Předseda Okresního soudu v Prostějově vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice asistent/ka soudce

 

Nezbytné předpoklady pro výkon funkce asistenta/asistentky soudce:
- státní občanství České republiky
- plná svéprávnost
- trestní bezúhonnost
- ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním oboru práva na vysoké škole v České republice ke dni 3. 9. 2018

Náplň práce:
- výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření soudce, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo rozvrh práce vč. vyhotovování konceptů rozhodnutí
- podílení se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky
- předpokládané přidělení na občanskoprávní úsek

Platové zařazení: 12 platová třída (tedy v rozsahu 22.160,- Kč až 33.300,- Kč).

Zaměstnanecké výhody:
- možnost osobního příplatku po zapracování ve výši 1.000 Kč
- pět týdnů dovolené na zotavenou
- pět dnů indispozičního volna (tzv. sick days)
- příspěvek zaměstnavatele ve výši 73 Kč z rozpočtu soudu a FKSP na stravenku/den v nominální hodnotě 90 Kč
- vzdělávací aktivity na Justiční akademii v Kroměříži v rámci pracovní doby
- týmová práce v soudcovských minitýmech

Nástup možný od 1. 10. 2018. Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou.

K přihlášce k účasti ve výběrovém řízení uchazeč/ka musí předložit:
- strukturovaný životopis;
- motivační dopis;
- doporučení od předchozích zaměstnavatelů (jsou-li k dispozici);
- ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání;
- výpis z rejstříku trestů ne starší než dva měsíce;
- prohlášení podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (vyjádřit souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů v souvislosti s výběrem kandidáta na funkci, a to v rozsahu nezbytném pro průběh tohoto výběrového řízení a vyjádření souhlasu s tím, že po skončení výběrového řízení budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost), které je součástí přihlášky.

Lhůta pro přihlášení do výběrového řízení: do 3. 9. 2018

Přihlášky zasílejte písemně na adresu:
Okresní soud v Prostějově, Havlíčkova 16, 797 09 Prostějov,
k rukám ředitelky správy soudu Mgr. Markety Motáňové.
Obálku označte „Výběrové řízení na asistenta soudce – NEOTVÍRAT“.


Výběrové řízení se bude skládat z písemné části (vyhotovení konceptu rozhodnutí), která proběhne dne 10. 9. 2018 v 14:00 hod. Dle vyhodnocení výsledků písemné části budou vybraní uchazeči pozváni k ústnímu pohovoru na den 17. 9. 2018 v 9:00 hod.. Osobní pohovor bude zaměřen na osobní a odborné předpoklady uchazečů pro výkon funkce.

Předseda okresního soudu si vyhrazuje možnost zrušit vyhlášení výběrového řízení kdykoli v jeho průběhu. Podle § 36a odst. 2 zákona č. 6/2002Sb., o soudech a soudcích etc. asistenta jmenuje předseda soudu na návrh soudce, ke kterému bude asistent přidělen. Soudce, ke kterému má být asistent přidělen, je členem výběrové komise.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111