Právník; oddělení kontrolní, právní a interního auditu Magistrátu města Kladna

                                                     
Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO 
 
vyhlašuje
 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ     
 
podle paragrafů 4, 6, a 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů
 
 • Název územního samosprávného celku
-       Statutární město Kladno
 
 • Druh práce a místo výkonu práce
-       právník; oddělení kontrolní, právní a interního auditu Magistrátu města Kladna, pracoviště magistrátu plk. Stříbrného 11, Kladno
-       možnost zkráceného pracovního úvazku
 
 • Předpoklady
-       fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
-       způsobilost k právním úkonům
-       trestní bezúhonnost
-       občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
-       trvalý pobyt na území ČR
-       vzdělání vysokoškolské právnického směru
 
 • Výhodou mohou být další níže uvedené předpoklady
-       orientace ve veřejné správě
-       znalosti práva v oblasti výkonu přenesené působnosti státní správy,případně pracovního práva
-       analytické schopnosti, kritické myšlení
-       samostatnost, rozhodnost
-       organizační schopnosti, komunikativní a nekonfliktní jednání, asertivita,
-       časová a pracovní flexibilita
 
 • Přihláška k účasti na výběrovém řízení musí obsahovat
-       jméno a příjmení zájemce
-       datum a místo narození zájemce
-       státní příslušnost zájemce
-       místo trvalého pobytu zájemce včetně spojení telefonického (nejlépe na mobilní telefon), případně e-mailového
-       číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
-       název funkce, o kterou se žadatel uchází
-       datum a podpis zájemce
 
 
 • Výčet dokladů, které zájemce přiloží k přihlášce
-       životopis s průběhem dosavadních zaměstnání s uvedením odborných znalostí a dovedností, týkajících se správních činností a činností, které jsou předmětem výběrového řízení
-       originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
-       ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Doklady, obsahující osobní údaje, budou ihned po skončení výběrového řízení vráceny zájemci
 
 • Platová třída odpovídající druhu práce
-       platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Vnitřního platového předpisu zaměstnanců Statutárního města Kladna: 10. platová třída s tím, že stupeň bude stanoven dle délky započitatelné praxe; základní platové rozpětí je 19.760,- až 29.740,- Kč, možnost přiznání osobního příplatku v souladu legislativou a dalších platových benefitů
 
 • Informace
-       bližší informace podá Lic. Věra Janů, vedoucí oddělení kontrolního, právního a interního auditu Magistrátu města Kladna na tel. čísle 312 604 612
-       výběrové řízení je rozděleno na dvě části: první z nich tvoří test s prověřením počítačových dovedností uchazečů, otázek z obecného přehledu i z odborné oblasti související s vykonávanou činností a druhou část pohovor u výběrové komise
 
 • Lhůta pro podání přihlášky
-       do 18:00 hodin dne 03.04.2019; na přihlášky, doručené po tomto datu
 
 • Místo a způsob podání přihlášky
-       nutno doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu: Magistrát města Kladna, oddělení personální, nám. Starosty Pavla 44, Kladno, 272 52
-       obálku označit slovy: NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ a názvem funkce, na kterou se uchazeč hlásí    
-       přihlášku lze zaslat rovněž elektronickou poštou na níže uvedené e-mailové adresy:
·       požadované doklady je v tomto případě nutno zaslat poštou nebo doručit osobně do konce stanovené lhůty pro podání přihlášek k účasti v uvedeném výběrovém řízení
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Informace
-       nárok na zaměstnanecké benefity, které zahrnují:
 
 
  • možnost přidělení služebního bytu po dobu trvání pracovního poměru
  • dovolená v délce 5 týdnů
  • sick days
  • stravenky v hodnotě 100,-Kč na den
  • příspěvek na penzijní připojištění
  • volné vymezené hodiny na plavecký bazén
  • permanentky na hokejová a fotbalová utkání v Kladně
  • možnost využívat rekreační středisko v Jáchymově v Krušných horách
  • 50% sleva na městem zajištěné studium cizích jazyků v průběhu pracovní doby
  • pružná pracovní doba
  • bezplatné parkování v zadním traktu areálu radnice
 
 
Datum vyvěšení:   18.03.2019
Bude sejmuto:      03.04.2019
Skutečné datum sejmutí
 
                                                                                v.r.
 
                                                              ……………………………………………………..
                                                                           Ing. Zdeněk Slepička
                                                                            tajemník magistrátu
 
 
 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111