Právník / právnička v odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Magistrátu hlavního města Prahy

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy

v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“), vyhlašuje dne 11. prosince 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice


právník / právnička

v odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Magistrátu hlavního města Prahy (kód 0310)


Sjednaný druh práce: právník / právnička, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě1) 12


Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou
Plný pracovní úvazek.
Termín nástupu dle dohody.

Stručná náplň práce

 • Komplexní výkon rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
 • Zpracovávání obnovy řízení a přezkoumávání napadeného rozhodnutí v přezkumném řízení nadřízeným orgánem v působnosti odboru.
 • Výkon komplexních právních činností v rámci odboru, včetně zastupování v soudních sporech.
 • Řešení přestupků podle ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízeni o nich.
 • Vyřizování žádostí o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 • Zajišťování zadávání veřejných zakázek a uzavíraní smluv v rámci odboru.
 • Zpracování koncepčních materiálů.
 • Vedení evidence soudních sporů.
 • Práce s plány kontinuity.


Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
c) způsobilost k právním úkonům
d) bezúhonnost2).


Požadované vzdělání

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice3)


Požadované znalosti a dovednosti

• znalost zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, vše v platném znění
• znalost správního řízení a řízení o přestupcích včetně související legislativy (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 250/2016 Sb.)
• znalost práce na PC (MS Office, Internet), schopnost pracovat s právními informačními systémy

Osobnostní předpoklady

• komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu
• analytické myšlení
• schopnost samostatného rozhodování, přesnost, pečlivost, zodpovědnost

Výhodou:
• znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění
• znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Nabízíme
• stabilní zázemí úřadu územní samosprávy s pracovištěm v centru Prahy
• pružnou pracovní dobu
• osobní příplatek po zkušební době
• podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání a možnost využití programu mentoringu a koučinku
• 5 týdnů dovolené
• 3 dny zdravotního volna (sick days)
• podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina
• příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
• příspěvek na stravování formou stravenek
• příspěvek na penzijní připojištění
• příspěvek na kulturní a sportovní vyžití
… a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod
Bližší informace naleznete na našich stránkách Volná pracovní místa na portálu www.praha.eu

 

 

Způsob podání přihlášky do výběrového řízení

Uchazeč/uchazečka podává přihlášku4) k výběrovému řízení, jejíž náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících, jsou:

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 • datum a podpis.

(Pro podání přihlášky lze využít formulář, který naleznete níže.)

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona o úřednících, nutno připojit:
1. životopis, ve kterém budou strukturovaně uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, včetně znalostí týkajících se správního řízení,
2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřenou kopii), u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 4. ledna 2019 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Na obálku prosím uveďte:
„NEOTEVÍRAT - výběrové řízení
právník / právnička/SCZ/0310 /VR233/18“
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
odbor personální
oddělení sekretariátu a výběrových řízení zaměstnanců
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

Poznámky

1) V platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

2) Podle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se za bezúhonnou pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.

3) Podle § 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.
4) Přihláškou se rozumí samostatný doklad. Úplnost přihlášky a požadovaných příloh je podmínkou pro uzavření pracovního poměru úředníka / úřednice a jmenování do funkce vedoucího úředníka / vedoucí úřednice.
Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení a v souladu s platnými právními předpisy. Správcem osobních údajů je hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje poskytnuté nad rámec tohoto zákona slouží jen pro snadnější komunikaci s uchazeči v rámci daného výběrového řízení.
Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům personálního odboru a členům výběrové komise. Po skončení výběrového řízení budou neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny přílohy zaslané s přihláškou do výběrového řízení. Přihláška do výběrového řízení spolu se závěrečnou zprávou výběrové komise bude v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, uchována u správce po dobu 3 let, po jejím uplynutí dojde ke skartaci těchto dokumentů, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.
V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem a k informacím o jejich zpracovávání, popř. můžete požadovat jejich kopie (čl. 15); máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů (čl. 16); právo na výmaz, pokud již pominul účel zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně (čl. 17); dále máte právo na omezení zpracování těchto údajů (čl. 18); a právo vznést námitku u správce ohledně zpracovávání svých osobních údajů (čl. 21).
Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaj poverenecgdpr @ praha.eu. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se také můžete obrátit se stížností.
Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může úředník vykonávat (až na zákonem stanovené výjimky) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.Přihláška do výběrového řízení

Podávám přihlášku do výběrového řízení na obsazení pracovního místa (název pracovní pozice a kód dle oznámení o výběrovém řízení)


Jméno:
Příjmení:
Titul:
Datum narození:
Místo narození:
Státní příslušnost:
Místo trvalého pobytu (úplná adresa včetně PSČ):

Číslo občanského průkazu:

Kontaktní údaje*
Doručovací adresa (úplná adresa včetně PSČ), je-li odlišná od trvalého bydliště:

Telefon / e-mail:


Datum


Podpis

Přiložené doklady (prosím označte)
☐ Strukturovaný životopis
☐ Originál / ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů
☐ Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

☐ Jiné

 

 

 

* Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a slouží pouze k snadnější komunikaci v rámci daného výběrového řízení

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111