Právník oddělení legislativního a právní podpory – odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje vyhlašuje výběrové řízení č. 51/2017 podle zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na obsazení pracovního místa:

Výběrové řízení č. 51
právník oddělení legislativního a právní podpory – odbor organizační a právní a krajský
živnostenský úřad
Místo výkonu práce: Pardubický kraj - Krajský úřad Pardubického kraje
Platové zařazení: 12. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění a nařízení vlády
č. 564/2006 Sb.v platném znění)
Charakteristika vykonávané činnosti:
· zajišťování právních služeb pro všechny orgány kraje
· posuzování smluv
· metodika na úseku veřejné podpory, zákona o střetu zájmů a pracovního práva
· zpracovávání stanovisek k návrhům legislativních norem
· zpracovávání legislativních iniciativ kraje a vnitřních norem úřadu
· provádění dozoru nad výkonem přenesené působnosti obcí z hlediska souladu nařízení obce se zákony a
jinými právními předpisy
· rozhodování o odvolání a o stížnosti dle zákona č. 106/1999 Sb.
· zajišťování agendy přísedících krajského soudu

Požadavky:
· vysokoškolské vzdělání právního směru
· organizační schopnosti
· velmi dobrá orientace v oblasti veřejné správy
· velmi dobré komunikační schopnosti a vystupování
· znalost práce na PC
· výhodou praxe ve veřejné správě

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
· předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
· přesné označení výběrového řízení
· jméno, příjmení a titul uchazeče
· datum a místo narození uchazeče
· státní příslušnost uchazeče
· místo trvalého pobytu uchazeče
· telefonní kontakt
· číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
· datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
· profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
· ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: dohodou (PP na dobu neurčitou)
Lhůta pro podání přihlášky: 5.1.2018
Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje,
oddělení personálních věcí a vzdělávání
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 5/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111