Právník/právnička pro odbor kancelář starosty

 

Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Sjednaný druh práce: právník/právnička
Platové zařazení: 10. platová třída

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
• občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost.

požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
požadovaný obor, zaměření: - absolvent studijního programu právo a právní věda, obor právo, vítáno zaměření na správní a stavební právo
požadované znalosti: znalost stavebního zákona, vodního zákona, zákona o pozemních komunikacích, správního řádu a dalších souvisejících předpisů

výhodou

  • vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu
  • dobrá aktivní znalost práce na PC (MS Office, ASPI, apod.)
  • orientace ve státní správě výhodou
  • vítána praxe na stavebním úřadu nebo v jiné pracovní pozici ve státní správě
  • další dovednosti, schopnosti: -velmi dobré organizační a komunikační schopnosti v
  • písemném i mluveném projevu
  • fyzické předpoklady pro práci v terénu
  • řidičský průkaz sk. B výhodou

 

nabízíme:
byt ve veřejném zájmu na dobu určitou

dále nabízíme benefity:
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- příspěvek na rehabilitaci a rekondici
- zdravotní volno
- pracovní místo je vhodné i pro absolventy

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou:
- jméno, příjmení, titul,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jdeli o cizího státního občana),
- datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit
- strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel v zalepené obálce nejpozději dne 06.03.2019 v podatelně Úřadu městské části Praha 11, adresa:

Úřad městské části Praha 11 personální oddělení
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

obálku označit slovy: "Výběrové řízení - pozice právník/právnička pro odbor kancelář starosty Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111