Právník odboru sociálních věcí

PLZEŇSKÝ KRAJ
Krajský úřad

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

• právník odboru sociálních věcí

Místo výkonu práce: Plzeň
Druh práce: právník
Nástup: srpen, září 2019

Náplň práce:
 kontrola a hodnocení žádostí o dotaci poskytovatelů sociálních služeb
 příprava podkladů pro jednání dotační komise, pro jednání orgánů kraje
 kontrola vyúčtování dotací a řešení případů porušení rozpočtové kázně
 komunikace s MPSV
 příprava smluv, příprava pověření
 příprava dokumentů k financování sociálních služeb


Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Požadavky kladené na uchazeče o uvedenou pozici:
• magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání právnického
• znalost zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, znalost zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, znalost zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a schopnost aplikace v praxi
• znalost financování sociálních služeb
• organizační a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi
• flexibilita, zodpovědnost a spolehlivost
• uživatelská znalost programů MS OFFICE
• ochota dále se vzdělávat
• řidičský průkaz skup. „B“

Výhodou uchazečů je:
• praxe ve veřejné správě

Náležitosti písemné přihlášky:
• jméno, příjmení, titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče, telefonické nebo e-mailové spojení
• číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
• datum a podpis uchazeče
• datum možného nástupu uchazeče

 

Součástí písemné přihlášky bude:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovský státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží čestným prohlášením)
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání uchazeče
• další doklady, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče


Platová třída odpovídající druhu práce: 11

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 8. 7. 2019
na adresu:

Krajský úřad Plzeňského kraje
odbor kancelář ředitele
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

 

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111