Právník/právnička Městského úřadu Jesenice

 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemnice Městského úřadu Jesenice v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje dne 11. 4. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

právník/právnička
Městského úřadu Jesenice

Druh – náplň práce: Např.: zpracovávání návrhů právních předpisů města, výkon právních činností v jednotlivých oborech výkonů činností samosprávy, příprava a kontrola smluv, zastupování města v soudních sporech a koordinace činnosti externích právních kanceláří při zastupování města v jednotlivých soudních sporech, výkon činností podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Místo výkonu práce: Městský úřad Jesenice, Budějovická 303, 252 42 Jesenice
Platové zařazení: 10. – 11. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, 2.10.01 - referent společné státní správy a samosprávy
Předpokládaný termín nástupu: od 1. července 2019 nebo dohodou v jiném termínu
Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.


Úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
• je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
• dosáhla věku 18 let,
• je způsobilá k právním úkonům,
• je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o úřednících,
• ovládá jednací jazyk,
• splňuje další předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem.

Další požadavky pro toto výběrové řízení jsou:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu – obor „právo“
• praxe v oblasti obecní samosprávy a veřejné správy výhodou
• pracovní pozice je vhodná i pro začínající právníky
• dobrá znalost práce na PC
• komunikační schopnosti
• zodpovědnost, samostatnost, analytické myšlení, flexibilita


Uchazeč podá písemnou přihlášku (jako samostatný dokument), která musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu uchazeče,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
• profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Nabízíme:
• stabilní pracovní prostředí
• zajistíme v plném rozsahu vstupní a odborné vzdělávání k výkonu dané agendy
• zajistíme v plném rozsahu průběžné vzdělávání
• osobní ohodnocení, odměny
• stravenky
• 3 sick days

Bližší informace o pracovní pozici podá zájemcům tajemnice úřadu:
tel: + 420 601 531 993
e-mail: hana.haubertova @ mujesenice.cz

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte buď osobně do podatelny Městského úřadu Jesenice, Budějovická 303, 252 42 Jesenice, nebo poštou na adresu: Městského úřadu Jesenice, Budějovická 303, 252 42 Jesenice, v zalepené obálce, označené slovy
„VŘ – právník/právnička“
Přihláška musí být doručena nejpozději do: 30. 4. 2019
do 12:00 hodin

Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu.
Vyhlašovatel má právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení toto výběrové řízení zrušit.

Jesenice dne: 11. 4. 2019

 


____________________________
Mgr. Hana Haubertová, MPA
tajemnice Městského úřadu Jesenice

zveřejněno na úřední desce:


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111