutí o přestupku, kontrola případných předchozích záznamů týkajících se obviněného nebo podezřelého z přestupku, atd.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111